dnes je 23.9.2020

Input:

Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? - Kurz pro vedoucí pracovníky - 9. lekce

2.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2.9
Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? – Kurz pro vedoucí pracovníky – 9. lekce

Verlag Dashöfer

Jak je to s motivací druhých? Přehled stimulátorů

Jeden na jednoho

Mezi základní kroky v dosažení motivace patří jednání s jednotlivci. Všechny způsoby, kterými můžete motivovat jednotlivce, se týkají zlepšení jeho výkonu a rozvinutí jeho pracovní spokojenosti. Musíte si být vědom požadavků na jeho práci a musíte být schopen odhadnout, co tomuto jednotlivci chybí, viz předcházející kapitola. Schopnost motivace jednotlivců patří k základním prvkům motivace pracovních týmů. Jako vedoucí pracovník byste měl znát jednotlivé členy svého týmu a individuálně s nimi pracovat. V této kapitole se dozvíme spoustu technik a praktických návodů na jejich využití v praxi.

Tým a já

Mohu se samozřejmě na situaci podívat i z jiného úhlu pohledu. Mohu motivovat celý svůj pracovní tým.

Co je to tým - tým jsou minimálně dva lidé, kteří společně pracují na dosažení společných cílů. Může zahrnovat stejně zaměřené lidi pracující v shodě, kde přínosy týmové práce jsou orientovány převážně na minimalizování nákladů sdílením informací a zdrojů. Většina týmů je vytvořena tak, aby mezi spolupracovníky docházelo ke vzájemné synergii - spojení dovedností, které zajistí pokrytí slabých stránek jednotlivců a umocnění jejich silných stránek, tím povede k efektivnějšímu a rychlejšímu dosažení žádoucího cíle.

Pokud má tým těžit ze své vnitřní spolupráce, musí být jeho členové schopní vzájemné kooperace. Výborný je příklad živého organismu, kde jednotlivé části musí fungovat k tomu, aby celek přežil. Aby „přežil” v našem případě, tím rozumíme byl schopný díky patřičné motivaci efektivně dosahovat stanovených cílů, musí se tým zásobit palivem přiměřených úkolů a vnitřní komunikace, ale potřebuje také prostor pro růst a zábavu. Růst ve smyslu růstu schopností. Chceme-li vytvořit schopný tým, musíme mu všechny tyto základní hodnoty poskytnout.

Přiměřené úkoly, stanovení týmových úkolů, které jsou dosažitelné a přitom dostatečně ambiciózní.

Může se stát, že tým pracuje na několika různých lokalitách - vnitřní komunikaci v takovém případě musíte zajistit vhodnou škálou přiměřených komunikačních prostředků.

Růst - pravidelné kurzy a samostatné vzdělávání posunou hranice týmových schopností vždy o kousek dál.

Zábava - příležitost k navázání vzájemných vztahů v neformálním prostředí a navíc přínos pro příznivé pracovní prostředí, a dobrou atmosféru.

V motivaci týmů musíte pracovat na dvou úrovních. Stále musíte uvažovat o jednotlivcích, ale jsou zde týmové faktory, které posunují celý tým jako celek. Tým nemůžete efektivně motivovat, pokud nemáte správný styl vedení. Dobrý vedoucí zajišťuje kombinaci snadných a obtížněji dosažitelných cílů s potřebnou vysokou podporou. Měl by se vždy cítit součástí týmu, i když udává směr, zajistí jasné principy a ujistí se, že kterýkoliv člen týmu jim jasně rozumí. Stanoví pracovní priority, ale rozumí i osobním prioritám lidí v týmu a nechá jej pokračovat, aby sám dokončil úkoly, kterým porozuměli všichni členové týmu. Vedoucí by měl být zaměřený na výsledky – co a do kdy bude dodáno. Méně podstatné, i když nikoliv zanedbatelné, bude monitorování - kdo pracuje spolehlivě, ve správnou dobu zasahuje na správném místě a zda například používá správné pracovní ochranné pomůcky pro zajištění bezpečnosti.

Následující techniky zahrnují jak stimuly pro jednotlivce, tak pro pracovní týmy.

Konkrétní příklady stimulátorů a techniky jejich využití v praxi

Nadšení, úvaha 25

Všimněte si, že motivace je „nakažlivá”. Pokud pro svou práci máte opravdovou motivaci, pokud vás skutečně uspokojuje a jste jí naprosto oddáni, přenese se to i na vaše kolegy. Čím více vás uznávají jako přirozenou autoritu, tím rychleji bude přeneseno více. Pokud nehoříte, nemůžete zapalovat jiné, ani tým ani jednotlivce. Je to jedna z nejúčinnějších motivačních technik. Ne všichni jsou schopni vyzařovat charisma, ale všichni jsou schopni projevit nadšení a zájem.

