dnes je 13.6.2024

Input:

226/2003 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

č. 226/2003 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 26. června 2003,
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. I
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., se mění takto:
1.V § 2 písm. h) bodu 1 se za slovo „předpisu” vkládá čárka a slovo „jiném” se zrušuje.
2.V § 2 písm. h) bodu 2 se za slova „uveden na trh” vkládají slova „ , popřípadě do provozu” a za slova „uvedení na trh” se doplňují slova „ , popřípadě do provozu”.
3.  V § 3 odst. 1 se za slova „uvádění výrobku na trh” vkládají slova „ , popřípadě do provozu”.
4.  V § 3 odst. 2 se slova „tohoto zákona” nahrazují slovy „plnění informačních povinností podle § 7” a slova „specifikace výrobku” se nahrazují slovy „požadavky na výrobek”.
5.  V § 5 odst. 8 se za slovo „souhlasem” vkládá slovo „pověřené” a slova „pověřené jejich tvorbou a vydáváním” se zrušují.
6.  V § 7 odstavec 1 zní:
„(1) Informace o návrhu a návrh technického předpisu nebo technického dokumentu, jejich změny nebo doplnění, na které se vztahují informační povinnosti vůči členským státům Evropské unie a orgánům Evropského společenství nebo informační povinnosti vyplývající z mezinárodních smluv, předávají Úřadu ministerstva, jiné ústřední správní úřady, Česká národní banka, orgány územních samosprávných celků, vláda, pokud se vyjadřuje k návrhům technických předpisů, jichž není navrhovatelem, a v případě technických dokumentů též osoby, pokud jsou oprávněny je vydávat podle zvláštního právního předpisu.”.
7. V § 7 odst. 3 se slovo „jiný” zrušuje.
8. V § 7 odst. 4 písm. a) se slovo „jiných” zrušuje.
9. V § 7 odst. 4 písm. b) se slovo „jiných” zrušuje.
10. V § 7 odst. 6 se slovo „jiných” zrušuje.
11. V § 7 odst. 9 se na konci tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se věta „součástí tohoto oznámení musí být vždy vymezení důvodů ohrožení oprávněného zájmu stanovených nařízeními vlády
Nahrávám...
Nahrávám...