dnes je 23.2.2019
Input:

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 4 Kontext organizace

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.130.2
Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci – 4 Kontext organizace

Ing. Monika Becková

V předchozích článcích jsme se věnovali tomu, co nová norma ISO 45001 pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) obecně přináší, a úvodním kapitolám. Nyní přejdeme k popisu změn jednotlivých požadavků počínaje zcela novou kapitolou 4, upravující tzv. kontext organizace.

4 Kontext organizace

Kapitola 4 má čtyři části a specifikuje (stejně jako v oblasti systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016) požadavky týkající se porozumění souvislostem, rozsahu a vztahům SMBOZP organizace s okolním prostředím, zainteresovanými stranami a dalšími záležitostmi, které jej ovlivňují. Kapitola 4 je jednou z nových prvků normy, která částečně zahrnuje požadavky dřívějšího článku 4.1 OHSAS (Všeobecné požadavky).

Kapitola týkající se kontextu zavádí nově požadavky zejména ve vazbě k následujícím termínům:

 • Externí a interní záležitosti;

 • Změna, resp. upřesnění v oblasti určování rozsahu SMBOZP.

Kapitola 4 má nyní následující části:

 • 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu

 • 4.2 Porozumění potřebám a očekáváním pracovníků a dalších zainteresovaných stran

 • 4.3 Určování rozsahu systému managementu BOZP

 • 4.4 Systém managementu BOZP

4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu

Už sám název napovídá, že předpokladem porozumění organizaci je její kontext. Kontext organizace není v OHSAS zmiňován v takové podobě, jako v ISO 45001. Pokud použijeme srovnání obou dokumentů, je zřejmé, že v určitém ohledu měl být kontext organizace brán v úvahu i dosud, souvislosti lze najít v rámci úvodního komentáře (viz čl. Úvod v OHSAS), přímo součástí požadavků však nebyl.

Původně (zkráceně):

Všechny typy organizací mají zájem na dosažení a prokázání výkonnosti v oblasti BOZP … v kontextu zákonných požadavků….

Norma (OHSAS) je zamýšlena tak, aby mohla být uplatněna ve všech typech organizací …., a aby zohlednila různé geografické, kulturní a sociální podmínky.

Úroveň komplexnosti závisí na mnoha faktorech – na velikosti organizace, charakteru jejích činností, kultuře atd.

Nyní:

Organizace musí určit interní a externí záležitosti, které:

 • jsou relevantní pro její účel;

 • ovlivňují její schopnost dosahovat zamýšleného výstupu (výstupů) SMBOZP.

Co tedy je ten kontext? Pro lepší představu použijeme definici z ČSN EN ISO 9000:2016, protože ČSN ISO 45001:2018 definici tohoto termínu neobsahuje.

Definice pojmů:

Kontext = kombinace interních a externích aspektů, které mohou mít vliv na přístup organizace při rozvíjení a dosahování cílů (viz čl. 3.2.2 normy ISO 9000). Uvedená definice používá pojem aspekt, ISO 45001 dává přednost termínu „záležitost”, jako hledisko, stanovisko, zorný úhel, nebo také síla uplatňující se v nějakém procesu.

Hovoříme-li o kontextu, hovoříme o souvislostech, v jakých organizace funguje. O co tady jde? O souvislosti, ve kterých fungujeme, podnikáme, pracujeme. Naším cílem je identifikovat všechny souvislosti („záležitosti”), které mají nebo mohou mít vliv na organizaci, ať už pozitivní, nebo negativní, a analyzovat, zda tyto záležitosti jsou:

 • relevantní pro účel organizace, a

 • můžou ovlivňovat schopnost dosahovat zamýšlených výstupů celého SMBOZP.

Pokud ano, jsou to ty záležitosti, které nás mají zajímat, které máme zvážit při určování rozsahu SMBOZP, a na jejichž základě budeme určovat rizika a příležitosti v oblasti SMBOZP.

