dnes je 24.5.2024

Lean management snižuje náklady o desítky procentGarance

29.11.2022, Zdroj: Vše o průmyslu

Lean management snižuje náklady o desítky procentVyjít vstříc zákazníkům, maximálně zvýšit přidanou hodnotu všech činností ve firmě a snížit náklady. Tak zní základní principy lean managementu neboli štíhlého řízení. Proč by zrovna tato zeštíhlující dieta měla vaši firmu zajímat? Lean management s úspěchem…

Pracovní procesy v obchodním provozu a hlavní oblasti řízení obchodně provozních jednotekGarance

20.4.2011, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá obchodní společnost, ať už maloobchodní, či velkoobchodní, by měla mít své cíle a strategii a těmto cílům podřídit organizaci obchodního provozu a všechny pracovní procesy, lidské a věcné zdroje. O obchodním provozu z hlediska obchodní…

Vývojové trendy v maloobchodní síti a principy jejího řešeníGarance

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Struktura maloobchodní sítě není statická veličina, ale dynamická, která se neustále vyvíjí. Tento vývoj je spojen s životním cyklem jednotlivých druhů maloobchodních jednotek. Tyto jednotky se systemizují dle svých podstatných…

Lokalizace maloobchoduGarance

22.4.2010, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z prvků marketingového mixu maloobchodu je volba místa pro umístění maloobchodní jednotky. Než se však firma definitivně rozhodne, kde bude provozovat svou prodejnu, musí výběr lokality posoudit z mnohem širších souvislostí. Mnoho firem…

Zřízení maloobchodní jednotky a její koncepceGarance

22.4.2010, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodejní jednotku můžeme získat několika způsoby. Můžeme ji postavit na „zelené louce“, koupit stávající budovu nebo pronajmout prostory. Alternativou pro založení podnikání v maloobchodě může být také franchising, který je pro začínajícího…

Marketingová rozhodnutí maloobchodních firemGarance

29.1.2010, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj maloobchodního (spotřebitelského) trhu podléhá určitým zákonitostem a odráží hospodářský vývoj země, který směřuje od nevyvinuté ekonomiky s nízkými příjmy k rozvinuté prosperující ekonomice a v obchodě od roztříštěné struktury s malými…

Systémové pojetí obchodního provozu a obchodní technologieGarance

29.1.2010, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestu zboží ke spotřebiteli zajišťuje logistický řetězec, na jehož konci stojí maloobchodní provozní jednotky, které získávají zboží buď od velkoobchodu, nebo přímo od výrobce. Pohyb zboží pomocí různých technických prostředků a lidí organizačně…

Komunikační mix ve službáchGarance

22.1.2009, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tradičně jsou nástroji komunikačního mixu reklama, podpora prodeje, osobní prodej a publicita neboli public relations. V poslední době k nim přibývají další nástroje, jako je přímý marketing či internetová …

Lidé ve službáchGarance

22.1.2009, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Lidský faktor je jedním z nejvýznamnějších prvků marketingového mixu, protože služba je poskytována ve větší či menší míře v kontaktu zaměstnanců se zákazníkem. Lidé mají přímý vliv na kvalitu služeb. Organizace se zaměřuje zejména na výběr,…

Materiální prostředíGarance

22.1.2009, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nehmotná povaha služeb klade vyšší nároky na úroveň materiálního prostředí, v němž jsou služby poskytovány. Řešení materiálního prostředí začíná již při tvorbě exteriéru, který se podílí na vnější stimulaci zákazníka a pokračuje v zařizování…

Obchodní procesy ve službáchGarance

22.1.2009, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Procesy jsou součástí provozu služeb. Jsou poměrně složité a rozmanité. Složitost procesů je hodnocena podle počtu kroků realizace služby. Rozmanitost je vyjádřena možností volby způsobu poskytování služby. Procesy ve službách jsou ovlivněné tím,…

Produkt (služba)Garance

13.10.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod pojmem produkt si představíme všechno, co organizace nabízí svým zákazníkům, aby uspokojila jejich potřeby. Čisté služby jsou charakterizovány jako proces, často uskutečňovaný bez hmotných výsledků, ale bez pomoci hmotných prostředků se…

Místo poskytnutí služeb a distribuceGarance

13.10.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Místo souvisí s konkrétním umístěním organizace poskytující danou službu, přístupností služby, její flexibilitou i distribučními kanály poskytování služby. Každá služba má svou zájmovou oblast a akční rádius, odkud přicházejí potencionální…

Služby, jejich vlastnosti a třídění služebGarance

13.10.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Služby mají specifickou povahu, která je odlišně vnímána, a proto v podstatě neexistuje v odborné literatuře jediná platná definice služeb. Velice srozumitelně vysvětlují podstatu služeb Kotler a Armstrong, kteří za službu považují jakoukoliv…

Význam služeb při rozvoji národního hospodářstvíGarance

13.10.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Maloobchod a velkoobchod jsou součástí terciárního sektoru, který zajišťuje služby obyvatelstvu. Mezníkem ve vývoji služeb byl konec 2. světové války. Ve standardních západoevropských ekonomikách znamenal počátek velkých sociálních a ekonomických…

