dnes je 19.7.2024

Input:

Model a modelování

20.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.3.1.1 Model a modelování

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Modelování

Jak operační analýza, tak i systémová analýza jsou postaveny na modelování. Obecně můžeme modelování charakterizovat jako účelové zobrazování vyšetřovaných vlastností originálu pomocí vhodně zvolených vlastností modelu. Model je pak zjednodušené zobrazení zkoumaného objektu realizované k určitému cíli. Abychom mohli hovořit o modelu a modelování, musí být dán vždy nějaký cíl (účel) modelování. To souvisí s tím, že při modelování se obvykle používá zjednodušení, spočívající ve volbě určité úrovně podrobnosti a zanedbání některých aspektů modelovaného objektu. Abychom poznali, jak můžeme daný objekt zjednodušit, co můžeme zanedbat, musíme vědět, co chceme z vytvářeného modelu zjistit, na jaké otázky nám má pomoci odpovědět. Jiná úroveň podrobnosti je zapotřebí např. při stanovení dlouhodobého plánu podniku a jiná při sestavení operativních plánů jednotlivých pracovišť. Častou chybou při modelování je snaha o tzv. modelový perfekcionismus, kdy se tvůrce snaží vytvořit co nejpodrobnější model, aniž bere v úvahu, co je z hlediska daného cíle podstatné.

Klasifikace modelů

Modely můžeme klasifikovat podle různých hledisek. Podle zobrazované stránky zkoumaného objektu rozlišujeme modely struktury, modely chování a modely smíšené, podle stupně abstrakce můžeme modely dělit na ikonické, analogové a matematické. Operační analýza pracuje s matematickými modely. Matematické modelování ekonomických procesů je důležitým nástrojem při řešení rozhodovacích úloh z oblasti řízení a plánování na různých úrovních ekonomických systémů. Ve spojení s výpočetní technikou představují matematické modely a metody jeden z důležitých činitelů intenzifikace rozvoje ekonomiky.

Vztah mezi objektem a jeho modelem

Vztah mezi objektem a jeho modelem je charakterizován následujícím obrázkem. Je nutné zdůraznit, že do modelování patří všechny čtyři aktivity uvedené u vazeb spojujících jednotlivé obdélníky. Tedy modelování není jenom tvorba modelu, jak by se v běžné mluvě mohlo chápat, ale patří sem také řešení modelu a dále interpretace a implementace tohoto řešení. Řešení modelu však nemusí ještě být přímo použitelné v modelovaném objektu, protože jeho výsledkem jsou poznatky o modelu. Zde je nutno si uvědomit, že při tvorbě modelu jsme udělali různé předpoklady a zjednodušení, která musíme vzít v úvahu při interpretaci dosažených výsledků, čímž teprve získáváme poznatky o modelovaném objektu. Zjednodušeně řečeno, poznatky o modelu interpretací „překládáme“ z jazyka modelu do jazyka objektu. Mohlo by se zdát, že interpretací výsledků řešení modelu by proces modelování mohl skončit. Ovšem úspěšná realizace (implementace) získaných poznatků ve zkoumaném objektu se obecně neobejde bez účasti tvůrce a řešitele modelu. Tato etapa také představuje konečné ověření správnosti modelu a výsledků jeho řešení a mohou z ní vyplynout požadavky na přepracování modelu.

Proces modelování:

Tvorba modelu

Při tvorbě modelu je třeba brát v úvahu jednak časová a nákladová omezení kladená na proces modelování, jednak předpokládané přínosy (eventuálně riziko ztrát) plynoucí z použití výsledků modelování. Jestliže potřebujeme výsledky rychle (např. při řízení v reálném čase) nebo s malými náklady, volíme jednodušší model, resp. jednodušší metodu řešení. Tak tomu

Nahrávám...
Nahrávám...