dnes je 16.7.2024

Input:

EN 16001 - systémy managementu hospodaření s energiemi

12.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.14 EN 16001 - systémy managementu hospodaření s energiemi

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

ČSN EN 16001

K významným událostem poslední doby bezesporu patří vznik další normy určené pro systémy managementu organizací, která se týká tentokrát oblasti energetiky. Normu vydal oficiálně 1. července letošního roku CEN (European Committee for Standardization, Evropský výbor pro standardizaci, pracovní skupina CEN/CLC BT/TF 189 Project Team „Energy Management Systems“), pod názvem EN 16001:2009 „Energy Management systems - Requirements with guidance for use“. Její vydání bylo načasováno shodně s plenárním zasedáním CEN - CENELEC 2009 v Madridu, věnovanému tématu „Udržitelné využívání energie“.

V ČR připravuje její vydání ÚNMZ, předpokládaným datem vydání ČSN EN 16001 Systémy managementu hospodaření s energiemi - Požadavky s návodem k použití je leden 2010 (zdroj: www.unmz.cz).

Legislativní souvislosti

Připomeňme si, že v oblasti energetické účinnosti již byla mj. vydána v rámci EU jako jeden ze základních dokumentů SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách (EEESD - „on energy end-use efficiency and energy service directive“), v ČR zapracovává tuto směrnici zákon č. 458/2000 Sb., v pl. zn., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Účelem této směrnice je dosáhnout zvýšení energetické účinnosti u konečných spotřebitelů, protože, jak mj. uvádí, „v krátkodobém až střednědobém výhledu je poměrně málo prostoru pro jiné ovlivňování podmínek dodávek a distribuce energie, ať už budováním nových kapacit nebo zlepšováním přenosu a distribuce“. Zvýšení energetické účinnosti u konečného spotřebitele (zákazníka) má přispět ke „snížení spotřeby primární energie, ke snížení emisí CO2 a dalších skleníkových plynů, a tím k prevenci nebezpečných klimatických změn“. Zmíněná směrnice pokrývá většinu forem energií, které jsou prodávány koncovým uživatelům, a to včetně paliv používaných v dopravě. Jedná se o všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny, zemního plynu (i zkapalněného), zkapalněného ropného plynu, paliv pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí a lignitu, rašeliny, pohonných hmot a biomasy.

Členské státy EU musí podle této směrnice dosáhnout minimálního objemu úspor energie 1 % ročně v celkové výši 9 % v devítiletém období od roku 2008 do roku 2016.

Pro zajímavost uvádíme, že Evropská unie se zavázala dosáhnout následujících cílů do roku 2020:

  • snížení emisí přinejmenším o 20%,

  • zlepšení energetické účinnosti o 20%,

  • zvyšování podílu obnovitelné energie o 20%,

  • zvýšení podílu biopaliv v dopravě o 10%.

PŘÍLOHA III uvedené směrnice 2006/32/ES uvádí orientační seznam příkladů dostupných opatření ke zvýšení energetické účinnosti, kde jsou např. u meziodvětvových opatření uvedeny „standardy a normy, které jsou primárně zaměřené na zvýšení energetické účinnosti produktů a služeb“, mezi něž lze tak přiřadit i EN 16001.

Základní principy normy EN 16001

Norma EN 16001:2009 specifikuje požadavky na vytváření, implementaci, udržování a zlepšování energetické účinnosti ve smyslu účinného a vhodného používání energie bez ohledu na její druh.

Stejně jako v případech již používaných systémových norem je aplikovatelná v jakékoli organizaci, ať už se jedná o výrobní podniky, firmy poskytující služby či státní správu. Jejím základem je (analogicky s politikou v oblasti ochrany životního prostředí) energetická politika, smyslem je neustálé zlepšování a soulad s jejími požadavky může být ověřen sebehodnocením a následným prohlášením o shodě samotnou organizací nebo externě certifikačním orgánem.

Její implementací a tím použitím systémového přístupu k managementu energií v organizaci by mělo dojít k zvyšování účinnosti v oblasti využití energií, tím k snižování nákladů a negativních dopadů na životní prostředí zejména ve smyslu ochrany klimatu a snižování emisí skleníkových plynů.

PDCA

Struktura a obsah normy se blíží struktuře normy ISO 14001, je založena stejně tak na známém procesním přístupu a Demingovu cyklu P-D-C-A (podrobné vysvětlení tohoto principu viz jiná samostatná část této příručky), počínaje stanovením energetické politiky,

Nahrávám...
Nahrávám...