dnes je 23.2.2019
Input:

Lékařský posudek a potvrzení o provedení výstupní prohlídky

3.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.4
Lékařský posudek a potvrzení o provedení výstupní prohlídky

JUDr. Anna Janáková

Výstupem posudkové péče, ke kterému směřuje hodnocení zdravotního stavu či zdravotní způsobilosti posuzované osoby posuzujícím lékařem je:

 • lékařský posudek o zdravotním stavu nebo o zdravotní způsobilosti (dále jen „lékařský posudek”) posuzované osoby, a

 • v případě výstupní pracovnělékařské prohlídky potvrzení o provedení výstupní prohlídky

Charakter lékařského posudku

Podle důvodové zprávy k ZoSZS

Vydání lékařského posudku není správním aktem, jde o ”dobrozdání“ o zdravotním stavu posuzované osoby vydané poskytovatelem zdravotních služeb. Nejde o úkon, kterým by se přímo zakládala práva a povinnosti posuzované osoby. Teprve z charakteru lékařského posudku nebo z jeho určení (účelu, pro který byl zjišťován zdravotní stav posuzované osoby, nebo posuzována její zdravotní způsobilost) vyplývá, že je podkladem nebo jedním z podkladů pro rozhodnutí o právech a povinnostech dotčených osob (přístup k některým činnostem – přijetí ke studiu, oprávnění k řízení motorových vozidel) nebo na základě posudku jiným subjektům vyplývají práva a povinnosti (např. zaměstnavateli ohledně převedení na jinou práci nebo dání výpovědi zaměstnanci).

Podle č. 1554/2008 Sb., NSS

Lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče o způsobilosti k práci určitého zaměstnance není aktem orgánu rozhodujícího autoritativně ve sféře veřejnoprávní; představuje dobré zdání odborného poradce zaměstnavatele o tom, zda v rámci prevence ochrany zdraví při práci může/nemůže zaměstnanec určitou práci vykonávat.

Obsah a náležitosti lékařského posudku

Posudkový závěr

Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována:

a) zdravotně způsobilá,

b) zdravotně nezpůsobilá – lze uvést pouze v případě vstupní lékařské prohlídky, nebo

c) zdravotně způsobilá s podmínkou – podmínka musí být proveditelná, případně

d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilosti - dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci definuje novelizované ust. § 43 dost. 4 ZoSZS jako stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví (tím není dotčeno vymezení dlouhodobého pozbytí způsobilosti vykonávat dosavadní službu podle zákona o státní službě), anebo

e) zda její zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována.

Novela ZoSZS zavedla ještě další posudkový závěr navazující na posudkový závěr o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti. Podle ust. § 43 odst. 5 ZoSZS je-li lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, ale pro určení, zda je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, pak v posudkovém závěru o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti se uvede, zda posuzovaná osoba smí, nebo nesmí nadále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Tento posudkový závěr může být uveden:

 • již v lékařském posudku o zdravotní způsobilosti k práci § 43 odst. 4 ZoSZS, je-li v době jeho vydání zřejmé, že důvodem dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti konat dosavadní práci je pracovní úraz nebo nemoc z povolání, nebo

 • v dalším samostatném lékařském posudku, který je vydán později, např. po obdržení lékařského posudku o uznání choroby za nemoc z povolání.

Opravy v lékařském posudku

V písemném vyhotovení lékařského posudku lze provádět opravy zřejmých nesprávností, které nemají vliv na jeho závěr. Opravy provede poskytovatel zdravotních služeb z podnětu osoby, které předala lékařský posudek nebo z vlastního podnětu (v tom případě osobu, které předala posudek, o opravě uvědomí).

Poučení v lékařském posudku

Součástí lékařského posudku musí být (§ 43 odst. 3 ZoSZS) poučení:

 • možnosti podat návrh na jeho přezkoumání podle § 46 odst. 1 poskytovateli, který posudek vydal, a

 • možnosti vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku podle § 46 odst. 1.

V poučení dále musí být uvedeno:

 1. v jaké lhůtě je možno návrh na přezkoumání podat,
 2. od kterého dne se tato lhůta počítá a
 3. zda má nebo nemá návrh na přezkoumání odkladný účinek.

Náležitosti lékařského posudku

Náležitosti lékařského posudku stanoví:

• obecně příloha č. 1 bod 9 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, a dále např.

• ohledně nemocí z povolání ust. § 3 vyhlášky č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání,

• ohledně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci ust. § 17 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),

• ohledně zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo průběhu vzdělávání ust. § 16 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),

• ohledně posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků,

• některé další jiné právní předpisy (viz část Jiné právní předpisy mající souvislost s posudkovou péčí této příručky) ohledně těch oblastní pracovní činnosti, které upravují.

