dnes je 13.6.2024

Studie na podporu vyhodnocení směrnic MID a NAWID

27.3.2024, Zdroj: ÚNMZ

Studie na podporu vyhodnocení směrnic MID a NAWIDV současné době probíhá studie pro účely posouzení směrnic 2014/31/EU (NAWID) a 2014/32/EU (MID) z hlediska jejich funkčnosti, použitelnosti a aktuálnosti. Studii pro Evropskou komisi realizuje konsorcium vedené Centre for Strategy & Evaluation Services LLP…

Moderní vizualizační systémy pro oblast prediktivní údržby a monitoringu procesů

20.11.2023, Zdroj: Vše o průmyslu

Moderní vizualizační systémy pro oblast prediktivní údržby a monitoringu procesůVizualizační systémy mají v oblasti prediktivní údržby a monitorování procesů bohaté využití. Tyto systémy využívají kamery ve spojení s dalšími senzory či detektory k analýze stavu kontrolovaných zařízení, strojů a procesů. Právě díky obrazovému výstupu je…

Proces uplatňování pohotovostiGarance

20.7.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

U některých, zejména složitých systémů je nutné zohlednit bezporuchovost i údržbu společně. V těchto systémech může být vhodnější specifikovat požadavky na pohotovost na úrovni systému než oddělit požadavky na bezporuchovost a udržovatelnost. Je…

Proces specifikace pohotovostiGarance

20.7.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V každé specifikaci pohotovosti musí být přesně vymezeno, co se myslí pod pojmem pohotovost, to znamená, který typ ukazatele pohotovosti je specifikován a jaké doby jsou zahrnuty do doby nepoužitelného stavu, zda jsou do ní zahrnuta logistická…

Proces ověřování a validace pohotovostiGarance

20.7.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifikace má zahrnovat potřebu ověřování nebo validace požadované pohotovosti. Důkaz o pohotovosti je často poskytován spíše pomocí kombinace důkazu o bezporuchovosti a udržovatelnosti než…

Proces zajištěnosti údržbyGarance

20.7.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištěnost údržby je schopnost údržbářské organizace poskytovat zdroje nezbytné k udržování systému, tj. tehdy a tam, kde je to potřeba, přičemž poskytování zajištěnosti údržby je často při zajištění spolehlivosti systému kritické. Stupeň…

Proces ověřování a validace bezporuchovostiGarance

20.7.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve specifikaci mají být uvedeny metody, které se mají použít k ověření, že byly specifikované požadavky splněny. Ověřování a validace bezporuchovosti se může provádět buď analýzou během návrhu a před výrobou, nebo pomocí laboratorních zkoušek nebo…

Proces uzavírání smluv a specifikace spolehlivostiGarance

17.4.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem každé specifikace je poskytnout zákazníkovi základní informace o systému. Obvykle bude specifikace tvořit součást smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem, a proto je důležité formulovat ji takovým způsobem, aby mohla být použita pro uzavření…

Proces uplatňování udržovatelnostiArchiv

17.4.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Proces specifikace bezporuchovostiGarance

17.4.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na bezporuchovost lze vyjadřovat kvantitativně, kvalitativně a kombinovaně. Doporučuje se, aby požadavky na bezporuchovost byly kvantitativní a aby byly specifikovány před tím, než se začne s návrhem systému. Kvantitativní požadavek na…

Jak prokazovat, že bylo dosaženo požadavkůGarance

17.4.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky, cíle a systémyGarance

17.4.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavek je ta část specifikace, u níž zákazník považuje za zásadně důležité, aby ji sytém splnil, a o tom musí dodavatel poskytnout důkaz. Tento důkaz může být dodán ještě před uvedením systému do provozu jako součást předávaných výstupů,…

Proces specifikace udržovatelnostiGarance

17.4.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Udržovatelnost je důležitým ukazatelem spolehlivosti u všech opravovaných typů systému a ukazuje schopnost systému uchovat si stav, ve kterém může vykonávat požadovanou funkci nebo se do tohoto stavu vrátit. Patří sem například aktualizace…

Procesy specifikace požadavků na spolehlivostGarance

17.4.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezporuchovost, udržovatelnost a pohotovost patří v mnoha systémech mezi základní charakteristiky jejich spolehlivosti a v širším slova smyslu jejich jakosti a výkonnosti. Tyto charakteristiky společně se zajištěností údržby jsou v souhrnu známy jako…

Obecné pokyny na specifikaci požadavků na spolehlivostGarance

17.4.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všechny systémy vykazují nějakou úroveň spolehlivosti, ale často mohou mít poruchu nebo mohou vyžadovat údržbu. Jestliže však má systém poruchu příliš často, je možné, že nebude fungovat, když je jeho funkce požadována, nebo může být jeho údržba…

Proces ověřování a validace udržovatelnostiGarance

17.4.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnoho činností spojených s ověřováním a validací udržovatelnosti lze provést pomocí dalších vývojových zkoušek nebo analýzou. Data o udržovatelnosti systému lze například získat ze zkoušek bezporuchovosti za předpokladu, že jsou sbírána platná…

