dnes je 25.6.2024

Input:

34/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 34/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 26. ledna 2011,
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. b) se slova „okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva” nahrazují slovy „první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání nebo nabídnutí k předání výrobku nebo převod vlastnického práva k výrobku za účelem distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie”.
2. V § 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , popřípadě ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků nařízení vlády, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky”.
3. V § 2 písm. e) se slova „ten, kdo” nahrazují slovy „osoba usazená v členském státě Evropské unie, která” a slova „nebo uvedení takového výrobku na trh zprostředkuje” se zrušují.
4. V § 2 písm. g) se slova „ ; dodáním výrobku na trh je každé další jeho předání nebo převod po jeho uvedení na trh (dále jen „distribuce”)” zrušují.
5. V § 2 se tečka na konci písmene i) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j)  hospodářským subjektem výrobce, dovozce, distributor a zplnomocněný zástupce.”.
6. V § 7 odst. 7 písm. b) se za slovo „změny” vkládá slovo „ , pozastavení”.
7. V § 11 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větami „V případě žádosti o autorizaci k posuzování shody u výrobků stanovených nařízením vlády je součástí žádosti popis postupů a dalších činností při posuzování shody. Úřad zajišťuje dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti.”.
8. V § 11 odst. 4 větě první se slova „a podmínky uvedené v rozhodnutí o autorizaci” zrušují.
9. V § 11 odstavec 5 zní:
„(5)  Neplní-li autorizovaná osoba povinnosti stanovené v tomto zákoně nebo na jeho základě, změní-li se skutečnosti, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci, zanikne-li potřeba existence autorizované osoby nebo pokud o to autorizovaná osoba požádá, Úřad rozhodne o
a)  pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci,
b)  změně rozhodnutí o autorizaci, nebo
c)  zrušení rozhodnutí o autorizaci.”.
10. V § 11 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6)  V rozhodnutí o
Nahrávám...
Nahrávám...