dnes je 23.2.2019
Input:

Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky na dřevo

30.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.11
Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky na dřevo

Ing. Miloslav Kočí

Zaměstnavatel,
sídlo 
Organizační směrnice
č..../2012
Místní provozní bezpečnostní předpis
pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky 
AKTUALIZACE č.  
1 2 3 4 5 
Zpracoval: Strana č.  celkem stran: 
Schválil: Datum vydání:  

Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky na dřevo

OBSAH:

1. ÚČEL A PLATNOST

2. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU

3. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

4. NÁVODY K POUŽÍVÁNÍ

5. VYHLEDÁNÍ NEBEZPEČÍ, OPATŘENÍ K MINIMALIZACI A ZHODNOCENÍ RIZIKA

6. ODPOVĚDNOST

7. ZÁVĚR

***

1. ÚČEL A PLATNOST

Tento místní provozní bezpečnostní předpis je zpracován ve smyslu § 4 zákona č. 309/2006 Sb., a § 2 písm. g) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Platí pro provoz, obsluhu, údržbu a opravy úzkopásové brusky na dřevo. Je závazný pro všechny zaměstnance a osoby zdržující se nebo pracující s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovišti. Předpis neplatí pro užívání širokopásových brusek a ručních pásových brusek.

Pásové brusky se používají pro broušení zpravidla plošného materiálu na bázi dřeva, uloženého při broušení na stole brusky. Stůl brusky je výškově přestavitelný a příčně posuvný. Materiál je na stole fixován opřením o opěrné pravítko. Broušení se provádí přitlačováním pohybujícího se nekonečného brusného pásu k materiálu pomocí brusné patky při současném příčném pohybu stolu.

2. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU

Pro bezpečnost a konstrukci dřevoobráběcích strojů platí ČSN 49 6100 pro brusky na dřevo ČSN 49 6117. Pro pásové brusky je třeba vyzvednout nutnost funkčního napínacího zařízení pásu.

 1. 2.1 Povinnosti provozovatele

  Provozovatel je povinen trvale zajišťovat:

  • pravidelné revize elektrického zařízení pásové brusky dle ČSN 33 1500,

  • pravidelnou údržbu pásové brusky dle návodu k obsluze,

  • pravidelné kontroly pásové brusky dle návodu k obsluze, nebo požadavků provozovatele, minimálně 1× ročně,

  • stanovit osoby odpovědné za provoz, údržbu a kontroly pásové brusky.

 2. 2.2 Povinnosti obsluhy

  Před započetím broušení obsluha:

  • zkontroluje stav brusného pásu (nepoškozenost) a jeho zrnitost vzhledem k prováděnému broušení,

  • přesvědčí se, zda je vrchní (nepracovní) část brusného pásu řádně zakryta, zda jsou zakryty kotouče brusného pásu a zda je připojeno odsávání,

  • přesvědčí se o správném uložení broušeného materiálu,

  • zkontroluje výškové nastavení stolu,

  • přesvědčí se chodem stroje naprázdno o správném chodu brusky.

   Výměnu brusného pásu provádí obsluha za klidu stroje. Musí být použit brusný pás příslušné délky a pro technologii potřebné zrnitosti. Kryty nepracovní části brusného pásu musí být po výměně pásu, napnutí a odzkoušení jeho správného pohybu řádně uzavřeny a upevněny.

   Čištění stroje provádí obsluha dle potřeby, při trvalém provozu nejméně 1x za směnu.

 3. 2.3 Povinnosti údržby

 4. Pravidelnou kontrolu a údržbu pásové brusky v termínech a způsobem podle návodu výrobce (není-li k dispozici návod výrobce, pak v termínech a způsoby stanovenými zaměstnavatelem) provádí údržbář nebo servisní organizace.

3. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Je zakázáno:

 • obsluhovat brusku osobou, která nebyla s funkcí stroje důkladně seznámena a její schopnost správné obsluhy ověřena,

 • provádět jakékoliv čištění, zásahy a opravy brusky za chodu,

 • obsluha nesmí zasahovat do elektrického zařízení stroje,

 • brousit na stroji s otevřenými nebo odstraněnými kryty brusného pásu,

 • brousit na stroji s poškozeným brusným pásem,

 • brousit na stroji pokud není v provozu odsávací zařízení,

 • brousit materiál držený v ruce bez ochrany prstů,

 • brousit plošný materiál neopřený hranou o opěrné pravítko,

 • opustit pracoviště, pokud je pásová bruska v chodu nebo doběhu,

 • pracovat na stroji, který vykazuje závady nebo neobvyklé chování (zvýšená hlučnost, vibrace, nepravidelný chod, poškozená elektroinstalace, přítomnost elektřiny na neživých částech, atp.).

4. NÁVODY K POUŽÍVÁNÍ

Návod k používání stroje je nedílnou součástí této směrnice, musí být na pracovišti (přímo u stroje nebo u vedoucího) k dispozici obsluze a údržbě. Příslušná část obsahu návodu je povinnou součástí školení obsluhy brusky. Jen v případě starších strojů, kde není návod k dispozici jej nahradí tento předpis. Zaměstnavatel v tom případě musí doplnit správný způsob obsluhy.

5. VYHLEDÁNÍ NEBEZPEČÍ, OPATŘENÍ K MINIMALIZACI A ZHODNOCENÍ RIZIKA

V souvislosti s provozem pásové brusky se

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz