dnes je 23.7.2024

Input:

118/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

č. 118/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsob posuzování shody.
(2)  Toto nařízení se vztahuje na elektrická zařízení určená pro použití v rozsahu jmenovitých napětí pro střídavý proud od 50 do 1 000 V a pro stejnosměrný proud od 75 do 1 500 V (dále jen „elektrická zařízení”).
(3)  Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 2
Technické požadavky na elektrická zařízení
Základními technickými požadavky na elektrická zařízení jsou základní požadavky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Splnění základních technických požadavků se prokazuje posuzováním shody.
§ 3
Dodávání na trh
Na trh lze dodávat jen elektrická zařízení, která jsou vyrobena v souladu se správnou praxí z hlediska technické bezpečnosti a která, za předpokladu, že jsou správně instalována, udržována a užívána k účelu, pro který byla vyrobena, neohrožují zdraví a bezpečnost osob, domácí zvířata nebo majetek.
§ 4
Výrobce
(1)  Výrobce před uvedením elektrických zařízení na trh zajistí, aby tato zařízení byla navržena a vyrobena v souladu se základními technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení, vypracuje technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 3 k tomuto nařízení a provede nebo nechá provést postup posuzování shody stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(2)  Pokud byl soulad elektrického zařízení se základními technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení prokázán postupem posuzování shody, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a podle § 12 umístí označení CE.
(3)  Výrobce uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let od uvedení elektrického zařízení na trh.
(4)  Výrobce zajistí, aby byly zavedeny takové postupy, prostřednictvím kterých sériově vyráběné výrobky budou ve shodě s požadavky stanovenými tímto nařízením, a to i v případech kdy dojde ke změnám návrhu nebo parametrů elektrického zařízení nebo ke změnám harmonizovaných norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. a), mezinárodních norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. b), českých technických norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. c) nebo jiných dokumentů, které předepisují technické požadavky, které má elektrické zařízení splňovat (dále jen „technická specifikace”), na jejichž základě se shoda elektrického zařízení
Nahrávám...
Nahrávám...