dnes je 22.6.2024

Input:

Infrastruktura - čl.6.3 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.7.3 Infrastruktura - čl.6.3 normy ISO 9001:2008

Další samostatnou oblastí, která souvisí se zdroji potřebnými pro oblast systému managementu kvality, je infrastruktura. Organizace musí v souladu s ustanovením tohoto článku určovat, poskytovat a udržovat infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt. Jak už bylo zmíněno, infrastruktura může podle potřeby zahrnovat:

 • budovy, pracovní prostory a technické vybavení;

 • zařízení pro procesy;

 • podpůrné služby (např. přepravu, komunikační nebo informační systémy).

Infrastruktura a její potřeba je zpravidla obsažena v nějaké podobě již v cílech kvality, dále v dokumentech pro řízení procesů a v plánech kvality týkajících se konkrétních výrobků a činností. Z hlediska zdrojů je řešena v konkrétních výstupech z přezkoumání vedením (část týkající se „opatření ke zlepšování týkající se zdrojů“), a samozřejmě v investičních plánech, popřípadě strategických plánech společnosti. Technické vybavení by mělo podléhat pravidelné údržbě, popřípadě servisu dle plánu údržby. I když dle výkladu tohoto ustanovení mezinárodní organizací pro normalizaci ISO prostřednictvím technické komise TNK 176 nejsou záznamy o údržbě povinnými záznamy o kvalitě (ani článek 6.3 neobsahuje odkaz na povinně řízené záznamy ve smyslu článku 4.2.4 normy ISO 901:2008), tento požadavek vyplývá z řady právních předpisů počínaje zákoníkem práce. Některé podstatné části souvisejících právních předpisů jsou uvedeny dále:

Základní zákonná povinnost je dána, jak již bylo řečeno, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. zn.:

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.

Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí musí být:

 1. vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

 2. vybaveny nebo upraveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni zejména nepohodlné pracovní pozici a nežádoucím účinkům hluku a vibrací,

 3. pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Na zákoník práce v této oblasti navazuje řada dalších předpisů, např. nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí:

§ 3: Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí:

 1. stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště,

 2. dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění,

 3. aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Dále nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí:

§ 4 odst. (1): Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce.

Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení dle § 4 NV č. 378/2001 Sb. zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.

Termíny kontrol a revizí jsou stanoveny dle konkrétního zařízení a konkrétního předpisu.

Z novějších předpisů např. nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (uvedená v příloze č. 2. čl.):

Každé strojní zařízení musí být opatřeno návodem k použití, který obsahuje mj. alespoň informace o údržbě (servisu a opravě), v případě potřeby pokyny pro výcvik.

K důležitým prostředkům pro dosažení infrastruktury dostatečně vhodné z hlediska systému managementu kvality i požadavků právních předpisů např. patří:

 • plán investic, rozvoje,

 • evidence (stanovení) infrastruktury,

 • plán oprav, údržby, kontrol a revizí,

 • záznamy o opravách, kontrolách,

 • záznamy o revizích (revizní karty, revizní zprávy),

 • záznamy z přezkoumání systému managementu vedením včetně navazujících opatření ke zlepšování.

Příklady některých z těchto dokumentů uvádíme dále.

Příklad
Stanovení infrastruktury

STANOVENÍ INFRASTRUKTURY SPOLEČNOSTI ABC

V naší společnosti je stanovena následující infrastruktura:

1) Budovy, prostory

Společnost sídlí v Praze 9 (sídlo), provozovna je v Hostivici u Prahy. Veškeré prostory jsou v pronájmu, žádné výrobní ani jiné prostory společnost nevlastní. Smlouvy o nájmu jsou uloženy u jednatele společnosti, smlouvy o nájmu řeší veškeré právní náležitosti včetně revize elektroinstalací, hromosvodů, úklidu, odvozu odpadů. Hlavní součástí sídla i provozoven je především administrativní zázemí firmy, které svým rozsahem plně vyhovuje daným potřebám. V průběhu letošního roku by měla být infrastruktura rozšířena o sklad výrobků (stavebnin).

2) Dopravní prostředky

Firma ABC s.r.o. má k dispozici níže uvedené dopravní prostředky pro zajištění vlastní potřeby při

Nahrávám...
Nahrávám...