dnes je 19.7.2024

Input:

Článek 2 - Výrobky, na něž se směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních nevztahuje

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.2.2 Článek 2 - Výrobky, na něž se směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních nevztahuje

Ing. Zdeněk Šenovský

Oblast působnosti směrnice o strojních zařízeních, která je stanovena v čl. 1 odst. 1, je omezena dvěma způsoby:

  • Z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních jsou výslovně vyloučeny určité výrobky, které odpovídají definicím uvedeným v čl. 2 písm. a) až g). Seznam výslovně vyloučených výrobků je stanoven v čl. 1 odst. 2 písm. a) až l).

Podle článku 3 – Zvláštní směrnice – se směrnice o strojních zařízeních nevztahuje na výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 s ohledem na rizika, na něž se konkrétněji vztahují jiné směrnice EU. Pokud tyto zvláštní směrnice zahrnují veškerá rizika spojená s dotčenými výrobky, jsou tyto výrobky z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních zcela vyloučeny. Pokud se zvláštní směrnice vztahují pouze na určitá rizika spojená s dotčenými výrobky, spadají výrobky i nadále do oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních s ohledem na ostatní rizika.

Bezpečnostní součásti jako náhradní díly původního výrobce

Vyloučení uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) se týká pouze součástí, které jsou totožné se součástmi vyrobenými výrobcem strojního zařízení a zabudovanými do jeho vlastního strojního zařízení. Na tyto součásti se směrnice o strojních zařízeních nevztahuje, jelikož nejsou uváděny na trh samostatně.

Tato výjimka platí rovněž v případech, kdy totožné součásti již nejsou k dispozici a výrobce strojního zařízení dodává náhradní součásti se stejnou bezpečnostní funkcí a se stejnými parametry týkajícími se bezpečnosti jako součásti, které byly do strojního zařízení zabudovány původně.

Zařízení určená k používání na výstavištích nebo v zábavních parcích

Zařízení navržená a konstruovaná výhradně k používání na výstavištích nebo v zábavních parcích jsou v čl. 1 odst. 2 písm. b) z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních vyloučena. Návrh a konstrukce těchto zařízení nepodléhá žádným právním předpisům EU, mohou se na ně proto vztahovat vnitrostátní předpisy. Podotýká se, že pro tato zařízení existují dvě evropské normy – EN 13814: 2004 a EN 13782: 2005.

Používání těchto zařízení zaměstnanci (např. během instalace, demontáže nebo údržby) podléhá vnitrostátním předpisům k provedení směrnice 2009/104/ES o používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci.

Strojní zařízení pro jaderné účely

Vyloučení uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c) se týká strojních zařízení zvláště navrhovaných pro účely odvětví jaderné energie nebo pro výrobu či zpracování radioaktivních materiálů, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity.

Strojní zařízení používaná v odvětví jaderné energie, která nevyvolávají riziko úniku radioaktivity, nejsou z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních vyloučena.

Strojní zařízení, jichž se týká vyloučení uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c), je třeba odlišit rovněž od strojních zařízení, která zahrnují zdroje záření, například za účelem měření, nedestruktivních zkoušek nebo zabránění hromadění statické elektřiny, která však nejsou navržena nebo používána pro jaderné účely, a nejsou tudíž vyloučena z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních.

Zbraně, včetně střelných zbraní

Jak je objasněno v odůvodnění, vyloučení zbraní, včetně střelných zbraní, stanovené v čl. 1 odst. 2 písm. d), je nutno chápat na základě oblasti působnosti právních předpisů EU o kontrole nabývání a držení zbraní uvedených v příloze I směrnice Rady 91/477/EHS. V oddíle III písm. b) zmíněné přílohy jsou vyloučena zařízení určená pro průmyslové nebo technické účely, pokud je lze použít pouze k udávanému účelu.

Vyloučení zbraní, včetně střelných zbraní, z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních se proto nevztahuje na upevňovací zařízení s náboji nebo jiné rázové stroje s náboji, které jsou určeny pro průmyslové nebo technické účely.

Dopravní prostředky

V pěti odrážkách čl. 1 odst. 2 písm. e) jsou vyloučeny různé dopravní prostředky. V následujících poznámkách jsou jednotlivé odrážky postupně přezkoumány.

Zemědělské a lednické traktory

Vyloučení uvedené v první odrážce čl. 1 odst. 2 písm. e) se týká zemědělských a lesnických traktorů, na něž se vztahuje směrnice 2003/37/ES o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků (směrnice o traktorech). V době přijetí nové směrnice o strojních zařízeních se směrnice o traktorech nezabývala všemi riziky spojenými s používáním traktorů. Aby bylo zajištěno, že právní předpisy EU zahrnují veškerá příslušná rizika, jsou proto zemědělské a lesnické traktory vyloučeny z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních pouze s ohledem na rizika, jimiž se zabývá směrnice o traktorech. Pokud jde o rizika, jimiž se směrnice o traktorech nezabývá, použije se směrnice o strojních zařízeních.

Výrobce traktoru proto posoudí shodu traktoru se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I směrnice o strojních zařízeních, jež se zabývají dotčenými riziky, připojí na traktor označení CE a vypracuje ES prohlášení o shodě s těmito požadavky. Toto ES prohlášení o shodě je zahrnuto v dokumentaci, kterou výrobce dodá s žádostí o ES schválení typu podle směrnice 2003/37/ES.

V této souvislosti Komise určila řadu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost uvedených ve směrnici o strojních zařízeních, na něž se směrnice 2003/37/ES nevztahuje plně, a v zájmu splnění těchto požadavků navrhla změnu směrnice o traktorech. Jakmile bude tato změna přijata a stane se použitelnou, budou zemědělské a lesnické traktory z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních zcela vyloučeny.

Je třeba zmínit, že vyloučení týkající se zemědělských a lesnických traktorů se vztahuje pouze na samotné traktory, nikoli na jejich přípojná vozidla, tažené nebo tlačené stroje nebo namontované či návěsné stroje.

Přípojná vozidla a výměnné tažené stroje spadají do oblasti působnosti směrnice 2003/37/ES o traktorech i směrnice o strojních zařízeních, ačkoliv dosud nebyly vypracovány zvláštní technické požadavky pro ES schvalování typu těchto tažených strojů. Budou-li takovéto požadavky vypracovány v budoucnu, budou požadavky na bezpečnou jízdu těchto přípojných vozidel a tažených strojů na veřejných komunikacích harmonizovány směrnicí 2003/37/ES, zatímco požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost týkající se používání těchto strojů mimo veřejné komunikace budou i nadále předmětem směrnice o strojních zařízeních.

Čtyřkolová nebo vícekolová silniční vozidla a jejich přípojná vozidla

Vyloučení uvedené v druhé odrážce čl. 1 odst. 2 písm. e) se týká motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. V době přijetí směrnice 2006/42/ES se na schvalování typu těchto vozidel vztahovala směrnice Rady 70/156/EHS. Ode dne 29. dubna 2009 je směrnice 70/156/EHS nahrazena směrnicí 2007/46/ES. Tato směrnice se týká motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, nejvyšší konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h, jsou navržena a konstruována v jedné či více fázích k používání na veřejných komunikacích, a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků navržených a konstruovaných pro tato vozidla, jakož i vozidel bez vlastního pohonu na kolech, která jsou konstruována a vyrobena tak, aby byla tažena motorovým vozidlem.

V čl. 2 odst. 3 směrnice 2007/46/ES je stanovena možnost nepovinného schvalování typu nebo jednotlivého schválení pro pojízdné stroje, přičemž je uvedeno, že tato nepovinná schválení nemají vliv na použití směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních. Na pojízdné stroje, které podléhají schvalování typu nebo jednotlivému schválení pro jízdu na veřejných komunikacích, se proto s ohledem na všechna rizika, jež nesouvisejí s jízdou na veřejných komunikacích, i nadále vztahuje směrnice o strojních zařízeních.

Na vozidla, která nejsou určena k používání na veřejných komunikacích, například terénní čtyřkolky, všeterénní vozidla (ATV), motokáry, golfové vozíky a sněžné motorové skútry, se vztahuje směrnice o strojních zařízeních, nejsou-li tato vozidla určena výhradně pro sportovní soutěže.

