dnes je 19.5.2024

Input:

352/2000 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 352/2000 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění účinném k 1.1.2014
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. srpna 2000,
kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
42/2003 Sb.
(k 1.5.2003)
ruší část desátou
68/2014 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část jedenáctou
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 12 odst. 1 písm. b) zákona:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
V § 1 vyhlášky č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:
„(2) Tato vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona1a nařízení vlády2před jejich uvedením na trh.
____________________

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 14) se označují jako poznámky pod čarou č. 3) až 16), a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
V § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, se za dosavadní odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 5a) a 5b) zní:
„(4) Tato vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona5aa nařízení vlády5bpřed jejich uvedením na trh.


5aZákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
5bNařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.
Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.”.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a vyhlášky č. 551/1990 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se za slova „nevztahuje na” vkládají slova „výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona2aa nařízení vlády2bpřed jejich uvedením na trh a na”.

Poznámky pod čarou č. 2a) a 2b) znějí:

2aZákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
2bNařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb.
Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.
Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.”.
2. V § 5 odst. 1 se za slova „tlakovou nádobu” vkládají slova „s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního zákona2aa nařízení vlády2b”.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují
Nahrávám...
Nahrávám...