dnes je 24.5.2024

Input:

388/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrních družstev

č. 388/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrních družstev
[zrušeno č. 365/2006 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 23. října 2001
o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrních družstev
Ministerstvo financí stanoví podle § 11 a 28i zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Tato vyhláška stanoví pravidla pro oblast omezení rizika vzniku ztráty spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „družstevní záložna”) z titulu možného znehodnocení jeho finančních aktiv.
§ 2
Kapitálem družstevní záložny se rozumí kapitál stanovený zvláštním právním předpisem o pravidlech kapitálové přiměřenosti družstevních záložen.
§ 3
Finančními aktivy se pro účely této vyhlášky rozumí:
a) veškeré smluvní peněžité pohledávky družstevní záložny za fyzickými nebo právnickými osobami znějící ve prospěch družstevní záložny. Jedná se zejména o
1. úvěry členům družstevní záložny,
2. úvěry obcím,
3. závazky třetích osob ve prospěch družstevní záložny;
b) pohledávky družstevní záložny za emitentem cenných papírů, které má družstevní záložna v majetku.
§ 4
Úvěrovou angažovaností družstevní záložny vůči jejímu dlužníkovi se rozumí veškerá finanční aktiva družstevní záložny, která družstevní záložna nabyla nebo se oprávněně předpokládá, že v souvislosti se zárukami vydanými družstevní záložnou nabude ve vztahu k fyzické nebo právnické osobě. Do úvěrové angažovanosti náleží zejména:
a) celková hodnota nesplacených pohledávek družstevní záložny vůči dlužníku;
b) celková hodnota dluhopisů a jiných cenných papírů, které představují závazek k placení a jsou v majetku družstevní záložny;
c) celková výše neodvolatelných záruk družstevní záložny k placení nebo plnění, které nemůže žádná ze smluvních stran jednostranně vypovědět ani změnit před smluveným termínem, poskytnuté členům družstevní záložny jako dlužníkům ve prospěch třetí strany;
d) celková výše závazků družstevní záložny dosud nevyužitých oprávněnou osobou ve smyslu
1. závazku poskytnout úvěr,
2. závazku poskytnout ručení za úvěr člena poskytnutý jinými osobami;
e) úroky účtované jako příjmy příštích období.
§ 5
(1) Hrubou úvěrovou angažovaností družstevní záložny vůči určitému dlužníkovi se rozumí součet všech úvěrových angažovaností vůči tomuto dlužníkovi.
(2) Družstevní záložna může od hrubé úvěrové angažovanosti vůči dlužníku odečíst a zároveň převést do úvěrové angažovanosti vůči jiným osobám (vydavateli záruky, emitentovi dluhopisu, bance, na jejímž účtu jsou složeny peníze jako zajišťovací prostředek) ty její části, které jsou plně zajištěny některým z následujících zajišťovacích prostředků:
a) písemnou, neodvolatelnou, jednoznačnou zárukou vystavenou ve prospěch družstevní záložny subjektem, jehož riziková váha určená vyhláškou Ministerstva financí o pravidlech kapitálové přiměřenosti spořitelních a úvěrních družstev je nižší než 50 %,
b) zástavou jiných aktiv,
Nahrávám...
Nahrávám...