Totéž platí pro vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřesahující 25 km/h, například některá zametací vozidla.

Směrnice o strojních zařízeních se vztahuje na strojní zařízení namontovaná na silniční vozidla nebo přípojná vozidla, například nakládací jeřáby, zdvižná čela, kompresory namontované na vozidla nebo přípojná vozidla, systémy pro zhutňování namontované na vozidla, míchačky betonu namontované na vozidla, pojízdné násypky, vrátky se strojním pohonem, sklápěče a pojízdné zdvihací pracovní plošiny.

Dvoukolová a tříkolová silniční vozidla

Vyloučení uvedené v třetí odrážce čl. 1 odst. 2 písm. e) se týká vozidel, na něž se vztahuje směrnice 2002/24/ES, která se týká dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel, ať se zdvojenými koly, nebo jiných, určených k používání na pozemních komunikacích.

Vyloučení se nevztahuje na vozidla, která nejsou určena k používání na pozemních komunikacích, například terénní motocykly, na něž se tudíž vztahuje směrnice o strojních zařízeních, nejsou-li tato vozidla určena výhradně pro sportovní soutěže.

Vyloučení se nevztahuje na vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřekračující 6 km/h, vozidla určená pro ovládání pěšími osobami, vozidla určená pro používání tělesně postiženými osobami, terénní vozidla nebo jízdní kola s pedály, která jsou vybavena elektrickým motorem (EPAC nebo pedeleky), jež nespadají do oblasti působnosti směrnice 2002/24/ES. Na tyto kategorie dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel se proto vztahuje směrnice o strojních zařízeních.

Motorová vozidla určená pro sportovní soutěže

Vyloučení uvedené ve čtvrté odrážce čl. 1 odst. 2 písm. e) se týká motorových vozidel určených pro sportovní soutěže. Tato vozidla jsou z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních vyloučena bez ohledu na to, zda jsou určena k používání na veřejných komunikacích nebo pro terénní použití.

Vyloučení se týká vozidel určených výhradně pro sportovní soutěže, vyloučena proto nejsou například vozidla určená pro používání ve volném čase, která lze použít rovněž při neoficiálních soutěžích. Hlavním kritériem, jež se použije při posouzení, zda se vozidla mají považovat za vozidla určená výhradně pro sportovní soutěže, je to, zda jsou navržena podle technických specifikací stanovených některou z oficiálně uznaných závodních asociací.

Pro motocykly, čtyřkolky nebo všeterénní vozidla (ATV) a sněžné motorové skútry určené pro sportovní soutěže stanoví technické specifikace FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) a její národní přidružené federace. S cílem pomoci orgánům dozoru nad trhem rozlišit soutěžní modely od ostatních modelů zveřejňuje FIM na svých internetových stránkách seznam soutěžních motocyklů, čtyřkolek a sněžných motorových skútrů, jež splňují její technické specifikace a které se účastní národních nebo mezinárodních motorových sportovních soutěží pořádaných pod záštitou mezinárodní federace a jejích národních federací.

Dopravní prostředky určené k letecké nebo vodní přepravě nebo k přepravě po železničních cestách

Podle vyloučení uvedeného v páté odrážce čl. 1 odst. 2 písm. e) se směrnice o strojních zařízeních nevztahuje na jakýkoli druh letadel nebo dopravních prostředků určených k vodní přepravě.

Z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních jsou vyloučena plavidla, na něž se vztahuje směrnice 94/25/ES o rekreačních plavidlech ve znění směrnice 2003/44/ES. Směrnice o strojních zařízeních se proto nevztahuje na vestavěné a záďové motory, které se považují za součást plavidla.

Směrnice o strojních zařízeních je však použitelná na přívěsné motory, kromě požadavků, jež jsou výslovně obsaženy ve směrnici o rekreačních plavidlech a které se týkají příručky uživatele, schopností manévrování, spouštění přívěsných motorů a výfukových plynů a emisí hluku.

Strojní zařízení namontovaná na plavidlech plovoucích po vodě, například

Nahrávám...
Nahrávám...