dnes je 27.5.2024

Input:

Mzdová sazba - výpočet nákladu normohodiny Nh mzdové třídy výrobních dělníků - náklad lidské složky práce (nositel režijních nákladů)

20.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.4
Mzdová sazba - výpočet nákladu normohodiny Nh mzdové třídy výrobních dělníků - náklad lidské složky práce (nositel režijních nákladů)

Ing. Ivor Poprach

Nositel režijních nákladů

Jako "nositel“ režií se uvažuje odvedená Nh u výrobních dělníků, to znamená, že součástí nákladu lidské složky práce je relevantní podíl režijních nákladů. Fakt, že "nositelem“ režií je odvedená Nh u výrobních dělníků, má několik výhod. Předně - mzdových tříd je obvykle mnohem méně než strojních skupin a mzdové náklady na odpracované/placené hodiny v jednotlivých mzdových třídách - ΣSMNT - jsou jasně zjistitelné ze mzdového účetního systému. ΣSMNT se skládají z těchto položek: mzdová třída, příplatky (zákonné, výkonnostní, motivační aj.), zdravotní a sociální odvody.

Náklad lidské složky práce

Pro výpočet nákladu Nh lidské složky práce u relevantní mzdové třídy např. na rok 2009 budou použita data za rok 2008 (výpočet tak - mimo jiné - ukazuje, jaké byly reálné náklady Nh lidské práce u jednotlivých mzdových tříd v roce 2008 a umožňuje kontrolu faktu, zda byly stanovené náklady pro rok 2008 v systému nastaveny správně. Pokud jsou jako základ zvolena data za rok 2008, pak je nutné počítat s plánovanými odchylkami pro rok 2009):

CNhvdtř = ΣMNT/ΣOH x KOEFrež

CNhvdtř ... náklad Nh odpovídající mzdové třídy VD - náklad lidské složky práce pro rok 2009 (= reálný náklad v roce 2008);
ΣMNT ... celkové mzdové náklady na mzdovou třídu v roce 2008 na odpracované/placené Σhodiny všech VD (ΣOH) odvádějících Nh v této mzdové třídě;
ΣOH ... celkový počet odpracovaných/placených hodin všech VD odvádějících Nh v této mzdové třídě v roce 2008;

Počet odpracovaných/placených hodin a odvedených Nh u relevantního VD odvádějícího Nh v rámci stejného časového období není obvykle totožný!

Režijní koeficient

KOEFrež... režijní koeficient.

Režijní koeficient určuje podíl režijních nákladů v nákladu lidské složky práce CNhvdtř. Pod pojmem režijní koeficient se rozumí index, kterým se násobí mzdové náklady na třídu MNT vůči odpracovaným/placeným hodinám všech VD v této mzdové třídě ΣOH za rok 2008.

Celkový objem mzdových nákladů ΣMNTtř2008 na odpracované/placené hodiny u všech VD za všechny mzdové třídy za rok 2008 ΣOHtř2008 bude tvořit základ režijního koeficientu. Korekce rozdílu mezi celkovým počtem odpracovaných/placených hodin a odvedených Nh všech VD za všechny mzdové třídy za rok 2008 je zohledněna použitím tzv. korekčního činitele ΣOHtř2008/ΣNhtř2008, viz dále.

Režijní koeficient musí zahrnovat veškeré režijní náklady, které netvoří oddělenou položku budoucí předkalkulace produktů (nepatří sem tedy například materiál, či dopravní nerežijní (!) náklady - ty jsou v předkalkulaci ceny produktu uvedeny zvlášť). Zapomenout se nesmí na ziskovou přirážku, která je velmi často součástí režijního koeficientu (pokud se v minulém období 2008 odchýlila od plánu, je třeba ji ve výpočtech korigovat).

Režijní náklady

Mezi režijní náklady patří:

  • mzdové náklady režijních zaměstnanců (THP, režijních dělníků, ale patří sem i režijní hodiny výrobních dělníků odvádějících Nh - řešení pomocí korekčního

Nahrávám...
Nahrávám...