dnes je 18.9.2021

Input:

118/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

č. 118/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsob posuzování shody.
(2) Toto nařízení se vztahuje na elektrická zařízení určená pro použití v rozsahu jmenovitých napětí pro střídavý proud od 50 do 1 000 V a pro stejnosměrný proud od 75 do 1 500 V (dále jen „elektrická zařízení”).
(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 2
Technické požadavky na elektrická zařízení
Základními technickými požadavky na elektrická zařízení jsou základní požadavky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Splnění základních technických požadavků se prokazuje posuzováním shody.
§ 3
Dodávání na trh
Na trh lze dodávat jen elektrická zařízení, která jsou vyrobena v souladu se správnou praxí z hlediska technické bezpečnosti a která, za předpokladu, že jsou správně instalována, udržována a užívána k účelu, pro který byla vyrobena, neohrožují zdraví a bezpečnost osob, domácí zvířata nebo majetek.
§ 4
Výrobce
(1) Výrobce před uvedením elektrických zařízení na trh zajistí, aby tato zařízení byla navržena a vyrobena v souladu se základními technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení, vypracuje technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 3 k tomuto nařízení a provede nebo nechá provést postup posuzování shody stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(2) Pokud byl soulad elektrického zařízení se základními technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení prokázán postupem posuzování shody, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a podle § 12 umístí označení CE.
(3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let od uvedení elektrického zařízení na trh.
(4) Výrobce zajistí, aby byly zavedeny takové postupy, prostřednictvím kterých sériově vyráběné výrobky budou ve shodě s požadavky stanovenými tímto nařízením, a to i v případech kdy dojde ke změnám návrhu nebo parametrů elektrického zařízení nebo ke změnám harmonizovaných norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. a), mezinárodních norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. b), českých technických norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. c) nebo jiných dokumentů, které předepisují technické požadavky, které má elektrické zařízení splňovat (dále jen „technická specifikace”), na jejichž základě se shoda elektrického zařízení prohlašuje.
(5) Výrobce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků elektrických zařízení dodaných na trh
Nahrávám...
Nahrávám...