Cena službyGarance

13.10.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Marketing služeb a marketingový mix služebGarance

13.10.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem všech marketingových aktivit je uspokojení potřeb zákazníka. Marketing se postupně dostává do dalších a dalších odvětví národního hospodářství. Rostoucí trh služeb a sílící konkurence zvýšila potřebu marketingu i v tomto významném odvětví, do…

Maloobchodní vývojové trendyGarance

7.7.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecnější trendy vývoje obchodu a obchodních firem směřující ke globalizaci obchodu se promítají do vývoje maloobchodu a velkoobchodu a návrhu jejich strategií (dnes stále více společných, jsou-li součástí jednoho organizačního…

Význam obchodních procesů ve výrobě a jejich podstataGarance

7.7.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výroba je chápána jako cílené spojení, resp. kombinace, výrobních faktorů (práce, půda a kapitál) za účelem získání užitečných výstupů z podnikové činnosti, kterými jsou výrobky a služby. V užším pojetí je výroba vnímána jako transformace vstupů na…

Definice strategie a strategické řízeníGarance

7.7.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zkušenosti v zemích s tržní ekonomikou potvrzují, že úspěšnost podniku je podmíněna mimo jiné kvalitně zpracovanou strategií. Toto tvrzení platí jak pro výrobní podniky, tak obchodní, podniky služeb či neziskové organizace. Nezáleží na tom, zda jde…

Marketingový informační systém (MIS)Garance

7.7.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Marketingové plánování vyžaduje řadu informací k tomu, aby bylo úspěšné. Každá firma, bez ohledu na to, jak je velká, potřebuje sledovat všechno, co se děje uvnitř firmy i v jejím okolí, a tyto informace používat pro své…

Velkoobchodní vývojové trendyGarance

7.7.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada trendů ve velkoobchodě je totožná s maloobchodem, neboť v logistickém řetězci musí velkoobchod rovněž pružně reagovat na preference konečných spotřebitelů a požadavky maloobchodu. Proto i velkoobchody usilují o zdokonalení svých služeb a…

MakroprostředíGarance

7.7.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Analýza marketingového prostředí je součástí SWOT analýzy. Firmy fungují v reálném tržním prostředí, které se neustále mění. Řada změn je nekontrolovatelných a podniky neovlivnitelných. Tím naléhavější je potřeba naučit se na změny prostředí pružně…

Vznik obchoduGarance

7.7.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchod jako samostatná hospodářská činnost vznikl na rozhraní rodové a otrokářské společnosti (cca 1000 let př. n. l. na území Egypta a Řecka). Vznikla zbožní výroba s cílem prosté výměny výrobků zprostředkované kmenovými náčelníky mezi kmeny a…

Velkoobchod a jeho významGarance

7.7.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Velkoobchod se liší od maloobchodu svými funkcemi, které zajišťuje v oběhu zboží. Liší se též od maloobchodu charakterem zákazníků a jejich kupní motivací a rozsahem operací. Velkoobchodní transakce jsou obvykle větší než maloobchodní a pokrývají…

Druhy velkoobchodníkůGarance

7.7.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V odborné literatuře se setkáváme s různým pojetím třídění velkoobchodu a zprostředkovatelů. Podle funkcí, které velkoobchody zajišťují, je můžeme např. členit na tyto základní…

Marketingová rozhodnutí velkoobchodních firemGarance

7.7.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Velkoobchod může být samostatným podnikatelským subjektem nebo může být součástí maloobchodní firmy a její organizační struktury. Intenzivní koncentrace v obchodě působí i na charakter velkoobchodních činností. Vertikální kooperací vznikají velké…

Druhy maloobchodníkůGarance

11.4.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Maloobchod má rozmanitou strukturu, která se neustále vyvíjí a mění. Existuje několik přístupů ke klasifikaci maloobchodu. Klasifikace dnešních maloobchodníků není jednoduchá, i když v rámci globalizujícího se trhu dochází k jejich určitému…

Maloobchod a jeho význam v národním hospodářstvíGarance

11.4.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Maloobchod je posledním článkem oběhu zboží. Uskutečňuje prodej konečným spotřebitelům, čímž se podílí na uspokojování jejich potřeb. Každá maloobchodní transakce se týká směny mezi maloobchodníkem a spotřebitelem, který směňuje peníze za určitý…

Životní cyklus maloobchoduGarance

11.4.2008, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Maloobchod má svůj životní cyklus (ŽC), který má podobně jako výrobek 4 vývojové fáze, a to fázi zavádění, růstu, zralosti a útlumu. Životní cyklus zachycuje vývoj druhu maloobchodní jednotky. Každá nově vzniklá prodejna začíná etapou zavádění a…

Marketingové řízení nákupních procesů v podniku - nákupní marketingGarance

15.10.2007, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákupní procesy zajišťují v podniku zásobování potřebnými vstupy. Jejich cílem je pomocí efektivního řízení nákupních činností minimalizovat nákladovost výroby a tím pozitivně ovlivňovat zisk podniku. Nákupní činností se zabývá buď samostatný…

