dnes je 19.5.2024

Input:

Bezpečnost mechanických, hydraulických a pneumatických částí stroje

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.2
Bezpečnost mechanických, hydraulických a pneumatických částí stroje

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

1. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

1.1 Všeobecně

1.1.1 Definice

Pro účely tohoto nařízení:

 1. "nebezpečným prostorem“ se rozumí každý prostor uvnitř a/nebo okolo strojního zařízení, ve kterém je osoba vystavena nebezpečí, které ohrožuje její zdraví a bezpečnost,

 2. "ohroženou osobou“ se rozumí osoba nacházející se zcela nebo zčásti v nebezpečném prostoru,

 3. "obsluhou“ se rozumí osoba nebo osoby provádějící instalaci, obsluhu, seřizování, údržbu, čištění, opravu nebo přepravu strojního zařízení.

Nebezpečný prostor

Pojem nebezpečný prostor umožňuje lokalizovat místa, ve kterých je vystavení se nebezpečí. Odhadnutí jakéhokoliv nebezpečí v prostoru je učiněno bez ohledu na ochranné systémy, protože je cílem určit potřebu vybavení stroje těmito systémy. V určitých speciálních případech bude výrobce chránit nebezpečné prostory uvnitř oblasti, která je již chráněna.

Pro příklad – kompresor je obvykle uzavřen. Představuje riziko spojené s otáčejícími se součástkami. Jestliže obsluha potřebuje otevřít toto zakrytí, aby provedla seřízení, může být nutné zakrýt vnitřní část, která je v blízkosti seřizovacího mechanismu.

Ohrožená osoba

Pojem ohrožená osoba je velmi všeobecný a vztahuje se hlavně na osoby, které mohou pravděpodobně být v bezprostřední blízkosti stroje a které netvoří obsluhu ani specializovaný personál provádějící údržbu. Ohroženými osobami mohou být proto zaměstnanci jiného podniku nebo návštěvníci. Směrnice pro strojní zařízení se nezabývá problémy prostředí mimo podnik. Lidé žijící blízko podniku nejsou proto "ohroženými osobami“ ve smyslu směrnice pro strojní zařízení.

Obsluha

Pojem obsluha je definován velmi široce. Zahrnuje jak osoby odpovědné za činnost stroje v průběhu výroby, tak osoby provádějící údržbu nebo přepravní činnost. Na tomto místě musí být zdůrazněno, že směrnice ukládá výrobci povinnosti pouze při různých typech použití, seřizování, montáže atd., které jsou uvedeny v návodech.

1.1.2 Zásady zajišťování bezpečnosti

 1. Strojní zařízení musí být vyrobeno tak, aby plnilo svou funkci a mohlo být seřizováno a udržováno, aniž by osoby byly vstaveny riziku, pokud se tyto operace provádějí za podmínek předpokládaných výrobcem.

  Účelem přijatých opatření musí být vyloučení každého rizika nehody po dobu předpokládané životnosti strojního zařízení včetně etap montáže a demontáže, a to i v případě, kdy riziko nehody vznikne z předpokládaných abnormálních situací.

Zásady zajišťování bezpečnosti od stádia konstrukčního návodu

Zajišťování bezpečnosti je základním principem tohoto NV (směrnice).

Bezpečnost musí být zajištěna ve stádiu konstrukce, nejen při jeho použití ve výrobě, ale i při seřizování, údržbě, montáži a demontáži (viz bod 1.7.4 písmeno a).

Pojem předpokládané doby života

Předpokládanou dobu života strojního zařízení určuje výrobce (má být vzata v úvahu pouze tehdy, pokud má přímý vliv na bezpečnost zařízení). V jeho průběhu má být činnost stroje bezpečná. V této době musí trvat pracovní schopnosti funkcí, pro které bylo strojní zařízení konstruováno, při daných podmínkách používání a údržby.

Podmínky předpokládané výrobcem

Při stanovení podmínek musí výrobce vzít v úvahu předpokládané abnormální situace (řeší se i prostřednictvím analýzy rizik). Taktéž musí konstruovat stroj podle ergonometrických hledisek pro muže i ženy. Vždy musí přizpůsobovat strojní zařízení tak, aby snížil namáhání obsluhy způsobené polohou těla nebo končetin.

Požadavek bodu a)

Je zde pro výrobce stanoven požadavek, aby v návodu k používání jasně specifikoval požadavky na montáže a demontáže. Výrobce uvede, které z montážních a demontážních činností provádí zákazník. Výrobce si může vyhradit právo být přítomen části montáže nebo celé montáži. Toto omezení může být ospravedlněno technickou povahou činností, požadovanou vysokou přesností nebo hledisky bezpečnosti. Výrobce musí zákazníka upozornit, pokud některé činnosti může provádět jen odborník. Výrobce není povinen vydat technické informace vztahující se k činnostem, které se netýkají zákazníka.

1.1.2 Zásady zajišťování bezpečnosti

(...)

 1. b) Při volbě nejvhodnějších metod musí výrobce uplatňovat tyto zásady, a to v tomto pořadí:
  • vyloučit nebo co nejvíce omezit nebezpečí (závisí na bezpečné konstrukci a výrobě bezpečného strojního zařízení),

  • učinit nezbytná ochranná opatření v případě nebezpečí, která nelze vyloučit,

  • uvědomit uživatele o přetrvávajícím nebezpečí vyplývajícím z jakýchkoliv nedostatků účinnosti přijatých ochranných opatření, upozornit na případnou potřebu speciálního výcviku a specifikovat potřebu osobních ochranných prostředků.

Zásady pro používání strojního zařízení

Je zde pro výrobce stanoven požadavek, aby v návodu k používání jasně specifikoval použití strojního zařízení.

Jestliže může být stroj použit v několika uspořádáních vyžadujících specifická ochranná zařízení, musí být v návodu uvedeny všechny informace potřebné k použití stroje s uvedenými zařízeními.

Stejná pozornost musí být věnována identifikování způsobů, jak by se strojní zařízení nemělo používat.

V návodu nelze např. použít jednoduché varování, jestliže existuje takové zařízení, které by při začlenění do stroje automaticky omezilo nebo odstranilo zmíněné riziko.

1.1.2 Zásady zajišťování bezpečnosti

(...)

 1. c) Při navrhování a výrobě strojního zařízení a při zpracovávání návodu k použití musí výrobce brát v úvahu nejen běžné použití strojního zařízení, ale rovněž i taková použití, která lze rozumně předpokládat.

  Strojní zařízení musí být navrženo tak, aby se předešlo jinému než normálnímu použití, pokud by takové použití mohlo způsobit riziko. Pro takové případy musí návod k použití upozornit uživatele na správné způsoby použití strojního zařízení, k nimž může podle zkušenosti dojít.

Rozumně předpokládané situace

Požaduje se, aby výrobce předpokládal pouze rozumné situace při racionálním použití a prostém rozumu. Posouzení provedené výrobcem se musí pohybovat v rámci tohoto průměru. Výrobce může použít statistické metody hodnocení rizika, jak je určitými normami doporučováno.

Dodržování pracovního postupu má značnou smluvní hodnotu – použitím výrobku je také použití v souladu se smluvními závazky. Kupující má povinnost opatrnosti při užívání výrobku a výrobce má povinnost zajistit bezpečnost výrobku a informace o něm.

1.1.2

Nahrávám...
Nahrávám...