Úvaha 25 (orientační čas 5 minut)

Jste sami motivováni k výkonu své práce s nadšením a efektivnímu dosažení cílů? Jaká je vaše motivace ve škále 0-10 (0 je nejnižší)?

Pokud jste nedosáhl čísla mezi 8 a 10, zkuste si navrhnout postup, co můžete dělat ke zvýšení své motivace. Použijte i osobní SWOT analýzu.

Proberte výsledek s těmi, kteří mají příležitost vás motivovat. Zabývejte se tím, proč nejste dostatečně motivovaní a pokuste se odstranit překážky bránící zlepšení. Pokud všechno selže, najděte způsob, jak dělat něco jiného. Nemotivovaní pracovníci mohou nějaký čas motivaci pouze předstírat, ale moc dlouho jim to nevydrží a otevřený projev demotivace je pak ještě nakažlivější, než motivace.

Pracovní postup

Všichni jsme hnáni touhou někam se dostat. Cíl cesty každého člověka je jiný, ale každý máme potřebu k tomu svému cíli dospět. Pokud chcete, aby byl člen týmu pro svou práci dostatečně motivován, musí mít pocit, že má kam jít. A že má šanci tam dojít.

Sedněte si s člověkem, kterého chcete motivovat a několik minut společně přemýšlejte, jaké jsou jeho možnosti růstu, pomozte mu stanovit jeho osobní pracovní cíle, dlouhodobé i ty krátkodobější. Berte v úvahu jeho osobní SWOT analýzu i časový rámec pro opatření. Pozor, v této technice nemusí jít nutně o povýšení. Růst může být vnímán jako přebírání nových rolí - jasně formulovaných, s novými úkoly a různými možnostmi samostatného řešení. Tento rozhovor je ideální platforma pro každoroční pohovor v rámci hodnocení zaměstnance, jehož částí by mělo být i očekávání a pracovní cíle zaměstnance a sledování jejich postupného plnění. Tato technika je vhodnější pro motivaci jednotlivců.

Iniciativa, úvaha 26

Vysoce motivovaní lidé často přicházejí s vlastními nápady, jak co zlepšit. Způsob, jakým se na pracovišti s jejich myšlenkami zachází, způsobuje velké rozdíly v motivaci jak jednotlivců, tak pracovních týmů. Zejména noví zaměstnanci často přicházejí s nadšením a předkládají své myšlenky třebas bez hlubší znalosti chodu nového prostředí. Nikdy se k nim neobracejte zády. Právě oni často přinášejí nové pohledy na možné řešení problematických oblastí a mohou přinést organizaci zkušenosti ze svých předchozích zaměstnání. Mohou zbourat brzdicí paradigmata a uvolnit cestu nové generaci výrobků, technologií, řízení trhů. Naopak prosté odmítnutí jejich iniciativu na dlouhou dobu může zmrazit.

Pokud se setkáte s návrhem na zlepšení, vždy pamatujte na následující pravidla:

  • - Usnadněte systém zlepšovacích návrhů tak, aby se návrhy vždy jednoduše dostaly přímo k lidem, kteří si s nimi poradí nejlépe.
  • - S příspěvky zacházejte vždy s respektem, ať vám je předložil kdokoliv, a vždy dotyčnému poskytněte zpětnou vazbu, zda byl návrh přijat, či odmítnut a proč.
  • - Úspěšně přijaté návrhy veřejně odměňte.

Úvaha 26 (orientační čas 5 minut)

Přicházejí členové vašeho týmu s iniciativními návrhy na zlepšení? Co můžete udělat pro to, aby byly takové návrhy častější.

_________________________

Aplikujte postup z bodu 1/6.3.3, berte navíc v úvahu zvláštnosti vašeho týmu a vaší organizace.

Pracovní nástroje

Pokud nejsou k dispozici ty „správné” pracovní nástroje, je to pro profesionály obvykle demotivující. Věnujte na poradě pravidelný prostor tomu, aby členové vašeho týmu vyjmenovali špatné pracovní nástroje, společně je seřaďte v pořadí důležitosti a odhadněte přínosy i náklady na pořízení nových, správných. Na příští poradě informujte své spolupracovníky o výsledcích hodnocení, očekávaných přínosech při práci s novými, lepšími pracovními nástroji a vyviňte úsilí, abyste tyto nástroje zabezpečil a po jejich dodání na pracoviště zajistěte zaškolení všech, kdo je budou užívat.

Osobní příklad vedoucího, úvaha 27

Vedoucí musí dbát na svou integritu. Musí tedy sám realizovat to, co požaduje po svých zaměstnancích. Vedoucí, který chodí do práce pozdě, neplní své povinnosti, shazuje problémy na své podřízené, může jen těžko chtít po svých zaměstnancích dochvilnost a plnění úkolů. Každý rodič ví, že vychovává především svým vlastním osobním příkladem. Budete-li se chovat ke svému okolí korektně, slušně, jasně stanovovat cíle a důsledně