dnes je 5.12.2023

Input:

122/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

č. 122/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při dodávání bezpečnostních komponent pro výtahy na trh a způsoby posuzování shody.
(2) Toto nařízení se vztahuje na výtahy, které trvale obsluhují budovy nebo stavby a jsou určené k přepravě
a) osob,
b) osob a nákladů, nebo
c) pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná, lze na ni bez obtíží vstoupit a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.
(3) Toto nařízení se dále vztahuje na bezpečnostní komponenty pro výtahy uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, které jsou určeny pro použití u výtahů uvedených v odstavci 2.
(4) Toto nařízení se nevztahuje na
a) zdvihací zařízení, jejichž konstrukční rychlost nepřekračuje 0,15 m/s,
b) stavební výtahy,
c) lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah,
d) výtahy zvlášť navržené a konstruované pro vojenské nebo policejní účely,
e) zdvihací zařízení, z nichž lze provádět práce,
f) důlní těžní zařízení,
g) zdvihací zařízení jevištní techniky určená ke zvedání účinkujících během představení,
h) zdvihací zařízení v dopravních prostředcích,
i) zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením a určená výhradně k zajištění přístupu na pracoviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na strojním zařízení,
j) ozubnicové dráhy a
k) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.
(5) V případech, kdy rizika související s výtahy nebo s bezpečnostními komponentami pro výtahy uváděná v tomto nařízení jsou zcela nebo částečně předmětem úpravy v jiném právním předpise nebo přímo použitelném předpise Evropské unie, se toto nařízení na tyto výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy a tato rizika nepoužije.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) nosnou částí část výtahu, na níž se mohou nacházet osoby nebo náklad za účelem jejich zvedání nebo spouštění,
b) vzorovým výtahem reprezentativní výtah, jehož technická dokumentace uvádí způsob, jak budou splněny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení u výtahů odvozených ze vzorového výtahu definovaného na základě objektivních parametrů, při použití shodných bezpečnostních komponent pro výtahy,
c) technickou specifikací dokument, který předepisuje technické požadavky, které má výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy splňovat.
§ 3
Technické požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy
Základními technickými požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy jsou základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, jejichž splnění se prokazuje posuzováním shody. Bezpečnostní komponenty pro výtahy
Nahrávám...
Nahrávám...