dnes je 16.7.2024

Input:

Nástroje zlepšování procesů

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.2.1 Nástroje zlepšování procesů

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Proces je účelné propojení činností a zdrojů, které zajišťuje transformaci vstupů na plánované výstupy. Každý proces je ovlivňován řadou činitelů - faktorů, které způsobují, že výsledky opakovaných činností nejsou totožné, ale v různé míře se navzájem liší. Nutno konstatovat, že procesy, a tudíž i jejich výstupy jsou náhodné. Požadavkem zákazníka je mj. stabilní úroveň hodnot parametrů, podle nichž je posuzována jakost výrobků. Pro výrobce to znamená, že musí být schopen řídit procesy tak, aby parametry výrobků dosahovaly požadovanou úroveň, a podle okolností, aby tato úroveň byla stabilní. Náhodná podstata procesů a požadavek řiditelnosti mohou být protichůdné. Pro řízení je nutné znát aktuální hodnotu výstupní veličiny, která se porovná s požadovanou hodnotou; z případného rozdílu se generuje odpovídající akční zásah vedoucí k návratu procesu, a tím i výstupní veličiny na požadovanou úroveň. Je-li proces náhodný, pak aktuální hodnota výstupní veličiny jako individuální hodnota náhodné veličiny neposkytuje dostatečnou informaci potřebnou k rozhodnutí o nutnosti akčního zásahu - může být zdrojem chybného rozhodnutí. Odpovídající přístup spočívá v aplikaci vhodných nástrojů, které poskytují manažerům správné a dostatečné informace, a tím umožňují snížit riziko nesprávného rozhodování.

Schematický obrázek ukazuje rozdíly mezi idealizovaným procesem, u něhož se předpokládá, že nepůsobí žádné vlivy a při libovolném opakování činností tvořících proces vždy vznikne přesně stejný výsledek - produkt. Někdy se takové procesy nazývají deterministické.

Reálné procesy jsou vždy pod vlivem řady faktorů, proto jsou náhodné (stochastické) a u výsledků opakovaných realizací pozorujeme různě velké rozptýlení.

Faktory způsobující rozptýlení výstupů z procesu lze roztřídit do několika hlavních skupin, jak ukazuje schematický obrázek (Ishikawův diagram):

Seřízení procesu, a tím také vložení předpokladů pro náhodné chování systému, na němž se realizuje proces, je dáno řídicí dokumentací (příručka jakosti, směrnice, standardní postupy a další řízené dokumenty), jakož i managementem zdrojů (výběr, motivace a výcvik lidí; výběr a údržba strojů; výběr a dodávání materiálů; výběr a dodržování metod atd.).

Jednotlivé prostředky a nástroje pro zlepšování procesů je proto vhodné členit podle druhu příčinného faktoru, který způsobuje odchylku procesu:

  • management lidských zdrojů,

  • jakost strojů a zařízení,

  • informační systémy,

  • pracovní prostředí,

  • logistické procesy.

Příčiny, které způsobují měnlivost průběhu procesů a jejich výstupů, lze rozdělit podle časového průběhu následovně:

  • náhodné - čistě náhodné příčiny, jejichž důsledkem je normální rozdělení pravděpodobnosti; procesy ovlivněné čistě náhodnými vlivy se považují za řiditelné;

  • vymezitelné - objevují se náhodně, avšak jejich působení vykazuje rysy systematičnosti; důsledkem bývá výskyt nežádoucích odchylek sledovaných znaků.

Důsledky působení vymezitelných a náhodných příčin názorně ukazuje schematický obrázek:

První dvě varianty průběhu procesu jsou poznamenány působením vymezitelných příčin, třetí varianta odpovídá pouze působení čistě náhodných příčin. V prvních dvou případech nelze predikovat příští vývoj procesu. Ve třetím případě sice nelze předpovědět konkrétní hodnotu následujícího výstupu, ale se známou

Nahrávám...
Nahrávám...