dnes je 19.4.2024

Input:

121/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

č. 121/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na váhy s neautomatickou činností, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.
(2) Pro účely tohoto nařízení se rozlišují tyto kategorie používání vah s neautomatickou činností:
a) určování hmotnosti pro potřeby obchodního styku,
b) určování hmotnosti pro výpočet poplatků, tarifů, daní, prémií, pokut, náhrad, odškodnění nebo podobných typů plateb,
c) určování hmotnosti při uplatňování právních předpisů nebo pro znalecké posudky v soudních řízeních,
d) určování hmotnosti ve zdravotnictví při vážení pacientů za účelem sledování, diagnostiky a léčení,
e) určování hmotnosti při přípravě léků na lékařský předpis v lékárnách a určování hmotnosti při analýzách prováděných v lékařských a farmaceutických laboratořích,
f) určování ceny na základě hmotnosti pro účely přímého prodeje veřejnosti a přípravy hotově balených výrobků a
g) všechna ostatní použití, než která jsou uvedena v písmenech a) až f).
§ 2
Vymezení pojmů
V tomto nařízení se rozumí
a) vahami měřicí přístroj, který slouží k určení hmotnosti tělesa využitím působení gravitace na toto těleso; váhy mohou rovněž sloužit k určení dalších veličin, množství, parametrů nebo charakteristických vlastností souvisejících s hmotností,
b) vahami s neautomatickou činností váhy, které vyžadují zásah obsluhy během vážicího procesu.
§ 3
Technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
(1) Váhy s neautomatickou činností používané nebo určené pro použití uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) až f) (dále jen „vybrané váhy”) musí splňovat základní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Pokud váhy s neautomatickou činností obsahují zařízení nebo jsou spojeny se zařízeními, která nejsou používána ani určena pro použití uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) až f), tyto základní požadavky se na taková zařízení nevztahují.
§ 4
Dodávání na trh a uvádění do provozu
(1) Váhy s neautomatickou činností mohou být dodány na trh, pouze pokud jsou splněny požadavky tohoto nařízení.
(2) Vybrané váhy mohou být uvedeny do provozu, pouze pokud jsou splněny požadavky tohoto nařízení. Po uvedení do provozu musí být vybrané váhy udržovány v souladu s požadavky tohoto nařízení.
§ 5
Výrobce
(1) Při uvádění vybraných vah na trh výrobce zajistí, aby tyto váhy byly navrženy a vyrobeny v souladu s § 3 odst. 1, vypracuje technickou dokumentaci stanovenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení a provede nebo nechá provést jeden z postupů posuzování shody stanovený v § 10.
(2) Pokud byl soulad vybraných vah s příslušnými požadavky příslušným postupem posuzování shody uvedeným v § 10 prokázán, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a
Nahrávám...
Nahrávám...