dnes je 24.9.2023

Input:

K revizím vybraných technických zařízení domu

12.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.6
K revizím vybraných technických zařízení domu

Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Kdo provádí revize plynu, hromosvodu, spalinových cest, výtahů, tlakových nádob, elektroinstalace a dalších zařízení v budově, v jaké periodicitě? Musí jít o certifikovaného technika? Lze proškolit vlastního zaměstnance?

Tlakové nádoby

U tlakových nádob, které jsou stabilní nebo součástí tepelného zařízení se provádí s ohledem na zákon č. 250/2022 Sb. a nařízení vlády č. 192/2022 Sb. v případě, splňují-li požadavky vyhrazených technických tlakových zařízení (tlaková nádoba nemění své stanoviště a je trvale nebo přechodně spojená se zdrojem tlaku, jejíž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar):

a) Provozní revize jedenkrát za rok, a to bez ohledu na to, zda jde o tlakové nádoby s provozním tlakem přesahujícím 100 bar a zároveň s objemem větším než 1 000 nebo o tlakové nádoby s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,5 bar, objemem větším než 10 litrů nebo s bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku v barech a objemu v litrech přesahujícím 100.

(Provozní revizí se ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení a jeho bezpečnostní a tlakové výstroje, dodržování podmínek provozu, vedení předepsané dokumentace a zajištění obsluhy vyhrazeného tlakového zařízení odborně způsobilou osobou ve stanovené lhůtě; provozní revize se provede vždy při prvním uvádění do provozu, a to do 14 dnů od uvedení do provozu).

b) Vnitřní revize jedenkrát za 5 let (ověřuje se stav tlakového zařízení z vnitřní a vnější strany, pokud je tlakové zařízení pro tyto úkony konstruováno; vnitřní revize se provede vždy po jakékoliv mimořádné události, která způsobila nebo mohla způsobit poškození tlakové nádoby).

c) Tlaková zkouška jedenkrát za 10 let (ověřuje se pevnost a těsnost při zkušebním tlaku po montáži a opravě, po přemístění nebo ve stanovené lhůtě).

Plyn

Plynové rozvody a plynová zařízení – povinnost provádět revize vychází ze z. č. 458/2000 Sb., energetického zákona, specifikovány tyto povinnosti jsou v nařízení vlády č. 191/2022 Sb. a dále v českých technických normách a technických doporučeních GAS TPG 704 01. SVJ má povinnosti především ve vztahu ke společným částem objektu, tzn. rozvody plynu od HUP po uzávěry k jednotlivým spotřebičům.
Kontrola jednou ročně, revize jednou za 3 roky. To se týká odběrného plynového zařízení (spotřebiče) – pouze pokud je domovní kotelna, případně kotel v "místnosti s kotlem".

  1. Odborná prohlídka domovní kotelny se provádí nejméně jednou ročně, pokud nejsou splněny další důvody uvedené v citovaném NV, které by zkracovaly roční interval.
    Za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování kotle a tepelného rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou především hodnoty spotřeby energií a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému otopné soustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle (viz vyhláška č. 38/2022 Sb.)
  2. Odběrným plynovým zařízením se označují veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu až k zařízení pro konečné užití plynu. Základní požadavky pro navrhování, realizaci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních rozvodů (rozvod plynu od předávacího místa k napojení spotřebičů) stanovuje ČSN EN 1775 (ČSN 38 6441 – Zásobování plynem; Plynovody v budovách; Provozní požadavky) a zvláštní předpisy.
  3. Povinnost provádění kontrol a provozních revizí pro vlastníky bytových domů vyplývá v té části odběrného plynového zařízení, která není v osobním užívání uživatelů bytů a místností nebytových prostor. Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Revize zařízení jsou výchozí a provozní; rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Při provádění kontrol a revizí odběrných plynových zařízení nebo jejich částí, podléhajících státnímu technickému dozoru nad bezpečností práce, se postupuje podle ČSN 38 6405 – Plynová zařízení; Zásady provozu.
  4. Kontrola domovního rozvodu plynu se provádí zpravidla jednou za rok. Výchozí a provozní revize, kterou se rozumí celkové posouzení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zajišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost odběrného plynového zařízení nebo jeho částí, se provádí jedenkrát za tři roky. Výchozí revize zajišťuje dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu. Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě a v případech stanovených zvláštními předpisy.
  5. U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva je vlastník kotle povinen zajistit pravidelnou kontrolu jejich účinnosti. U kotlů se jmenovitým výkonem od 20 kW do 200 kW se kontrola opakuje každý rok. Kontrola se provádí porovnáním výsledků s hodnotami stanovenými zvláštním právním předpisem.
  6. Provozní deník kotle nebo kotelny je zmiňován v rámci dokumentace pro hodnocení kotle a rozvodů tepelní energie. Závazná povinnost vedení deníku není explicitně uvedena, ale posuzuje se, zda je k dispozici spolu s jeho úplností a aktuálností.
  7. Ohřívače TV v nízkotlakých kotelnách nejsou vyhrazenými zařízeními a nemusí se u nich provádět revize.

Hromosvody

Pokud

Nahrávám...
Nahrávám...