dnes je 21.7.2024

Input:

309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 23. května 2006,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 2 odst. 1 písm. f), § 3 odst. 2, § 7 odst. 1, § 11 odst. 1 a 3, § 14 odst. 1, § 20, § 21 písm. b) bod 4
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 2 písm. g), § 10, § 11, § 20 odst. 4 a 5, § 21 písm. b) bod 3
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 20; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
vkládá § 10a; nové přechodné ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2 odst. 1 písm. f)
225/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 20; nové přechodné ustanovení
88/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění, celkem 30 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
250/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 10, § 10a, § 11, § 20 a § 21
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 14 odst. 6 písm. c)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
HLAVA I
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍPROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPYA BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce.
§ 2
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
(1)  Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby
a)  prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,
b)  pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,
c)  prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,
d)  únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné,
e)  v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění,
f)  pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
(2)  Bližší požadavky na1) pracoviště a pracovní prostředí stanoví prováděcí právní předpis.
§ 3
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
(1)  Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité
Nahrávám...
Nahrávám...