Vzory lékařských posudků o nemoci z povolání

Pro uživatele příručky připojujeme jako příklad tři vzory lékařského posudku, které vycházejí jednak z vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, a z vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové činnosti, a dále ze zvláštní právní úpravy stanovené nařízením vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniku a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Jedná se o vzory:

 1. Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci.
 2. Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo průběhu vzdělávání.
 3. Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k činnosti v jednotce hasičského záchranného sboru, v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku.

Vzor lékařského posudku o nemoci z povolání je k dispozici v části Postup při uznávání nemocí z povolání

_______________________________________________________________________

Vzor

LÉKAŘSKÝ POSUDEK

O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI

Vzor

Pořadové číslo: nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Poskytovatel zdravotní péče: identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.

Posuzovaná osoba: identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

Zaměstnavatel: identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu:

 1. obchodní firma nebo název a adresa sídla podnikatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
 2. adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky  jde-li o cizince, , je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
 3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec.

Účel vydání posudku: posouzení zdravotní způsobilosti k práci (druh provedené pracovnělékařské prohlídky:vstupní, periodická, mimořádná a z jakého důvodu) nebo určení, zda je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Údaje o pracovním zařazení posuzované osoby: Vyjádří se druhem práce, režimem práce, rizikovými faktory ve vztahu ke konkrétní práci (tedy rizikovými faktory pracovních podmínek a riziky ohrožení zdraví) a mírou těchto rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek.

Posudkový závěr:

a) zdravotně způsobilá,

b) zdravotně nezpůsobilá nebo

c) zdravotně způsobilá s podmínkou, případně

d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.

e) s ohledem na dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání smí nebo nesmí nadále konat dosavadní práci (může být spojeno se závěrem uvedeným pod písm. d).

Termín provedení mimořádné prohlídky: jen je-li takový postup důvodný.

Datum ukončení platnosti posudku: pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání:

uvede se (§ 44 odst. 4 a § 46 odst. 1 ZoSZS):

 • možnost podat návrh na přezkoumání lékařského posudku podle § 46 odst. 1 poskytovateli, který posudek vydal; dále se uvede:

  1. že návrh na přezkoumání lze podat do 10 pracovních dnů (§ 46 odst. 1 ZoSZS),
  2. že lhůta se počítá ode dne jeho předání, a to poskytovateli, který posudek vydal, a
  3. zda návrh na přezkoumání má nebo nemá odkladný účinek (§ 46 odst. 3 ZoSZS),
 • možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku.

Datum vydání posudku: den, měsíc, rok.

Lékař: identifikační údaje lékaře, který posudek jménem poskytovatele zdravotních služeb vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře.

_______________________________________________________________________

LÉKAŘSKÝ POSUDEK

O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ
NEBO PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ

Vzor

Pořadové číslo: nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Poskytovatel zdravotní péče: identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.

Posuzovaná osoba: identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

Škola: identifikační údaje školy v rozsahu:

 1. název právnické osoby vykonávající činnost školy,  adresu sídla školy a identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno,
 2. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zřizovatelem stát, kraj nebo obec.

Účel vydání posudku: posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání (např. před prvním zařezním posuzované osoby na praktické vyučování nebo praktickou přípravu)

a) před zařazením k praktickému vyučování či praktické přípravě v rámci vzdělávacího programu, nebo

b) v průběhu praktického vyučování či praktické přípravy v rámci vzdělávacího programu.

Vzdělávací program posuzované osoby: uvede se kód a název oboru vzdělání posuzované osoby, údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vutahu ke konkrétní práci, míře těchto rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek.

Posudkový závěr:

a) zdravotně způsobilá,

b) zdravotně nezpůsobilá nebo

c) zdravotně způsobilá s podmínkou, případně

d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Termín provedení další prohlídky: jen je-li provedení této prohlídky důvodné.

Datum ukončení platnosti posudku: pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání: Uvede se (§ 44 odst. 4 a § 46 odst. 1 ZoSZS) poučení o:

 • možnosti podat návrh na jpřezkoumání lékařského posudku podle § 46 odst. 1 poskytovateli, který posudek vydal; dále se uvede:

  1. že návrh na přezkoumání lze podat do 10 pracovních dnů (§ 46 odst. 1 ZoSZS),
  2. že lhůta se počítá ode dne jeho předání, a to poskytovateli, který posudek vydal, a
  3. zda návrh na přezkoumání má nebo nemá odkladný účinek (§ 46 odst. 3 ZoSZS),
 • možnosti vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku.

Datum vydání posudku: den, měsíc, rok.

Lékař: identifikační údaje lékaře, který posudek jménem poskytovatele zdravotních služeb vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře.

_______________________________________________________________________

LÉKAŘSKÝ POSUDEK

O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI V JEDNOTCE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU,
V JEDNOTCE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE NEBO PODNIKU

Vzor

Pořadové číslo: nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Poskytovatel zdravotní péče: identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz