dnes je 27.10.2020

Input:

Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? - Kurz pro vedoucí pracovníky - 11. lekce

16.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2.11
Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? – Kurz pro vedoucí pracovníky – 11. lekce

Verlag Dashöfer

Obecná typologie

Osobnost člověka

Pojem osobnosti: osobnost je individuální jednotou biologických, psychologických a sociálních aspektů, je utvářena ve vztazích mezi lidmi a ve společnosti a v nich se také projevuje.

Individuální znaky každého člověka jsou dány jeho:

 • - vrozenými anatomicko-fyzickými předpoklady,
 • - životním prostředím,
 • - systematickým společensko-výchovným působením (společenská zkušenost).

Struktura osobnosti:

 • - Jaký člověk je? Temperament, charakter.
 • - Co člověk může? Schopnosti, dovednosti, vědomosti.
 • - Co člověk chce? Motivace, potřeby, zájmy, postoje, hodnotová orientace.

Temperament

Pojem temperament označuje soubor vlastností, které se vztahují k citovému reagování, které je charakteristické pro daného jedince. Asi se vám nepodaří jej u člověka změnit.

Typy temperamentu, jak je uvádí psychologie:

 • - Sangvinik - člověk s dobrou náladou, pozitivním přístupem
 • - Melancholik - člověk zadumaný, může mít depresivní nálady, těžko se z něčeho raduje
 • - Cholerik – člověk vznětlivý, hned se rozčílí i kvůli maličkosti
 • - Flegmatik – je mu vše jedno, nic ho nevyvede z jeho klidu

V životě jsou lidské povahy nekonečným množstvím odstínů mezi uvedenými čtyřmi typy.

Charakter

Představuje soustavu relativně stálých duševních vlastností člověka, které jsou výsledkem jedincovy zkušenosti, zejména sociální vrůstání do společnosti, přijímáním a přetvářením sociálních a kulturních vlivů, názorů, přesvědčení, předsudků apod.

Charakterové vlastnosti:

 • - jsou proměnlivé a vychovatelné,
 • - jsou důsledkem vrůstání člověka do společnosti.

Schopnosti

Psychické nebo fyzické vlastnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání nějaké činnosti (předpokladem být dobrým technologem, vedoucím, sportovcem).

Schopnosti nejsou vrozené. Vznikají a rozvíjejí se v činnosti na základě vloh, které jsou jedinci dané, vrozené.

Vlohy můžeme popsat jako vrozené, anatomicko-fyziologické zvláštnosti člověka, na jejichž základě a ve vhodných podmínkách se mohou schopnosti rozvíjet.

Stupně schopnosti:

 • - Nadání - nadprůměrné výkony v určité oblasti.
 • - Talent - vynikající výkony v určité oblasti.
 • - Genialita - mimořádná vyvinutá schopnosti, která umožňuje vytvářet vrcholná a epochální díla, která mají historický význam (přinášejí historický pokrok).

Druhy schopností:

 • - Smyslové schopnosti
 • - Obecné

Intelektové schopnosti:

 • - Inteligence - obecná rozumová schopnost, obecná úroveň mentálních schopností. Je měřitelná (lépe u dětí). V odborné psychologické literatuře, dokonce i na internetu, je uvedena celá řada testů. Pokud nejste odborníkem v psychologii, berte je jako zpestření, nedělejte kategorické závěry na základě jejich výsledků.

Příklad:

 • - 0 - 11Idiotie (vrozeného původu)- nevychovatelný, nevzdělavatelný.
 • - 12 - 49Imbecilita- velmi nízká mentální úroveň, je schopen zvládnout jednodušší prvky, nevzdělavatelný.
 • - 50 - 69Debilita - mentální nízká úroveň, je vychovatelný, částečně i vzdělavatelný (absolventi zvláštních škol pro vyšší stupeň poškození).
 • - 70 - 80Slaboduchost - zvláštní školy, jiné duševní poruchy.
 • - 81 - 90Podprůměrná inteligence
 • - 91 - 110Průměrná inteligence
 • - 111 - 120Nadprůměrná inteligence
 • - 121 - 130Silnější, nadprůměrná inteligence
 • - 131 - 140Vysoká inteligence
 • - nad 140Velmi vysoká inteligence

Rozdělení inteligence - obecná (rozumová), speciální (v určitém oboru).

Upozornění: pokud byste někdy v rámci celé organizace nebo vlastní iniciativy sáhli k psychotestům, musíte se přesvědčit, že k tomu provádějící organizace nebo specialista-psycholog má přiměřené oprávnění. Dále, již od roku 2000 jsou v ČR veškerá osobní data předmětem zákonné ochrany. Pokud jako nadřízený budete příjemcem výsledku psychotestu, musíte zajistit bezpečné uložení na vašem pracovišti a zabránit přístupu nepovolaným osobám.

Vědomosti

- Jsou osvojené, tj. zapamatování si a pochopení poznatků a vztahů mezi nimi.

- Soustava vědomí umožňuje člověku pochopit jevy, zákonitosti vymezených oblastí lidského poznání.

- Vědomosti tvoří zpravidla základ pro vytváření dovedností.