dnes je 19.5.2024

Input:

Management procesů s využitím systémových norem

20.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3
Management procesů s využitím systémových norem

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Obecný popis, resp. definici procesu uvádí úvodní část kap. 3/2 této příručky. Připomeňme si, co říká definice procesu vycházející z norem řady ISO 9000.

Proces

Proces je zde definován jako "soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy“. Podle řady teorií ověřených praxí a v souladu se čl. 0.2 písm. d) normy ISO 9000:2005: "Základní principy a slovník“ se "požadovaného účinku dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související zdroje řízeny jako proces“. Aplikace systému procesů v organizaci spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným působením a řízením lze potom nazývat "procesní přístup“.

Vzájemné působení procesů

Je jasné (a norma ISO 9000 procesní přístup tak přímo definuje), že výstup z jednoho procesu často přímo tvoří vstup pro další proces. Monitoring systému těchto rozhraní a pro rozhraní definovaných přijatelných hodnot je nejen správným manažerským návykem, ale také jedním ze systémových zajištění kvality. Identifikování, porozumění a řízení takto vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejich cílů. Jednoduché znázornění takového procesu ukazuje následující obrázek.

ISO 9001

Mezinárodní norma ISO 9001 nejen že nabádá k přijetí procesního přístupu v oblasti managementu kvality, procesní přístup je jeden z osmi základních zásad managementu kvality v souladu s požadavky systémových norem.

Obecně lze říci, že jakákoli činnost, při níž dochází k přeměně vstupů na výstupy, může být považována za proces. Aby organizace fungovaly efektivně, musí identifikovat a řídit mnoho takových vzájemně více či méně propojených procesů.

Požadavky normy ISO 9001

Vycházeje z procesního přístupu, požaduje norma ISO 9001 po organizaci následující kroky:

Identifikace procesů systému

 1. Identifikovat procesy systému neboli rozpoznat (určit) procesy, které organizace řídí (přitom je nutno podotknout, že ne vše, co se provádí v organizaci, musí být chápáno jako proces).

  Procesy potřebné pro systém managementu zahrnují obvykle:

  • procesy pro řídicí činnosti (řídicí procesy),

  • procesy pro zajišťováni zdrojů,

  • procesy pro realizaci produktů (realizační, hlavní),

  • procesy pro měření.

  Samostatnou kapitolou jsou také tzv. externě řízené (neboli "outsorcované“) procesy.

  Stanovení posloupnosti a vzájemných vztahů

 2. Stanovit posloupnost a vzájemné vztahy identifikovaných procesů (k tomu se používají např. mapy procesů, karty procesů); dále určit kritéria a metody pro efektivní realizaci a řízení procesů. To znamená stanovit pořadí, rozhraní mezi procesy, toky informací apod. Procesy nějak navazují, mohou je tvořit další procesy (tzv. podprocesy). V praxi tento požadavek většinou graficky znázorňuje tzv. mapa procesů. Z mapy by mělo být možno vyčíst, jaké procesy existují, jak na sebe navazují. Norma ISO 9001 nestanovuje formu, vždy jde o jednoznačné a srozumitelné vyjádření pro uživatele.

Nahrávám...
Nahrávám...