dnes je 23.2.2019
Input:

Jak řeší bezpečnost práce nová norma ČSN ISO 45001:2018, a přechod z OHSAS 18001 na nové požadavky

5.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.130
Jak řeší bezpečnost práce nová norma ČSN ISO 45001:2018, a přechod z OHSAS 18001 na nové požadavky

Ing. Monika Becková

V listopadu začala platit v české soustavě norem ČSN ISO 45001:2018, která stanovuje požadavky na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzhledem ke skutečnosti, že standard OHSAS 18001 byl v posledních letech stále používanější zejména v rámci integrovaných systémů řízení, lze předpokládat, že nejinak tomu bude i u této nové normy, také s ohledem na fakt, že získala status mezinárodního standardu pod „značkou” ISO – Mezinárodní organizace pro standardizaci.

Jaké z toho vyplývají hlavní změny pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (pozn.: v současnosti jsou používány dvě zkratky pro tyto systémy se stejným významem: SMBOZP, a OHSMS), jaké jsou hlavní požadavky nové normy, i pokyny pro migraci se dozvíte ze série článků věnované tomuto tématu. Zmíníme stručně vývoj norem v oblasti SMBOZP, význam a smysl jejich použití, porovnáme hlavní rozdíly mezi ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO 45001:2018, a postupně projdeme jednotlivé články ČSN EN ISO 45001 se souhrnným komentářem k praktické aplikaci. V závěru potom poradíme, co dělat a na co se zaměřit v přechodném období včetně postupu certifikace.

Úvod

Připomeňme si, že používání systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není žádnou novinkou. Vývoj norem pro OHSMS začal již na počátku 90. let 20. století. V roce 1996 byla publikována BS 8800:1996 (British Standard) - Guide to Occupational health and safety management systems. Na konci 90. let 20. století pak byla zformována Projektová skupina OHSAS, která v roce 1999 vydala normu OHSAS 18001:1999 a v následujícím roce pak navazující OHSAS 18002:2000. Zhruba po šesti letech aplikace požadavků v praxi následovala revize se zapracováním zkušeností, tedy OHSAS 18001:2007, která v ČR vyšla pod označením ČSN OHSAS 18001:2008 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky. K tomuto dokumentu, který stanovoval požadavky na SMBOZP, následně vyšel „návod k použití” (u nás jako ČSN OHSAS 18002:2009 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007).

Průzkum v oblasti vydaných certifikátů dle standardu OHSAS 18001 (zahrnující data z roku 2011) ukázal, že 127 zemí používá nějaký standard pro SMBOZP, zvláště OHSAS 18001. Bylo zřejmé, že v této oblasti existuje potřeba mezinárodní normy. V důsledku toho byl v březnu 2013 organizaci ISO předložen nový návrh pracovního úkolu, jehož výsledkem je vytvoření normy ISO 45001.

ISO 45001:2018 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití – byla tedy vydána v březnu 2018, v ČR vyšla v říjnu 2018 s platností od 1.11.2018. ČSN ISO 45001:2018 nahrazuje (po deseti letech) ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN OHSAS 18002:2009.

K čemu je dobré ji použít?

Norma ISO 45001:2018 poskytuje silný a účinný soubor procesů pro zlepšení bezpečnosti práce od samostatných a malých firem po celosvětové dodavatelské řetězce.

Dokument je vytvořen tak, aby pomohl organizacím všech velikostí ve všech odvětvích průmyslu aplikovat účinný a proaktivní systém řízení BOZP. Očekává se od něj, že s jeho využitím v praxi dojde ke snížení počtu pracovních úrazů i nemocí z povolání.

Podle údajů a výpočtů, které provedla Mezinárodní organizace práce (ILO) v roce 2017, dojde ročně k 2.78 milionu bezpečnostních incidentů s následkem smrti. To znamená, že každý den zemře téměř 7 700 pracovníků na následky pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. Navíc ročně vznikne na 374 milionů dalších úrazů a nemocí z povolání bez smrtelných následků, které často končí dlouhodobou pracovní neschopností (zdroj: www.iso.org ).

Aplikace ISO 45001 v širším kontextu může v této oblasti napomoci příznivějšímu vývoji. Norma poskytuje průmyslu i ostatním zainteresovaným stranám efektivní a užitečný návod pro zlepšení systému řízení bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci v celosvětovém měřítku. Prostřednictvím snadno použitelného rámce ji lze aplikovat v organizacích výrobního charakteru i poskytujících služby, a to bez ohledu na to, kde se nacházejí a jak jsou velké.

Nový standard pomůže organizacím poskytnout svým pracovníkům i návštěvníkům bezpečné a zdravé pracovní prostředí tím, že budou neustále zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci v praxi na systémové úrovni.

Protože ISO 45001 je zpracována tak, aby se dala integrovat s dalšími normami systémů managementu a byla tak zajištěna vysoká úroveň kompatibility např. s novými verzemi ISO 9001:2015 (pro systémy managementu kvality) a ISO 14001:2015 (pro systémy environmentálního managementu), organizace, které již tyto ISO normy zavedly, mají usnadněnu její implementaci.

Nová norma vychází ze společných prvků, které najdeme ve všech ISO normách systémů managementu, a používá známý model PDCA (Plan-Do-Check-Act).

ISO 45001 nahrazuje OHSAS 18001. Organizace nyní certifikované podle OHSAS 18001 mají 3 roky na dosažení souladu s ISO 45001, pokud si přejí v certifikaci pokračovat.

Mezinárodní akreditační fórum (IAF) vytvořilo požadavky na přechod, které by měly pomoci certifikovaným organizacím, certifikačním orgánům, akreditačním orgánům a dalším subjektům, se na přechod připravit. V ČR vyšly v této souvislosti dva dokumenty – IAF MD 21:2018 (Požadavky na provedení migrace z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018) a IAF MD 22:2018 (Aplikace ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – OHSMS; dostupné na www.cai.cz), o kterých se zmíníme v závěru naší série článků.

Porovnání ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO 45001:2018

Jak už bylo zmíněno, postupně projdeme jednotlivé články ČSN EN ISO 45001 se souhrnným komentářem k praktické aplikaci. Nyní tedy pouze stručný přehled nejvýznamnějších změn:

 • Mění se status (a tím i význam) normy;

 • Dokument respektuje zcela novou strukturu 10 kapitol dle společného rámce v Annex SL;

 • Nové / pozměněné termíny a definice;

 • Nové požadavky na SMBOZP (nejvýznamnější změny nalezneme v kapitolách 4, 5, 6 a 8 v ISO 45001);

 • Pokrytí problematiky BOZP v širším rozsahu a komplexnějším způsobem (např. včetně oblasti tělesné a duševní pohody zaměstnanců, která může zahrnovat i problematiku šikanování a diskriminace na pracovišti);

 • Kromě rizik je kladen důraz na zvažování příležitostí;

 • Požadavky zahrnují nově nejen rizika v BOZP, ale i tzv. „jiná” rizika (na systémové úrovni);

 • Není požadavek na jmenování člena vedení (dříve čl. 4.4.1);

 • Rozšířený pohled na posuzování / certifikaci;

 • Více se blíží zejména ISO 14001:2015.

Výhody zavedení systému managementu BOZP dle ČSN ISO 45001:2018

Jako u každého standardu pro systémy managementu je největší výhodou jeho zavedení systémový přístup. Mezi další výhody v tomto konkrétním případě patří:

 • lepší ochrana zdraví při práci na systémové úrovni,

 • snížení počtu pracovních

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz