dnes je 13.7.2024

Input:

Lidské zdroje, školení a kompetence

2.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.11.3.1 Lidské zdroje, školení a kompetence

Ing. Pavla Blackmore

Lidské zdroje, školení a kompetence

Obsah:

1) 7.1.1 (Zdroje) Obecně (ISO 9001)

2) 7.1.2 Lidé (ISO 9001)

3) 7.2 Kompetence (ISO 9001)

4) 7.2.1 Kompetence-dodatek (IATF 16949)

5) 7.2.2 Kompetence – výcvik na pracovišti (IATF 16949)

6) 7.3 Povědomí

7) 7.3.1 Povědomí-dodatek (IATF 16949)

8) 7.1.6 Znalosti organizace (ISO 9001)

9) 7.3.2 Motivace a zmocňování zaměstnanců (IATF 16949)

V této kapitole je mnoho informací a lessons learned, které můžete využít. Znalosti organizace je nová oblast a pro někoho může být poněkud matoucí. Dále jsou zde i další nové doplňující informace.

1) (Zdroje) Obecně (ISO 9001)

Organizace musí určit a poskytnout zdroje potřebné pro zavedení, zavedení, udržování a neustálé zlepšování systému managementu kvality.

Organizace musí vzít v úvahu:

(a) možnosti a omezení stávajících interních zdrojů;

(b) co je třeba získat od externích poskytovatelů.

Hlavní body:

- Odkaz na staré normy: v minulosti existoval podobný článek, 6.0 Řízení zdrojů, 6.1. Poskytování zdrojů, ve starší verzi normy ISO 9001.

- Zdroje se v podstatě skládají z infrastruktury, vybavení a lidí. Doložka vysvětluje, že tyto zdroje jsou určeny k vytvoření, zavedení, údržbě a neustálého zlepšování QMS a k dosažení spokojenosti zákazníka.

- Novinkou je, že organizace musí posoudit, zda existují omezení a nedostatek schopností interně a co je třeba zajistit externě.

- Závažný nedostatek zdrojů, včetně pracovních sil, a nedělání ničeho pro zlepšení je nesoulad.

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

7.1.1 (Zdroje) Obecně (ISO 9001)

-Jedná se o koncepční doložku, skutečné zajištění je na vedení a implementace příslušnými odděleními a funkcemi.

- Obecně zde není třeba předkládat žádnou další dokumentaci jako důkaz.

- Pokud je však zřejmý nedostatek zdrojů, měla by být provedena určitá analýza a přijmout opatření. Externí zadávání veřejných zakázek k doplnění chybějících zdrojů je povoleno.

2) 7.1.2 Lidé (ISO 9001)

Organizace musí určit a zajistit osoby potřebné pro efektivní zavedení svého systému managementu kvality a pro provoz a kontrolu jejích procesů.

Hlavní body:

Toto je něco nového a pravděpodobně vzniklo tak, že mnoho organizací příliš přísně kontroluje počet zaměstnanců, a to až do té míry, že to ovlivňuje kvalitu.

- Auditoři nyní mohou vznášet neshody na nedostatek pracovních sil, což je poměrně nové. Proto organizace by měla být realističtější, pokud jde o zajištění pracovních sil.

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

7.1.2 Lidé

- Viz bod 7.1.1 výše.

3) 7.2 Kompetence (ISO 9001)

Organizace musí:

(a) určit potřebnou způsobilost osoby (osob), která (které) vykonává (vykonávají) práci v rámci svého řízení, které má vliv na výkonnost a efektivnost systému managementu kvality;

b) zajistit, aby pracovníci, kteří pracují v rámci systému managementu kvality, byli kompetentní na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností;

c) případně přijímat opatření k získání potřebné způsobilosti a vyhodnocovat účinnost přijatých opatření;

d) uchovávat příslušné zdokumentované informace jako důkaz způsobilosti.

Příslušná opatření mohou zahrnovat například poskytování školení, mentorování nebo poradenství, přeřazení v současné době zaměstnaných osob; nebo najímání nebo uzavírání smluv s kompetentními osobami.

Hlavní body:

- Odkaz na staré normy: Existoval podobný článek 6.2.2 Kompetence, školení a informovanost, v předchozí verzi normy ISO 9001.

- Všechny předchozí požadavky jsou v novém článku zachovány.

- Jsou zde dvě jemné změny (a) jsou zahrnuty i osoby pod jeho řízením. Jinými slovy, jsou zahrnuti i dodavatelé na místě; c) je odstraněno školení jako jediný prostředek k získání způsobilosti. Stále může být použito, ale již není specifikováno jako jediný prostředek k získání způsobilosti.

- Místo školení mohou být poskytovány jiné formy opatření, např. mentoring, přeřazení na jinou pozici, v současnosti zaměstnaných osob nebo najímání či najímání kompetentních osob (viz POZNÁMKA).

- Bez ohledu na přijatá opatření je nutné vyhodnotit účinnost přijatých opatření.

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

7.2 Kompetence

1. Kompetence je ve vztahu k očekáváním práce. Pro posouzení kompetencí je základem požadavek. Jedním z vhodných nástrojů pro tento účel je popis pracovního místa, viz. Příloha.

2. Popis pracovního místa je třeba pravidelně aktualizovat, aby zahrnoval změny buď:

a) na pracovišti,

b) podle ISO změny,

c) změny požadavků zákazníka,

d) nové směrnice vedení atd.

Nesprávný nebo neaktuální popis pracovního místa vede k nesprávné přípravě souborů dovedností

3. Vstupní zaškolení by mělo být vypracován na základě popisu pracovního místa, viz. příloha.

4. Obecně by školení mělo vycházet z popisu pracovního místa, ať už vstupní zaškolení nebo roční školení/proškolení. Měli byste provést analýzu nedostatků, abyste se mohli řídit plánem školení pro nejbližší rok. Nesnažte se plánovat příliš dopředu, abyste se vyhnuli přetížení. Potenciál a možnost pro vstupní zaškolení vychází z náborového pohovoru a roční školení na základě přehledu požadavků a skutečností jednotlivých zaměstnanců a organizace

Mezera ve znalostech, viz. příloha.

5. Mezery zjištěné na základě analýzy znalostí organizací by měly být zahrnuty buď jako standardní školení, nebo ad hoc školení, viz. příloha.

6. Po skončení školení je třeba provést vyhodnocení školení. Vyhodnocení lze provést na jakémkoli vhodném formátu definovaných organizací. Měla by být provedena 2 hodnocení, jedno bezprostředně po výcviku a další 1-6 měsíců po výcviku, viz. Příloha.

7. Plán školení se provádí za účelem odhalení slabých míst pro úsilí o zlepšení. Viz příloha.

8. Výsledky analýzy mezi požadavky a skutečností pomohou rozhodnout o školení pro každého zaměstnance na příští rok. Tato analýza může mít podobu průzkumu, může vycházet z hodnocení atd.

9. I přes veškerou snahu o přesnost mohou být některé oblasti přehlédnuty, zejména kvůli změnám. Aby bylo možné na takové možnosti reagovat, měl by být roční plán vzdělávání umožněno měnit. V případě ojedinělých nebo individuálních situací může být formulář žádosti o školení pro dodatečné schválení rozpočtu. Viz příloha.

4) 7.2.1 Kompetence-dodatek (IATF 16949)

Je zapotřebí mít dokumentovaný postup pro identifikaci potřeb školení, včetně informovanosti a dosažení způsobilosti všech pracovníků, kteří vykonávají činnosti ovlivňující shodu s produktem a procesem požadavky. Personál vykonávající konkrétní přidělené úkoly musí být podle potřeby kvalifikován s tím, že musí být zvláštní pozornost věnována splnění požadavků zákazníka.

Hlavní body:

Odkaz na staré normy: Tento bod byl ve starší normě ISO/TS 16 949 znám jako 6.2.2.2 Školení.

- Nový požadavek je téměř doslovnou reprodukcí starého článku, s výjimkou procesu je kromě výrobků přidán i proces. Byly odstraněny 2 POZNÁMKY ze starší verze.

- Je zapotřebí zdokumentovaný postup, který by zahrnoval povědomí a budování kompetencí.

- Všechny osoby, jejichž práce ovlivňuje kvalitu, musí být vyškoleny, kvalifikovány, se zvláštním zřetelem na splnění požadavků zákazníka.

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

7.2.1 Kompetence-dodatek

(Doplňující k bodu 7.2)

1. Kompetence potřebuje dokumentované informace. Proto je dokumentovaný proces vyžadován. Ten by měl být již k dispozici ve všech organizacích, neboť byl v minulosti povinný postup v předchozí verzi normy.

2. Všechny osoby vykonávající práce, které mají vliv na kvalitu, musí mít kvalifikaci podle popisu pracovního místa.

3. Musí být dodržena školení stanovená zákazníkem.

5) 7.2.2 Kompetence – výcvik na pracovišti (IATF 16949)

Organizace musí zajistit školení na pracovišti – které musí zahrnovat školení podle požadavků zákazníka pro pracovníky, jejichž práce může ovlivnit pro pracovníky na jakémkoli novém nebo změněném pracovním místě, které má vliv na shodu s požadavky na kvalitu, interními požadavky, regulačními nebo legislativními požadavky; a to musí včetně smluvních nebo agenturních pracovníků.

Úroveň požadovaných podrobností musí odpovídat úrovni vzdělání a také složitosti práce. Osoby, jejichž práce může ovlivnit kvalitu, musí být informovány o důsledcích nesouladu s požadavky zákazníka.

Hlavní body:

- Odkaz na staré normy: v předchozích normách existoval podobný článek 6.2.2.3, Školení na pracovišti. Obsah je dosti podobný, až na to, že požadavky zákazníka a

Nahrávám...
Nahrávám...