dnes je 16.7.2024

Input:

Článek 2 - Výrobky, na něž se vztahuje Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.2.1 Článek 2 - Výrobky, na něž se vztahuje Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních

Ing. Zdeněk Šenovský

Použití výrazu „strojní zařízení“ v širším smyslu

Pro účely této směrnice označuje „strojní zařízení“ výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) až f).

První kategorií výrobků, která je uvedena v čl. 1 odst. 1 písm. a) a vymezena v čl. 2 písm. a), je strojní zařízení. V čl. 1 odst. 1 písm. a) a v čl. 2 písm. a) je výraz „strojní zařízení“ použit v užším smyslu. Definicím kategorií výrobků uvedeným v článku 2 však předchází věta, která objasňuje, že výraz „strojní zařízení“ je nutno chápat rovněž v širším smyslu odkazujícím na šest kategorií výrobků uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) až f).

Má se tudíž za to, že povinnosti stanovené v článcích směrnice, které se vztahují na strojní zařízení, platí jak pro strojní zařízení v užším smyslu uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), tak i pro výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) až f): vyměnitelná přídavná zařízení, bezpečnostní součásti, příslušenství pro zdvihání, řetězy, lana a popruhy a snímatelná mechanická převodová zařízení.

Základní definice strojního zařízení

První odrážka definice „strojního zařízení“ obsahuje tyto prvky:

... soubor ... sestavený z částí nebo součástí...

Za strojní zařízení se nepovažují výrobky s částmi nebo součástmi, které nejsou spojeny v určitém souboru.

To nevylučuje dodání strojního zařízení, jehož určité části jsou odmontovány za účelem skladování nebo přepravy. V těchto případech musí být strojní zařízení navrženo a konstruováno tak, aby se zamezilo chybné instalaci během montáže jednotlivých částí. To je obzvláště důležité v případě, je-li strojní zařízení určeno pro používání nevyškolenými nekvalifikovanými uživateli. Výrobce musí rovněž poskytnout odpovídající montážní návod, přičemž musí vzít případně v úvahu úroveň obecného vzdělání a schopnosti chápaní, jež lze důvodně očekávat od nekvalifikovaných uživatelů.

... z nichž alespoň jedna je pohyblivá...

Výrobky bez pohyblivých částí se nepovažují za strojní zařízení.

... vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem...

Pohyblivé části strojního zařízení jsou poháněny poháněcím systémem, který využívá jeden či více zdrojů energie, například tepelnou, elektrickou, pneumatickou, hydraulickou nebo mechanickou energii. Strojní zařízení může mít motor, jenž využívá vlastní zdroj energie, například tepelnou energii nebo energii dodávanou baterií. Může být připojeno k jednomu či několika externím zdrojům energie, jako je přívod elektrické energie nebo stlačený vzduch. Strojní zařízení může využívat mechanickou energii, kterou dodává jiné zařízení, například tažené zemědělské zařízení, jenž je poháněno odběrem energie z traktoru, nebo zkušební stolice pro motorová vozidla, které jsou poháněny testovanými vozidly; strojní zařízení může být poháněno rovněž přírodními zdroji energie, například větrnou nebo vodní energií.

Výrobce úplného strojního zařízení obvykle dodává zařízení vybavené poháněcím systémem. Za strojní zařízení lze považovat rovněž stroje, které mají být vybaveny poháněcím systémem, jsou však dodány bez tohoto systému. Toto ustanovení bere v úvahu například skutečnost, že určití uživatelé strojního zařízení upřednostňují u svých strojů homogenní skupinu motorů kvůli snazší údržbě.

V případě strojního zařízení dodávaného bez poháněcího systému:

 1. výrobce musí při posuzování rizika vzít v úvahu veškerá rizika spojená se strojním zařízením, včetně rizik souvisejících s poháněcím systémem, jímž má být strojní zařízení vybaveno;

 2. výrobce strojního zařízení musí v návodu k používání uvést všechny potřebné specifikace pro poháněcí systém, jímž má být strojní zařízení vybaveno, například typ, výkon a způsob připojení, a poskytnout přesné pokyny pro zabudování poháněcího systému;

 3. posouzení shody strojního zařízení musí zahrnovat specifikace poháněcího systému, jenž má být zabudován, a pokyny pro zabudování;

 4. označení CE na strojním zařízení a ES prohlášení o shodě, které je přiloženo k strojnímu zařízení, musí zahrnovat specifikace a pokyny týkající se poháněcího systému, jenž má být zabudován.

Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, je nutno strojní zařízení bez plně specifikovaného poháněcího systému považovat za neúplné strojní zařízení. V tomto případě je třeba považovat kombinaci takovéhoto neúplného strojního zařízení a poháněcího systému za úplné strojní zařízení, jež musí být podrobeno zvláštnímu posouzení shody.

... který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu...

Pohyblivé části strojního zařízení, na něž se vztahuje směrnice o strojních zařízeních, musí být poháněny jiným zdrojem energie, než je přímo vynaložená lidská nebo zvířecí síla. Na strojní zařízení poháněná přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí silou, například sekačky trávy na ruční pohon, ruční vrtačky nebo ruční vozíky, které přestanou fungovat, jakmile není manuální síla vynakládána, se směrnice o strojních zařízeních nevztahuje. Jedinou výjimku z tohoto obecného pravidla představuje zdvihací strojní zařízení.

Směrnice o strojních zařízeních se na druhou stranu vztahuje na strojní zařízení poháněné manuální silou, která není vynakládána přímo, nýbrž je akumulována, například v pružinách nebo v hydraulických či pneumatických akumulátorech, takže strojní zařízení může pracovat i nadále poté, co manuální síla přestala být vynakládána.

... vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití...

Strojní zařízení musí být použitelné pro přesně stanovené použití. K typickým použitím strojního zařízení patří například zpracovávání, úprava nebo balení materiálů či přemisťování materiálů, předmětů nebo osob.

Strojní zařízení dodávaná bez spojovacích součástí

a) „strojním zařízením“ (se rozumí): – soubor uvedený v první odrážce, jemuž chybí pouze ty součásti, které jej spojují s místem použití nebo se zdroji energie či pohybu,

Druhá odrážka definice strojního zařízení uznává, že vlastnosti součástí potřebných ke spojení strojního zařízení s místem použití nebo se zdroji energie či pohybu mohou záviset na místě, na němž má být strojní zařízení používáno nebo instalováno. Strojní zařízení proto může být dodáno bez těchto součástí. V tomto případě musí výrobce v návodu k používání uvést všechny potřebné specifikace pro bezpečné připojení.

Strojní zařízení, které má být umístěno na zvláštní podpěře

„strojním zařízením“ (se rozumí):

 • soubor uvedený v první nebo druhé odrážce, jenž je připraven k instalaci a je schopen fungovat až po namontování na dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci,

Třetí odrážka definice strojního zařízení se týká strojního zařízení, které je určeno k instalaci na dopravní prostředek nebo v budově či na konstrukci.

Dopravní prostředky jsou z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních obecně vyloučeny, avšak strojní zařízení, která jsou namontována na dopravní prostředky, podléhají směrnici o strojních zařízeních. K příkladům strojního zařízení namontovaného na dopravní prostředek patří například nakládací jeřáby, zdvižná čela, sklápěcí karoserie, kompresory namontované na vozidlo nebo přípojné vozidlo, systémy pro zhutňování namontované na vozidlo, míchačky betonu namontované na vozidlo, pojízdné násypky, vrátky se strojním pohonem, sklápěče a pojízdné zdvihací pracovní plošiny namontované na vozidlo.

Jsou-li takováto strojní zařízení namontována na silniční vozidla nebo přípojná vozidla, která jsou z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních vyloučena, nevztahují se požadavky uvedené ve směrnici o strojních zařízeních na samotné vozidlo nebo přípojné vozidlo, tyto požadavky se však vztahují na namontované strojní zařízení a rovněž na veškeré aspekty rozhraní mezi strojním zařízením a podvozkem, na němž je toto zařízení namontováno, jež mohou mít vliv na bezpečnou jízdu a provoz strojního zařízení. Strojní zařízení namontovaná na dopravní prostředky se proto odlišují od samojízdného mobilního strojního zařízení, jako jsou například samojízdné stavební stroje nebo samojízdné zemědělské stroje, na něž se zcela vztahuje směrnice o strojních zařízeních.

Třetí odrážka definice strojního zařízení znamená, že výrobce strojního zařízení, jež má být instalováno na dopravní prostředek nebo v budově či na konstrukci, odpovídá za shodu strojního zařízení s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Musí na strojní zařízení připojit označení CE a vypracovat a podepsat ES prohlášení o shodě. Výrobce takovéhoto strojního zařízení musí vzít při posuzování rizika v úvahu veškerá rizika spojená s dotyčným strojem, včetně rizik souvisejících s instalací strojního zařízení na podvozku vozidla nebo přípojného vozidla nebo na podpěrné konstrukci. Výrobce strojního zařízení uvede v návodu k používání potřebné specifikace pro podpěrnou konstrukci a poskytne přesný montážní návod.

Výrobci strojního zařízení, které má být namontováno na dopravní prostředek, musí proto upřesnit vozidla nebo přípojná vozidla, na nichž lze strojní zařízení bezpečně instalovat, a to buď s odkazem na jejich technické vlastnosti, nebo případně s odkazem na konkrétní modely vozidla.

Není-li výrobek, který má být instalován na dopravním prostředku, dodáván jako výrobek připravený k instalaci, chybí-li například důležité prvky, jako je nosný rám nebo stabilizátory, je nutno jej považovat spíše za neúplné strojní zařízení. V tomto případě se za výrobce konečného strojního zařízení považuje osoba, jež neúplné strojní zařízení a ostatní prvky namontuje na dopravní prostředek.

Výrobci strojních zařízení, která mají být instalována v budově nebo na konstrukci, jako jsou například portálové jeřáby, některé výtahy nebo pohyblivé schody, musí upřesnit vlastnosti (zejména nosnost) konstrukce potřebné jako podpěra strojního zařízení. Výrobce strojního zařízení však neodpovídá za zhotovení této budovy nebo konstrukce.

Osoba, která instaluje takovýto stroj na dopravní prostředek nebo do budovy či na konstrukci, odpovídá za dodržení montážního návodu výrobce strojního zařízení.

Posouzení shody strojního zařízení, jež má být instalováno na dopravní prostředek nebo v budově či na konstrukci, se týká samotného strojního zařízení, specifikací pro podpěrnou konstrukci a montážního návodu. Potřebné zkoušky a kontroly musí být provedeny na strojním zařízení, které je instalováno na podpěře, s cílem ověřit shodu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Označení CE na stroji a ES prohlášení o shodě, jež musí být přiloženo ke stroji, se týkají shody samotného stroje a specifikací a pokynů týkajících se jeho instalace.

V případě strojního zařízení určeného pro zdvihání odpovídá výrobce za ověření způsobilosti strojního zařízení připraveného pro uvedení do provozu pro daný účel.

Na určité kategorie strojních zařízení, jež mají být instalována v budovách, se vztahuje rovněž směrnice 89/106/ES o stavebních výrobcích, jako jsou například vrata, dveře, okna, uzávěry a clony se strojním pohonem.

Soubory strojních zařízení

„strojním zařízením“ (se rozumí):

 • soubory strojních zařízení uvedené v první, druhé nebo třetí odrážce nebo neúplná strojní zařízení podle písmene g), které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby pracovaly jako integrovaný celek,

Čtvrtá odrážka se zabývá soubory strojních zařízení, které se skládají ze dvou či více strojů či neúplného strojního zařízení sestavených za účelem přesně stanoveného použití. Soubory strojních zařízení mohou tvořit dvě jednotky, například balící stroj a etiketovací stroj, nebo několik jednotek smontovaných dohromady, například do výrobní linky.

Z definice souborů strojních zařízení vyplývá, že soubory jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby pracovaly jako integrovaný celek. Aby se skupina jednotek strojních zařízení či neúplných strojních zařízení považovala za soubor strojních zařízení, musí být splněna všechna tato kritéria:

 • základní jednotky jsou smontovány dohromady za účelem plnění společné funkce, například výroby určitého výrobku;

 • základní jednotky jsou funkčně spojeny tak, že fungování každé jednotky přímo ovlivňuje fungování ostatních jednotek nebo celého souboru, takže je nutné provést posouzení rizika u celého souboru;

 • základní jednotky mají společný ovládací systém.

Skupina strojů, které jsou vzájemně spojeny, přičemž každý stroj funguje nezávisle na ostatních, se nepovažuje za soubor strojních zařízení ve výše uvedeném smyslu.

Osoba sestavující soubor strojních zařízení se považuje za jeho výrobce a odpovídá za zajištění toho, že soubor jako celek splňuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost obsažené ve směrnici o strojních zařízeních. V některých případech je výrobce souboru strojních zařízení rovněž výrobcem základních jednotek. Častěji jsou však základní jednotky uvedeny na trh jinými výrobci, a to buď jako úplné strojní zařízení, které může pracovat rovněž samostatně, podle první, druhé nebo třetí odrážky čl. 2 písm. a), nebo jako neúplné strojní zařízení podle čl. 2 písm. g).

