dnes je 29.9.2023

Input:

Aktualizace prohlášení o shodě

28.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.45
Aktualizace prohlášení o shodě

Ing. Monika Becková

Dotaz:

Vyrábíme výrobky zařazené pod elektrická zařízení nízkého napětí (jako součást systémů MaR), a v této souvislosti dokladujeme zákazníkům Prohlášení o shodě s technickými požadavky ve smyslu z. č. 22/1997 Sb., §14, nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a nařízení vlády č. 616/2006 Sb. Je nutné tato prohlášení nějak aktualizovat, pokud se výrobky nezměnily? A stačí takovéto prohlášení i pro výrobek dodávaný jako "vybrané zařízení" ve smyslu zák. č. 263/2016 Sb. a vyhl. č. 358/2016 Sb. v rámci jaderné bezpečnosti? Co mají případně tato prohlášení obsahovat?

Odpověď:

Prohlášení výrobce se odkazují dle předpisů uvedených v dotazu na jiný zákon o posuzování shody stanovených výrobků a již neplatná nařízení vlády. Předmětné výrobky jsou dle stávajících platných právních norem zařazeny pod zákon č. 90/2016 Sb., zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění platném k 1. 7. 2017, dále nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, a nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh.

Obecně platí, že prohlášení o shodě obsahuje údaje uvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 90/2016 Sb. v pl. zn. (principiálně ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17050-1), které jsou v závislosti na posuzovaném výrobku konkretizované nařízením vlády, a prvky stanovené v příslušných modulech posuzování shody, a musí být stále aktualizováno. Vyhotovuje se v českém jazyce a v úředních jazycích členských států Evropské unie, v nichž je výrobek uváděn nebo dodáván na trh.

Prohlášení o shodě obsahuje dle přílohy č. 2 k zákonu č. 90/2016 Sb. tyto údaje:

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

 1. Č. xxxxxx (jedinečná identifikace výrobku):
 2. Jméno a adresa výrobce nebo zplnomocněného zástupce:
 3. Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce (nebo osoba odpovědná za instalaci):
 4. Předmět prohlášení (identifikace výrobku umožňující zpětně jej vysledovat; může případně obsahovat fotografii):
 5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: xxxxxxxx
 6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:
 7. Případně: oznámený subjekt... (název, číslo)... provedl ... (popis zásahu)... a vydal osvědčení: ....
 8. Další informace:

Podepsáno za, a jménem: (místo a datum vydání), (jméno, funkce), (podpis)

Náležitosti EU prohlášení o shodě k předmětnému výrobku jsou tedy konkretizovány v příloze č. 4 příslušného nařízení vlády (117/2016 Sb. a č. 118/2016 Sb.) – viz dále.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 117/2016 Sb.:

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX)

 1. Model přístroje/výrobek (číslo výrobku, typu či série nebo sériové číslo):
 2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:
 3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
 4. Předmět prohlášení (identifikace přístroje umožňující jej zpětně vysledovat; je-li to nezbytné pro identifikaci daného přístroje, může zahrnovat dostatečně zřetelné barevné vyobrazení):
 5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními předpisy Evropské unie:
 6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, včetně data normy, nebo na jiné technické specifikace, včetně data specifikací, na jejichž základě se shoda prohlašuje:
 7. Případně: oznámený subjekt ... (název, číslo) provedl ... (popis zásahu) a vydal certifikát:
 8. Další informace:

Podepsáno za a jménem: (místo a datum vydání), (jméno, funkce), (podpis)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb.:

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX)

 1. Model výrobku/výrobek (číslo dávky, výrobku či typu nebo sériové číslo):
 2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:
 3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
 4. Předmět prohlášení (identifikace elektrického zařízení umožňující je zpětně vysledovat; může zahrnovat dostatečně zřetelné barevné vyobrazení, je-li to pro identifikaci daného elektrického zařízení nezbytné):
 5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:
 6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:
 7. Další informace:

Podepsáno za a jménem: (místo a datum vydání), (jméno, funkce),(podpis)

Upozorňujeme na požadavek na

Nahrávám...
Nahrávám...