dnes je 16.7.2024

Input:

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)

3.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.2.3.2.2 Implementace a provoz – ČL. 4.4 (Práce ve výškách)

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů

Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP (i ve smyslu normy OHSAS) za velmi rizikovou, a tudíž hodnou naší zvýšené pozornosti.

Práce ve výšce je definována legislativou jako práce:

 1. na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením;

 2. na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Je to tedy např. i práce na kozovém lešení vysokém 1,5 m a více, pokud lešení nemá zábradlí na všech stranách. Může se zdát, že pád z výšky 1,5 m není nebezpečný, ale opak je pravdou. Zejména to platí o pádu neočekávaném, kde není pracovník většinou na pád schopen reagovat.

Tematika práce ve výškách a nad volnou hloubkou je zahrnuta v níže uvedených právních požadavcích:

 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění;

 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění;

 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění;

 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Obecně je tematika práce ve výškách a nad volnou hloubkou popsána v zákoníku práce, kde je definováno, že povinností zaměstnavatele je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby bylo ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců minimalizováno.

§ 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. je poté rozvedeno, že musí zaměstnavatel přijímat technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení.

zákoně o zajištění dalších podmínek BOZP (zákon č. 309/2006 Sb.) je dále napsáno, že je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby byli zaměstnanci chráněni proti pádu nebo zřícení.

Opatření proti pádu

Ochrana pracovníků proti pádu musí být tedy provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích.

Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje, jestliže:

 • pracoviště nebo komunikace jsou na souvislých plochách se sklonem do 10° včetně od vodorovné roviny a jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, např. zábranou nejméně 1,5 m od hrany pádu;

 • místo práce uvnitř objektu je nejméně 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje;

 • dále podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m.

Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, např. zábradlím nebo ohrazením.

Zajištěny proti vypadnutí osob nemusejí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m.

Pokud není zaručeno na všech plochách nebezpečí prolomení jak zaměstnance, tak pracovních pomůcek, materiálu a nářadí, případně na těchto plochách toto zatížení není vhodně rozloženou technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), musí být provedeno zajištění proti propadnutí.

Zakázané činnosti

Je zakázáno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.) ke zvyšování místa práce nebo k výstupu. Zde je nutno pozastavit se také nad pracovními úrazy vznikajícími v kancelářích, kdy se pracovník rozhodne využít židli (nejlépe ještě otočnou) k tomu, aby získal šanon z horní skříně, případně aby zalil květiny.

Osamocená práce

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnancem na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem, tzn. v takovémto případě je nutno vybavit zaměstnance vysílačkou nebo mobilním telefonem. Dále pak musí být zaměstnanec poučen o povinnostech přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, o přerušení práce musí informovat vedoucího zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Vhodný osobní ochranný prostředek proti pádu, včetně určení kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu.

Ochranné prvky

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

Nyní si povězme něco k pojmu „zábradlí“ – skládá se alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m – prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy musí být zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně. Dostatečná výška horní tyče (madla) je nejméně 1,1 m nad podlahou.

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

Stanovení podmínek pro používání žebříků – bezpečnostní požadavky

Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.

Po žebříku mohou být vynášená nebo snášená jen břemena o hmotnosti do 15 kg.

Žebříky používané pro výstup nebo sestup musí svým horním koncem přesahovat výstupní plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující zaměstnanec může spolehlivě přidržet.

Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor, alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.

Tabulka pro sklon žebříku – viz obrázek

V – délka žebříku (m)  S – min. vzdálenost dolního konce paty od svislice
z horního opěrného bodu (m) 
0,8 
1,2 
1,6 

Žebřík musí být vždy umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití, tzn. na stabilním pevném, dostatečně velkém nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.

Je dobré pravidlo, že než začnete stoupat, vyzkoušejte zajištění poskočením na spodním stupni.

Závěsný žebřík se musí upevnit bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků musí být zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík lze použít pouze pro výstup a sestup.

Skládací a výsuvné žebříky musejí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu.

Pojízdné žebříky musejí být před započetím prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu.

Chůzi na dřevěném dvojitém žebříku (při malířských pracích) je možné provádět pouze zaškolenými zaměstnanci, pokud se pohybují po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.

Při práci na žebříku, kdy je výška chodidel větší než 5 m nad úrovní okolního terénu, musí být tento zaměstnanec zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, tzn. např. zaměstnanec je vybaven bezpečnostním postrojem s lanem opatřeným tlumivkou a je ukotven na předem určené místo (určuje odborně způsobilý pracovník), jež bezpečně zajistí stabilitu.

Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem výrobce obdrženým při jeho nákupu.

Zakázané činnosti na žebříku

Níže jsou uvedeny zakázané činnosti na žebříku:

 1. Provádět zásahy do konstrukce žebříku.

 2. Provádět práce ve výškách za nepříznivých povětrnostních situací, nebo kdy může být ohrožena bezpečnost a zdraví zaměstnance.

 3. Vykonávat práci ve výškách a nad volnou hloubkou osamoceně nebo samostatně, pokud zaměstnanec není seznámen s pravidly pro dorozumívání s osobou odpovědnou za práce ve výškách.

 4. Provádět práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí, jako např. přenosných řetězových pil nebo ručních pneumatických nářadí.

 5. Vystupovat na žebřík nebo z něj sestupovat, pokud na něm pracuje jiná osoba.

 6. Používat žebřík jako přechodový můstek, pokud takovému použití není výrobcem určen.

 7. Používat přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m.

 8. Pracovat na žebříku v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, bez zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.

 9. Používat volně nebo po kapsách uložený drobný materiál, jako např. hřebíky, šrouby nebo ruční nářadí, např. klíče, šroubovák, kladívko.

 10. Přetěžovat konstrukci nebo žebřík větší hmotností, než je stanovená průvodní dokumentací výrobce.

 11. Shazovat předměty nebo materiál, pokud není zajištěný bezpečný prostor proti vstupu cizích osob a není zamezeno nadměrné prašnosti, hlučnosti popř. vzniku jiných nežádoucích účinků.

 12. Je zakázáno shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.

 13. Je zakázáno začít pracovat, pokud na prováděnou činnost nebyla provedena analýza rizik a stanoven platný postup. Zaměstnanec, jenž nemá platné proškolení, nemůže činnost ve výškách a nad hloubkou provádět.

 14. Při elektrických pracích či pracích, kdy se pracovník nachází v blízkosti elektrické instalace, je zakázáno používat jiný než dřevěný žebřík, a tato činnost musí být schválena odborně způsobilou osobou (elektrikář).

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu

Pro uložení drobného materiálu, např. hřebíky, šrouby, musí být zaměstnanec vybaven vhodnou výstrojí nebo musí mít k tomu účelu upravený pracovní oděv.

Nářadí a pracovní pomůcky, pokud jsou skladovány ve výškách, musí být po celou dobu zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození, jak během práce, tak i po jejím ukončení.

Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat. Hmotnost osob, materiálu, nářadí i pomůcek nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci.

Nyní si něco povězme k zajištění pod místem ve výšce a v jeho okolí (tedy ohroženým prostorem). Ohroženým prostorem se rozumí pracovní prostor se zvýšeným úrazovým rizikem vyvolaným

Nahrávám...
Nahrávám...