Jsou-li dotyčné jednotky uvedeny na trh jako úplné strojní zařízení, které by mohlo pracovat rovněž samostatně, musí mít označení CE a musí k nim být přiloženo ES prohlášení o shodě. Jsou-li uvedeny na trh jako neúplné strojní zařízení, nemají označení CE, musí však k nim být přiloženo prohlášení o zabudování a montážní návod.

Na soubory strojních zařízení se vztahuje směrnice o strojních zařízeních, jelikož jejich bezpečnost nezávisí pouze na bezpečném návrhu a konstrukci jednotlivých základních jednotek, nýbrž rovněž na vhodnosti jednotek a rozhraní mezi nimi. Posouzení rizika, které provede výrobce souboru strojních zařízení, se proto musí týkat vhodnosti základních jednotek s ohledem na bezpečnost celého souboru i nebezpečí vyplývající z rozhraní mezi základními jednotkami. Musí zahrnovat rovněž rizika vyplývající ze souboru, na něž se nevztahuje ES prohlášení o shodě (pro strojní zařízení) nebo prohlášení o zabudování a montážní návod (pro neúplné strojní zařízení) dodané výrobci jednotlivých základních jednotek.

Výrobce souboru strojních zařízení musí:

 • provést u souboru strojních zařízení příslušný postup posuzování shody;

 • připojit k souboru strojních zařízení zvláštní označení (např. zvláštní štítek) s informacemi, které jsou požadovány v oddílu 1.7.3 a případně v oddílech 3.6.2, 4.3.3 a 6.5 přílohy I, včetně označení CE;

 • vypracovat a podepsat ES prohlášení o shodě souboru strojních zařízení.

ES prohlášení o shodě pro úplná strojní zařízení a prohlášení o zabudování a montážní návod pro neúplná strojní zařízení zabudovaná do souboru strojních zařízení musí být zahrnuty v technické dokumentaci souboru strojních zařízení. Technická dokumentace souboru strojních zařízení musí dokumentovat rovněž veškeré změny základních jednotek provedené při jejich zabudování do souboru.

Soubory zahrnující nová a stávající strojní zařízení

Směrnice o strojních zařízeních se vztahuje na strojní zařízení při prvním uvedení na trh a do provozu v EU. Obvykle se jedná o nové strojní zařízení. Soubory strojních zařízení, na něž se odkazuje ve čtvrté odrážce čl. 2 písm. a), jsou proto obvykle novými soubory strojních zařízení. U strojního zařízení v provozu (používaného při práci) musí zaměstnavatel zajistit, aby byly shoda a bezpečnost strojního zařízení zachovány během celé jeho doby životnosti podle vnitrostátních předpisů k provedení směrnice 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci.

V některých případech mohou být jedna či několik základních jednotek stávajících souborů strojních zařízení nahrazeny novými jednotkami nebo mohou být ke stávajícímu souboru strojních zařízení připojeny nové jednotky. Vzniká otázka, zda se na soubor strojních zařízení, který zahrnuje nové a stávající jednotky, jako celek vztahuje směrnice o strojních zařízeních. K zodpovězení této otázky v každém konkrétním případě není možné uvést přesná kritéria. V případě pochybností se proto doporučuje, aby osoba sestavující takovýto soubor strojních zařízení konzultovala příslušné vnitrostátní orgány. Lze však uvést tyto obecné zásady:

 1. Pokud nahrazení nebo přidání základní jednotky u stávajícího souboru strojních zařízení významně neovlivňuje fungování nebo bezpečnost ostatní části souboru, lze novou jednotku považovat za strojní zařízení, na něž se vztahuje směrnice o strojních zařízeních, a v tomto případě se podle směrnice o strojních zařízeních u částí souboru, které nejsou změnou dotčeny, nevyžaduje žádné opatření. Zaměstnavatel je podle vnitrostátních předpisů k provedení směrnice 2009/104/ES i nadále odpovědný za bezpečnost celého souboru.

  • Je-li nová jednotka úplným strojním zařízením, které by mohlo pracovat rovněž samostatně, jež nese označení CE a k němuž je přiloženo ES prohlášení o shodě, je nutno zabudování nové jednotky do stávajícího souboru považovat za instalaci strojního zařízení a toto nevede k novému posouzení shody, označení CE nebo ES prohlášení o shodě.

  • Tvoří-li novou jednotku neúplné strojní zařízení, k němuž je přiloženo prohlášení o zabudování a montážní návod, považuje se osoba, která neúplné strojní zařízení zabuduje do souboru, za výrobce nové

Nahrávám...
Nahrávám...