dnes je 19.5.2024

Novinky - Elektrotechnický průmysl

26.2.2024, Zdroj: ÚNMZ

Novinky - Elektrotechnický průmyslPrávní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

Nové rozhodnutí Komise (EU) 2023/1587, o harmonizovaných normách týkajících se požadavků na výkon a zkušebních metod pro elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíkuGarance

7.8.2023, Zdroj: Evropská komise

Nové rozhodnutí Komise (EU) 2023/1587, o harmonizovaných normách týkajících se požadavků na výkon a zkušebních metod pro elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíkuCEN a Cenelec byly zejména požádány, aby navrhly nové normy pro návrh a zkoušení zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, jak je uvedeno v kapitole I normalizačního programu dohodnutého mezi CEN a Cenelec a Komisí a připojeného k žádosti. CEN a…

Novinky - Elektrotechnický průmyslGarance

5.9.2022, Zdroj: ÚNMZ

Novinky - Elektrotechnický průmyslShrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu za daná období.

Oddělení působností směrnic pro strojní zařízení a elektrická zařízeníGarance

11.10.2021, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na strojní zařízení, na které je vystaveno prohlášení o shodě podle směrnice 2006/42/ES, se neuplatňují požadavky pro elektrická zařízení podle směrnice 2014/35/EU.

Nové normy a standardy v systému managementu kvality - 2.částGarance

26.2.2021, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části tohoto příspěvku jsme přinesli přehled změn v oblasti standardů týkajících se systémů managementu kvality a dalších. V jeho dalším pokračování přinášíme aktuality z oblasti právních norem, se zaměřením na posuzování shody výrobků. I zde se…

Bezpečnost robotických pracovišťGarance

22.9.2020, Zdroj: Vše o průmyslu

Bezpečnost robotických pracovišťKombinací technologického rozvoje a nedostatku pracovních sil zažívá robotizace v posledních letech rozmach. Díky novým senzorům a funkcím mohou roboti realizovat stále složitější úlohy a díky tomu, že se průmyslu daří, si mohou koncoví uživatelé dovolit tyto…

Komentář k nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trhGarance

27.6.2016, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády…

Komentář k nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 518/2014 o označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky na internetuGarance

23.7.2015, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 5. 3. 2014 bylo vydáno nařízení Evropské komise č. 518/2014, kterým došlo ke změně několika významných nařízení, které se týkají označování výrobků energetickými štítky. Jedná se o nařízení Komise v přenesené…

Komentář ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trhGarance

30.10.2014, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 29. 3. 2014 byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. Tato směrnice vstoupila…

Technická dokumentaceGarance

28.1.2011, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody elektrického zařízení s požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. Musí, v rozsahu nezbytném pro toto posouzení, obsahovat údaje o konstrukci, výrobě a funkci elektrického zařízení. Musí…

ČSN EN 60439-1 ED. 2:2000 - ověřování shody - typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděčeGarance

28.1.2011, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

přípojnicové rozvodné jednotky s odbočovacími zařízeními nebo bez nich;

Elektrické napájení řídících obvodů strojních zařízení

2.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrické napájení řídících obvodů strojních zařízení musí odpovídat normě ČSN EN 60204-1 ed2/2007.

Souběh s dalšími nařízeními vládyGarance

22.1.2010, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Strojní zařízení, které nese označení CE, vyjadřuje shodu se všemi požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě nařízení vlády ČR (Směrnic EU) stanovujících jeho…

Směrnice Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (73/23/EHS)Garance

20.10.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice Rady ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích…

Postup posouzení shody a ES prohlášení o shoděGarance

20.10.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam autorizovaných osob a notifikovaných osobGarance

20.10.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Webová stránka http://ec.europa.eu/enterprise/newaxppx;roach/nando/ umožňuje vyhledání notifikovaných osob v EU a osob jmenovaných v rámci dohod s třetími zeměmi (MRAs – Dohody o vzájemném uznávání), protokolů PECA a dohody o EHP, které jsou…

Nařízení vlády stanovující požadavky na elektrická zařízení nízkého napětíGarance

22.11.2006, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Nahrávám...
Nahrávám...