dnes je 19.7.2024

Input:

Nařízení vlády č. 170/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

14.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.13 Nařízení vlády č. 170/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

NAŘÍZENÍ VLÁDY

č. 170/2011 Sb.

ze dne 2. června 2011,

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 8, § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, se mění takto:

 1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 1 odst. 4 písm. e) bodech 1 až 3 a v příloze č. 2 části 1 A bodě 4 a části 1 B bodě 4 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

___________________________
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů.“.

 1. 3. V § 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
 1. „h) základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti takové požadavky pro navrhování a konstrukci výrobků, na které se vztahuje toto nařízení, jež směřují k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti osob a případně domácích zvířat a majetku, jakož i životního prostředí.“.
 1. 4. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti v souvislosti s ochranou životního prostředí se vztahují pouze na strojní zařízení uvedená v bodě 2.4. přílohy č. 1 k tomuto nařízení.“.
 2. 5. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:
 1. „b) je provedeno tak, aby za předpokladu, že je řádně instalováno, udržováno a používáno pro účely, ke kterým je určeno, a za podmínek, které lze důvodně předvídat, neohrožovalo zdraví a bezpečnost osob a případně domácí zvířata a majetek, a pokud tak stanoví toto nařízení, ani životní prostředí.“.
 1. 6. V § 8 odst. 1 se slova „§ 1 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 1 odst. 1 písm. a) až f)“.
 2. 7. V příloze č. 1 části Obecné zásady se na konci bodu 4 doplňuje věta „Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti související s ochranou životního prostředí se vztahují pouze na strojní zařízení uvedená v bodě 2.4.“.
 3. 8. V příloze č. 1 části 2 úvodní části ustanovení se za slovo „vlastnostmi“ vkládají slova „a strojní zařízení pro aplikaci pesticidů“.
 4. 9. V příloze č. 1 části 2 se doplňuje bod 2.4., který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

„2.4. Strojní zařízení pro aplikaci pesticidů

2.4.1. Definice

Strojním zařízením pro aplikaci pesticidů se rozumí strojní zařízení speciálně určené k aplikaci přípravků na ochranu rostlin ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

2.4.2. Obecně

Výrobce strojních zařízení pro aplikaci pesticidů nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen zajistit provedení posouzení rizika neúmyslného vystavení životního prostředí pesticidům, v souladu s postupem posuzování a snižování rizika, jenž je uveden v obecné zásadě č. 1.

Strojní zařízení pro aplikaci pesticidů musí být navrženo a konstruováno při zohlednění výsledků posouzení rizika uvedeného v prvním odstavci tak, aby mohlo být provozováno, seřizováno a udržováno, aniž by došlo k neúmyslnému vystavení životního prostředí pesticidům.

Vždy musí být zabráněno úniku pesticidů.

2.4.3. Ovládání a sledování

Musí být možné snadno a přesně ovládat, sledovat a okamžitě zastavit aplikaci pesticidů ze stanovišť obsluhy.

2.4.4. Plnění a vyprazdňování

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se usnadnilo přesné plnění nezbytným množstvím pesticidů a zajistilo snadné a úplné vyprázdnění a aby se předešlo úniku pesticidů a zabránilo znečištění vodního zdroje během těchto

Nahrávám...
Nahrávám...