dnes je 17.7.2019
Input:

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 10 Zlepšování

4.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.130.8
Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci – 10 Zlepšování

Ing. Monika Becková

10 Zlepšování

Kapitola 10 (NOVÁ) navazuje na původní kap. 4.5.3 OHSAS (Vyšetřování incidentu, neshoda, nápravné opatření a preventivní opatření). Skládá se ze tří ucelených dílů, v nichž jsou obsaženy požadavky na incidenty a neshody, nápravná opatření a zlepšování.

Již zde nenajdeme termín preventivní opatření; jednak se v nových normách pro systémy managementu nepoužívá, a jednak požadavky s tím související jsou nově obsahem čl. 6.1 (Opatření pro řešení rizik a příležitostí).

Kapitola 10 má následující části:

 • 10.1 Obecně

 • 10.2 Incident, neshoda a nápravné opatření

 • 10.3 Neustálé zlepšování

 • 10.1 Obecně

Nový obecný článek, který v OHSAS není (stejně jako v něm není žádná kapitola Zlepšování).

Nyní:

Organizace musí:

 • určit příležitosti ke zlepšování (pozn. s odkazem na kap. 9, která požaduje příležitosti ke zlepšování např. ve čl. 9.3 normy ISO 45001);

 • realizovat nezbytná opatření pro dosažení zamýšlených výstupů SMBOZP.

Pozn.: Tímto článkem je doplněna souvislost mezi požadavky čl. 9.1 - Monitorování, měření, analýza a hodnocení výkonnosti, 9.2 – interní audit, a 9.3 – Přezkoumání systému managementu, a určováním potřeby jak nápravných opatření, tak i příležitostí ke zlepšování, které musí vycházet ze zjištění a jejich analýz. Příloha A normy k tomu dodává příklady zlepšování, které může probíhat reaktivně (např. nápravné opatření), postupně (např. neustálé zlepšování), skokovou změnou (např. průlom), kreativně (např. inovace) nebo reorganizací (např. transformace).

 • 10.2 Incident, neshoda a nápravné opatření  

Článek obsahuje požadavky původně stanovené ve stávajícím čl. 4.5.3 OHSAS (Vyšetřování incidentu, neshoda, nápravné opatření a preventivní opatření). Dříve byly relevantní požadavky součástí čl. 4.5.3.1 a 4.5.3.2 OHSAS, nyní jsou součástí jednoho společného čl. 10.2 normy a jsou ROZPRACOVÁNY. Zejména je rozšířena oblast požadavků týkající se spoluúčasti zainteresovaných stran.

Změnou je také, jak již bylo zmíněno, zejména to, není použit samostatný termín „preventivní opatření”. Podstata preventivního opatření je nyní součástí kapitoly 6.1, jako součást opatření pro řešení rizik a příležitostí.

Původně (zkráceně):

4.5.3.1 Vyšetřování incidentu:

 • Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro zaznamenávání, vyšetřování a analyzování incidentů za účelem:

  1. stanovení zásadních nedostatků v BOZP / jiných faktorů, které mohou způsobit vznik incidentu nebo k němu přispět;
  2. identifikování potřeby nápravného opatření;
  3. identifikování příležitostí preventivnímu opatření;
  4. identifikování příležitostí k neustálému zlepšování;
  5. komunikování výsledků vyšetřování;
 • vyšetřování musí být prováděna včas;

 • jakákoli identifikovaná potřeba nápravného / preventivního opatření musí být projednána v souladu s postupem (uvedeným dále v čl. 4.5.3.2);

 • výsledky vyšetřování incidentů musí být dokumentovány a udržovány.

4.5.3.2 Neshoda, nápravné opatření a preventivní opatření:

 • Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro řešení skutečných a potenciálních neshod a pro přijímání nápravných a preventivních opatření.

 • Postupy musí stanovit požadavky na:

  1. identifikaci i nápravu neshod a přijímání opatření ke zmírnění důsledků;
  2. vyšetřování neshod, určování příčin a přijímání opatření k zabránění jejich opakovanému výskytu;
  3. vyhodnocování potřeby zavést opatření k předcházení vzniku neshod…;
  4. zaznamenávání a sdělování výsledků přijatých opatření;
  5. přezkoumání efektivnosti přijatých opatření.
 • pokud nápravné / preventivní opatření identifikuje nové nebo změněné nebezpečí nebo potřebu nového / změnu stávajícího způsobu řízení, musí tomu předcházet posouzení rizika;

 • všechna opatření musí odpovídat závažnosti problémů / být úměrná riziku v BOZP;

 • musí být provedeny příslušné změny v dokumentaci.

Nyní:

 • Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat proces(y) včetně podávání zpráv, vyšetřování a přijímání opatření pro určení a řízení incidentů a neshod.

 • Vyskytne-li se incident nebo neshoda, musí organizace:

 • včas reagovat na incident nebo neshodu a, přichází-li to v úvahu:

  1. přijmout opatření k řízení a nápravě;
  2. vypořádat se s následky;
 • hodnotit za spoluúčasti pracovníků a zapojení dalších zainteresovaných stran (pozn.: je zde zřejmý ROZŠÍŘENÝ požadavek na spoluúčast, který navazuje na nový čl. 5.4 normy ISO 45001 projednání … - srovnej s předchozí formulací v OHSAS „komunikování výsledků vyšetřování” a „sdělování výsledků opatření” – nikoli spoluúčast a zapojení!) potřebu přijmout nápravná opatření pro odstranění kořenové příčiny incidentu nebo neshody, aby se příčina neopakovala nebo se nevyskytla někde jinde, a to:

  1. vyšetřením incidentu nebo přezkoumáním neshody;
  2. určením příčin incidentu nebo neshody;
  3. určením, zda existují podobné incidenty nebo neshody nebo by se mohly potenciálně vyskytnout;
 • přezkoumat existující posuzování rizik v oblasti BOZP a jiných rizik (pozn. NOVÁ výstižnější formulace s rozšířením o „jiná” rizika na systémové úrovni);

 • určit a implementovat potřebná nápravná opatření v souladu s hierarchií způsobů řízení (8.1.2) a managementem změny (8.1.3) (pozn. NOVÁ výstižnější formulace);

 • posuzovat rizika v oblasti BOZP, která se týkají nových nebo změněných nebezpečí, před přijetím opatření (pozn. NOVÁ výstižnější formulace);

 • přezkoumat efektivnost všech přijatých nápravných opatření;

 • provést změny v SMBOZP, je-li to zapotřebí.

 • Nápravná opatření musí být přiměřená účinkům / potenciálním účinkům incidentů nebo neshod, které se vyskytly (pozn.: beze změny, jen přesnější formulace).

 • Organizace musí uchovávat dokumentované informace jako důkazy