Řízení prodejních procesů v podniku - marketing prodejeGarance

15.10.2007, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V současném silném konkurenčním prostředí se prodejní činnost neobejde podobně jako nákupní procesy bez marketingového přístupu k trhu. Záleží na velikosti podniku, jak jsou marketingové a prodejní činnosti ve firmy organizovány. V nejmenších…

Marketingový mix výrobkuGarance

15.10.2007, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakmile je provedena segmentace trhu, vybráni zákazníci a identifikované jejich potřeby, pak následuje uvedení produktu na trh. Produkt zaujímá dominantní postavení mezi prvky marketingového mixu. Základní marketingový mix výrobku má 4P a je také…

Externí mikroprostředíGarance

28.6.2007, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V mikroprostředí firmy působí dodavatelé, zprostředkovatelé, zákazníci, konkurence a veřejnost. Dodavatelské firmy se starají o fyzickou distribuci zboží spojenou s tvorbou obchodního sortimentu, skladováním a dalšími funkcemi. Zprostředkovatelé…

SWOT analýzaGarance

28.6.2007, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

SWOT analýza je základním nástrojem situační analýzy. Umožňuje vymezit pozici zkoumaných podniků, kam směřují a kam mohou směřovat. Situační analýza je východiskem marketingového plánování. Před vlastní realizací SWOT analýzy vymezíme zkoumaný…

Proces marketingového výzkumuGarance

28.6.2007, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chování zákazníkůGarance

28.6.2007, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při posuzování chování zákazníků musíme odlišit individuální nákupní chování spotřebitelů a nákupní chování organizací.

Marketingový výzkum, jeho cíl a využitíGarance

28.6.2007, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Marketingový výzkum má svůj obecný cíl. Je jím snížení nejistoty firem při rozhodování, dosažení správné kombinace prvků marketingového mixu, sledování všech marketingových aktivit a kontrola jejich…

Strategie ovlivněné typem trhuGarance

20.4.2007, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Za mladé trhy jsou považovány trhy, které se z hlediska svého životního cyklu nacházejí ve fázi zavádění a rychlého růstu. Zpravidla se jedná o tzv. „high-tech“ trhy. Tyto trhy jsou charakteristické nejprve pomalým, pak razantním růstem obratu a…

Strategický marketingGarance

11.1.2007, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od obecného strategického plánování nyní přejdeme ke strategickému marketingu. Firma, která je marketingově orientovaná, vychází z obecných zásad strategického plánování a soustřeďuje se zejména na předvídání vývojových trendů na trhu a trvalé…

Marketingové strategické koncepceGarance

11.1.2007, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům a určení vhodných nástrojů. Přístupy ke strategii mohou být integrované nebo parciální. Parciální přístup se zaměřuje pouze na…

Proces tvorby strategie a její hierarchieGarance

11.1.2007, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Strategický proces musí být procesem nepřetržitým. Obecně začíná zpracování firemní strategie formulací poslání a vize firmy, vycházející z podnikatelské filozofie, strategickou analýzou, která zahrnuje interní a externí analýzu, pak jsou…

Charakteristické rysy strategických procesů a principy strategického myšleníGarance

11.1.2007, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Strategické procesy se liší od procesů operativních a taktických. Strategické řízení náleží TOP managementu (resp. vlastníkovi). Jeho cílem je vytvářet dlouhodobý soulad mezi posláním firmy, jejími dlouhodobými cíli, disponibilními zdroji a…

Současné vývojové trendy obchoduGarance

22.11.2006, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předpokladem dobré orientace v náročné obchodní činnosti je poznání dosavadních obecných trendů vývoje. Vývojové trendy obchodu se za poslední léta ztotožnily s vývojovými rysy obchodních firem. Patří mezi ně především internacionalizace, spojená s…

Marketing a jeho vývojové koncepceGarance

22.11.2006, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S trhem a jeho vývojem je spojen marketing, jehož současná podoba se také postupně formovala, takže můžeme vymezit jeho určitá vývojová stadia a koncepce. V zásadě existuje několik konkurujících si podnikatelských koncepcí, které firmy využívaly ke…

Řízení vztahů se zákazníky - CRMGarance

22.11.2006, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Krásný příklad o raných počátcích vztahů se zákazníky připomínají ve své knize Storbacka a Lehtinen, kteří se vracejí až do období před průmyslovou revolucí, kdy ve městech i na venkově působili řemeslníci, jež se učili řemeslo předáváním znalostí…

Funkce obchoduGarance

22.11.2006, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkce obchodu spočívá ve vykonávání všech činností spojených s oběhem zboží (logistikou).

Druhy obchoduGarance

22.11.2006, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Členění obchodu se uskutečňuje podle určitých hledisek. Těmito hledisky jsou jeho funkce, rozsah působnosti, druh činnosti a vlastnické …

Vývojové stupně marketinguGarance

22.11.2006, Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odhlédneme-li od některých specifik daných oborů, v nichž je marketing uplatňován, můžeme rozlišit následující vývojové stupně marketingu MEFFERT, H.: Marketing management, s. 19.1 podle jejich obsahového…

Nahrávám...
Nahrávám...