dnes je 22.6.2024

Input:

Článek 3 směrnice 2006/42/ES - Zvláštní směrnice

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.3
Článek 3 směrnice 2006/42/ES – Zvláštní směrnice

Ing. Zdeněk Šenovský

Směrnice o strojních zařízeních a ostatní směrnice

Uvedení na trh

Podle článku 3 mohou být u výrobků, které spadají do oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních, ustanovení této směrnice zcela nebo částečně nahrazena jinými směrnicemi EU, jež se konkrétněji zabývají veškerými dotyčnými riziky nebo některými z nich.

Těmito zvláštními směrnicemi mohou být komplexní směrnice týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti, jež se vztahují na všechna rizika plynoucí ze strojních nařízení v případě výrobků, které spadají do jejich oblasti působnosti. Podle článku 3 se mají tyto směrnice použít namísto směrnice o strojních zařízeních s ohledem na výrobky, jež spadají do jejich oblasti působnosti.

V ostatních případech je překrývání mezi zvláštními směrnicemi a směrnicí o strojních zařízeních omezeno na jedno či několik málo rizik. Podle článku 3 mají být v těchto případech použity příslušné požadavky zvláštní směrnice namísto odpovídajících základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených ve směrnici o strojních zařízeních.

Kromě zvláštních směrnic uvedených v článku 3 se mohou na strojní zařízení, která spadají do oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních, doplňkově použít jiné směrnice EU s ohledem na aspekty, na něž se směrnice o strojních zařízeních nevztahuje, jako je elektromagnetická kompatibilita nebo ochrana životního prostředí.

Je třeba uvést, že pokud se na strojní zařízení vztahuje více než jedna směrnice, může se postup posuzování shody, který vyžadují jednotlivé směrnice, lišit. V tomto případě se posouzení shody, jež má být provedeno podle každé směrnice, týká pouze aspektů, na něž se konkrétněji vztahuje dotyčná směrnice.

Označení CE připojené na strojní zařízení znamená, že strojní zařízení splňuje všechny platné právní předpisy EU, které vyžadují označení CE.

Jestliže se na strojní zařízení kromě směrnice o strojních zařízeních vztahuje jedna či více jiných směrnic, jež vyžadují ES prohlášení o shodě, může výrobce vypracovat pro všechny dotyčné směrnice jedno ES prohlášení o shodě, pokud toto prohlášení obsahuje veškeré údaje, které jednotlivé směrnice vyžadují. To nemusí být vždy možné, jelikož některé směrnice stanoví zvláštní formát prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě musí každopádně obsahovat prohlášení, že strojní zařízení vyhovuje ostatním použitelným směrnicím.

Zvláštní směrnice, které se použijí místo směrnice o strojních zařízeních na strojní zařízení spadající do jejich oblasti působnosti

Podle článku 3 se směrnice o strojních zařízeních nevztahuje na strojní zařízení, jež spadají do oblasti působnosti následujících směrnic.

Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

Bezpečnost hraček

Směrnice o hračkách je komplexní směrnicí týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti, která se konkrétněji než směrnice o strojních zařízeních zabývá riziky plynoucími ze strojních zařízení, jež mají být používána jako hračky.

Směrnice 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích

Osobní ochranné prostředky

Směrnice o OOP je komplexní směrnicí týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti, která se konkrétněji než směrnice o strojních zařízeních zabývá riziky plynoucími ze strojních zařízení, jež mají být používána jako OOP.

Je nutno zmínit, že výrobky, na něž se vztahuje směrnice o OOP, mohou být zabudovány do strojních zařízení, například pevná nebo ohebná vedení pro zařízení zabraňující pádu osob.

Směrnice 93/42/EHS ve znění směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích

Zdravotnické prostředky

Směrnice o zdravotnických prostředcích je komplexní směrnicí týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti, která se konkrétněji než směrnice o strojních zařízeních zabývá riziky plynoucími ze strojních zařízení, jež jsou určena pro používání v lékařství.

Je nutno uvést, že článek 3 směrnice o zdravotnických prostředcích, v platném znění, stanoví, že na zdravotnické prostředky, jež jsou strojním zařízením, jsou použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost obsažené ve směrnici o strojních zařízeních, které jsou důležité a jež nejsou zahrnuty ve směrnici o zdravotnických prostředcích, zatímco všechny ostatní povinnosti týkající se uvedení těchto prostředků na trh, včetně postupu posuzování shody, jsou stanoveny pouze ve směrnici o zdravotnických prostředcích.

Směrnice 95/16/ES o výtazích

Výtahy

Směrnice o výtazích je komplexní směrnicí týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti, která se konkrétněji než směrnice o strojních zařízeních zabývá riziky plynoucími ze strojních zařízení, jež jsou určena k používání jako výtahy, a bezpečnostních součástí pro výtahy.

Je třeba uvést, že bod 1.1 přílohy I směrnice o výtazích stanoví, že na výtahy jsou použitelné příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost obsažené ve směrnici o strojních zařízeních, které nejsou zahrnuty v příloze I směrnice o výtazích, zatímco všechny ostatní povinnosti týkající se uvedení těchto výtahů na trh, včetně postupu posuzování shody, jsou stanoveny pouze ve směrnici o výtazích.

Směrnice o strojních zařízeních se vztahuje na výtahy, jež jsou vyloučeny z oblasti působnosti směrnice o výtazích, ledaže jsou vyloučeny rovněž z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních.

Směrnice 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob

Lanové dráhy pro dopravu osob

Směrnice o lanových drahách je komplexní směrnicí týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti, která se konkrétněji než směrnice o strojních zařízeních zabývá riziky plynoucími ze strojních zařízení, jež jsou určena k používání jako lanové dráhy pro dopravu osob.

Směrnice o strojních zařízeních se vztahuje na určité lanové dráhy, které nespadají do oblasti působnosti směrnice o lanových drahách nebo jsou z ní vyloučeny, například lanové dráhy pouze pro dopravu nákladů a lanové dráhy pro zemědělské, důlní nebo průmyslové účely.

Ostatní zařízení, jež jsou vyloučena z oblasti působnosti směrnice o lanových drahách, jsou vyloučena rovněž z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních, například dopravní prostředky určené k vodní přepravě nebo k přepravě po železničních cestách nebo zvláštní zařízení určená k používání na výstavištích nebo v zábavních parcích.

Směrnice 94/9/ES o zařízeních a ochranných systémech určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zařízení a ochranné systémy

Odkaz na "zvláštní směrnice Společenství“ v druhém odstavci oddílu 1.5.7 přílohy I směrnice o strojních zařízeních je nutno chápat jako odkaz na směrnici o zařízeních pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Je třeba uvést, že se směrnice o zařízeních pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nevztahuje na oblasti uvnitř strojních zařízení, v nichž může existovat prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo na nebezpečí výbuchu, které není zapříčiněno atmosférickými podmínkami.

Nebezpečí výbuchu, jež je způsobeno samotným strojním zařízením nebo které existuje ve strojním zařízení či je způsobeno plyny, tekutinami, prachem, výpary či jinými látkami vytvořenými nebo používanými ve strojním zařízení, podléhá směrnici o strojních zařízeních.

Výrobce strojního zařízení může zabudovat zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ochranné systémy nebo součásti, které již byly uvedeny na trh, s cílem zamezit nebezpečí výbuchu v oblastech uvnitř strojního zařízení. V tomto případě by ES prohlášení o shodě strojního zařízení nemělo odkazovat na směrnici o zařízeních pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, v technické dokumentaci výrobce strojního zařízení však musí být obsažena ES prohlášení o shodě zařízení, ochranných systémů nebo součástí pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, jež byly zabudovány do strojního zařízení.

Směrnice 84/500/EHS o keramických předmětech určených pro styk s potravinami

Keramické předměty

Podle článku 3 se na příslušné části potravinářských strojů vztahují předpisy EU o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Totéž platí i pro nařízení č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS a pro směrnici Komise 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

Směrnice 2009/105/ES o jednoduchých tlakových nádobách

Jednoduché tlakové nádoby

Podle článku 3 se s ohledem na nebezpečí vyplývající

Nahrávám...
Nahrávám...