Proces uplatňování bezporuchovostiGarance

17.4.2009, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

U některých systémů je nezbytné přímo zohlednit bezporuchovost daného systému. U takových systémů by mohlo být vhodné na systémové úrovni specifikovat požadavky na bezporuchovost a udržovatelnost odděleně. Bezporuchovost je podle definice schopnost…

Procesy analýzy spolehlivostiGarance

13.10.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Procesy a techniky analýzy spolehlivosti popsané v této kapitole vycházejí z normy ČSN IEC 60300-3-1 Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn a jsou používány pro předpověď,…

Management spolehlivostiGarance

13.10.2008, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti spolehlivosti a údržby lze identifikovat celou řadu dílčích procesů, ale rozhodující jsou především dva hlavní a velmi široké procesy:

Předpověď intenzity poruchGarance

13.10.2008, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předpověď intenzity poruch je metoda, která je použitelná většinou během etapy koncepce a v časných etapách návrhu k odhadu intenzity poruch zařízení a systému. Lze ji též použít v etapě výroby pro zlepšení produktu. Byly přijaty tři základní…

Analýza stromu poruchových stavů (FTA)Garance

28.6.2007, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Analýza stromu poruchových stavů (FTA - Fault Tree Analysis) je analýza spolehlivosti produktu založená na přístupu shora dolů. Zabývá se identifikací a analýzou podmínek a faktorů, které způsobují výskyt stanoveného nežádoucího výsledku či k němu…

Analýza blokového diagramu bezporuchovosti (RBD)Garance

28.6.2007, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Analýza blokového diagramu bezporuchovosti (RBD - Reliability Block Diagram) je metoda analýzy systému. Diagram RBD je grafická reprezentace logické struktury systému v podobě podsystémů a/nebo součástí. To umožňuje, aby byly cesty úspěchu…

Markovova analýzaGarance

28.6.2007, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Markovovy modely představují pravděpodobnostní metodu, která umožňuje statistickou závislost charakteristik poruchy či opravy jednotlivých součástek přizpůsobit stavu systému. Markovovými modely tedy lze zachytit vlivy jak poruch součástí závislých…

Analýza stromu událostí (ETA)Garance

28.6.2007, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve stromu událostí se uvažuje řada možných následků výchozí (iniciační) události nebo poruchy systému. Strom událostí tedy může být velmi efektivně kombinován se stromem poruchových stavů. Na kořen stromu událostí lze pohlížet jako na vrcholovou…

Analýza a uvážení údržby a opravGarance

20.4.2007, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na výkonnost opravitelného systému má značný vliv udržovatelnost systému, právě tak jako použitá strategie oprav a údržby. Když je kritickým požadavkem dlouhodobé poskytování funkce, vhodným ukazatelem pro hodnocení vlivu údržby a oprav na…

Volba vhodné metody analýzyGarance

20.4.2007, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Volba metod, které se budou používat v programu spolehlivosti, je natolik vysoce individualizovaný proces, že nelze vypracovat obecný pokyn pro volbu jedné specifické metody nebo více specifických metod. Volba vhodných metod se má provádět spojeným…

Analýza spolehlivostiGarance

20.4.2007, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Metody analýzy spolehlivosti, které jsou stručně vysvětleny v příloze A, mohou být klasifikovány do následujících kategorií s přihlédnutím k jejich hlavnímu…

Otázky pro přezkoumání managementu spolehlivostiGarance

20.4.2007, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam otázek je určen pro přezkoumání managementu spolehlivosti. Tyto otázky se mohou používat ke stanovení, zda je problémům spolehlivosti během specifické etapy produktu věnována přiměřená pozornost nebo úsilí, aby bylo zajištěna připravenost k…

Metody analýzy spolehlivostiGarance

20.4.2007, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvržení spolehlivostiGarance

20.4.2007, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení požadavků na spolehlivost pro podsystémy je základní součástí práce při návrhu systému. Cílem tohoto úkolu je nalézt nejefektivnější architekturu systému pro splnění požadavků na spolehlivost (a tak přispět k úvodnímu projektu). Jelikož…

Systém managementu spolehlivostiGarance

22.11.2006, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém managementu spolehlivosti je součástí celkového systému managementu organizace. Poskytuje základní organizační strukturu pro strategický směr politiky spolehlivosti, řízení spolehlivostních funkcí (funkčních míst) a koordinaci všech…

Odpovědnost vedení organizaceGarance

22.11.2006, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost vedení organizace v systému managementu spolehlivosti je metodicky rozdělena do těchto oblastí:

Management zdrojůGarance

22.11.2006, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Management zdrojů v organizaci v systému managementu spolehlivosti je metodicky rozdělen do těchto oblastí:

Měření, analýza a zlepšováníGarance

22.11.2006, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Měření, analýza a zlepšování v organizaci v systému managementu spolehlivosti je metodicky rozděleno do těchto oblastí:

Realizace produktuGarance

22.11.2006, Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Realizace produktu v organizaci v systému managementu spolehlivosti je metodicky rozdělena do těchto oblastí:

Nahrávám...
Nahrávám...