dnes je 3.8.2020

Input:

Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? - Kurz pro vedoucí pracovníky - 3. lekce

21.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2.3
Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? – Kurz pro vedoucí pracovníky – 3. lekce

Verlag Dashöfer

Maslowova teorie potřeb a úvaha 3

Jaké jsou potřeby lidských bytostí? Co musí dělat, aby byli šťastní, úspěšní, či aby pouze přežili?

Americký psycholog Maslow se těmito otázkami zabýval a došel k závěru, že lidské potřeby můžeme rozčlenit do několika odlišitelných úrovní:

 • - Jestliže hladovíme nebo nám chybí jiné základní potřeby jako vzduch, spánek či voda, stáváme se posedlými po jejich uspokojení. Cokoliv jiného se stává irelevantním.
 • - Poté, co jsou tyto potřeby uspokojeny, začneme usilovat o bezpečí a stabilitu svého prostředí.
 • - Jestliže jsme nasyceni a máme zajištěno bezpečí, začne hrát roli třetí stupeň. Stávají se pro nás důležité sociální potřeby, jako jsou oblíbenost, náklonnost, přátelství, pocit sounáležitosti.
 • - Po uspokojení těchto „nižších” potřeb začínáme vyhledávat „vyšší” potřeby: úctu, sebedůvěru a úspěch.
 • - Vrcholem lidských potřeb je úplná seberealizace: rozvoj veškerého potenciálu ve všech směrech našeho talentu.

Maslowovy úvahy můžeme shrnout do následujícího diagramu:

Zamyslete se nad touto „pyramidou”. Co její jednotlivé stupně pro vás znamenají? Dovedli byste určit, která z úrovní je přiměřená vám a dalším členům vašeho týmu? Dovedli byste najít vhodné pojmy, které uspokojují potřeby na jednotlivých úrovních? Ověřte si pochopení problematiky v následující úvaze.

Úvaha 3 (Orientační čas 10 minut)

Prostudujte přehled nabízených položek – stimulů - v prvním sloupci (A-G). Další sloupce jsou označeny stupni Maslowovy pyramidy – lidskými potřebami. Označte do těch prázdných okének křížky, které podle vás nejlépe vystihují přiřazení položky prvního sloupce jednotlivým potřebám.

Přemýšlejte chvíli o výsledku a porovnejte jej se situací na svém pracovišti. V řádku H uveďte vlastní návrhy různých typů stimulů na pracovišti.

1. Fyz. potřeby 2. Bezpečí 3. Oblíbenost 4. Úcta 5. Seberealizace
A.Poskytování nápojů
B.Pocit, že na pracovišti je dostatečný prostor pro váš pers. růst
C.Čisté a příjemné prac. prostředí
D.Úspěšné plnění prac. úkolů
E.Fungující týmová práce
F.Vhodné ochranné prostředky
G.Uznání od nadřízeného
H.Vlastní návrhy stimulů

Správné řešení:

křížky mají být umístěny na místech: A.1, B.5, C.1, C.2, D.4, E.3, F.2, G.4

Příklady dalšího uplatnění Maslowových myšlenek a úvaha 4

Aldefer, další známý psycholog zabývající se motivací a vztahem lidí k práci, pracoval s úrovněmi uspokojování potřeb a v praxi zjednodušil 5stupňovou pyramidu na 3 stupně, které definoval jako:

 • - existenční potřeby,
 • - vztahy k ostatním členům týmu,
 • - růst.

Aldefer předpokládal, že tyto tři kategorie mohou působit najednou. To poněkud protiřečí teorii Maslowa, která říká, že touha po vyšších potřebách se objevuje až po splnění potřeb nižších. Prosazoval také myšlenku, čím méně potřeb je splněno, tím více se stávají důležitějšími.

Jestliže odpovíte na následující otázky, měl byste umět rozhodnout, zda se přikloníte k názoru, že Aldefer měl pravdu.

Úvaha 4 (orientační čas 4 minuty)

Jestliže je někdo bez práce a snaží se zajistit rodinu, má stále ještě snahu zabývat se takovými potřebami jako sebeúcta a oblíbenost?

___________________________________________________________________

Jestliže se události dále přiostřují, takže osoba skutečně hladoví, mizí ostatní potřeby?

____________________________________________________________________

Jestliže osoba cítí nedostatek obliby a přátelství, může se ještě snažit dosáhnout jiných věcí?

___________________________________________________________________

Podle našeho názoru:

 • - jestliže jste v nesnázích, nezapomínáte úplně na sebedůvěru; může to být třeba oblíbenost, která vám pomůže překonat problémy a zlepšit rodinnou situaci,
 • - málo z nás má zkušenosti s opravdovým hladem, avšak dovedeme si představit, že když zesílí taková základní potřeba, zdají se ostatní potřeby méně významnými,
 • - osoba trpící nedostatkem své oblíbenosti a přátelství touží po uspokojení těchto potřeb, avšak má ještě čas a ambice dosáhnout