Příklad:

Uvedené záležitosti mohou zahrnovat např. následující:

Interní záležitosti (dané vnitřním prostředím organizace):

 • Hodnoty (aktiva) organizace (jaký management, jakou organizační strukturu má organizace, jaké má k dispozici kompetence, technologie, informační systémy, znalosti)

 • Politiky, cíle, strategie

 • Vnitřní předpisy, dokumentace

 • Smluvní vztahy, vztahy s interními zainteresovanými stranami

 • Výkonnost organizace v oblasti BOZP

 • Dostupné zdroje

 • Firemní kultura, atmosféra, vztahy

 • Používané systémy managementu

 • Pracovní prostředí, podmínky

 • Pracovní doba, směnnost provozů

Externí záležitosti (dané vnějším prostředím organizace):

 • Právní předpisy

 • Okolnosti vyplývající z technologie, konkurenčního, kulturního, sociálního a ekonomického prostředí

 • Vztahy s externími zainteresovanými stranami, smluvní podmínky

 • Potřeby odvětví průmyslu, podnikání

 • Okolní prostředí, vazby s okolím

Pozn.: v této části normy není výslovně požadovaná dokumentovaná informace, tj požadavkem normy není dokument / záznam o určení externích a interních záležitostí. Z logiky věci se nabízí vhodnost použití formalizované metody identifikace záležitostí. A vezmeme-li v úvahu, že (nejen) na základě identifikovaných záležitostí máme určit rozsah SMBOZP a zejména plánovat opatření přijatá pro řešení rizik a příležitostí (o rizicích a příležitostech, které je třeba řešit, navíc už musí být udržovány dokumentované informace), bude vhodné záležitosti nejen identifikovat, ale zvážit i vhodnou metodiku, popř. způsob vedení dokumentace.

Interní a externí záležitosti ovlivňují rozsah SMBOZP, a čl. 4.3 už požaduje dokumentované informace!

4.2 Porozumění potřebám a očekáváním pracovníků a dalších zainteresovaných stran  

Nový článek týkající se kontextu. Souvislosti se ale dají identifikovat znovu zejména v úvodním článku OHSAS (opět viz čl. Úvod).

Původně:

Všechny typy organizací mají zájem na dosažení a prokázání výkonnosti v oblasti BOZP … v kontextu zájmu o tuto problematiku vyjadřovaného zainteresovanými stranami.

Nyní:

Organizace musí určit:

 • zainteresované strany (vedle pracovníků), které jsou relevantní pro SMBOZP;

 • relevantní potřeby a očekávání (tj. požadavky) pracovníků a dalších zainteresovaných stran;

 • které z těchto potřeb a očekávání jsou nebo by mohly být požadavky právních předpisů / jinými požadavky.

O jaké strany se jedná? Pro přesnější představu použijeme opět definici.

Definice:

 • Zainteresovaná strana / zúčastněná strana = osoba nebo organizace, která může mít vliv na rozhodnutí nebo činnosti nebo jimi může být sama ovlivněna nebo se jimi cítí být ovlivněna; viz čl. 3.2 ISO 45001.

Jedná se tedy o jakoukoli stranu (externí či interní), tj. osobu, organizaci, skupinu, (v prvé řadě včetně pracovníků):

 • Která má relevantní potřeby nebo očekávání nebo jakýkoli jiný vliv na organizaci

 • Tyto potřeby či očekávání (požadavky) nebo tento vliv mají nebo můžou mít dopad na organizaci, nebo dokonce představují požadavky právních předpisů nebo jiné požadavky

Takové zainteresované strany by měly být organizací identifikovány jako relevantní = určeny. Na základě jejich požadavků by měla organizace určovat rozsah SMBOZP a plánovat opatření pro řešení rizik a příležitostí.

Příklady zainteresovaných stran:

 • Pracovníci

 • Externí spolupracovníci

 • Zástupci zaměstnanců, odborové organizace, rada zaměstnanců

 • Zřizovatel/vlastník

 • Dodavatelé

 • Kontrolní orgány

 • Právní a regulační orgány

 • Spolupracující organizace

 • Zákazníci

 • Lékařské služby

 • Organizace integrovaného záchranného systému

 • Profesní svazy

Požadavky zainteresované strany nemusí být nutně požadavky organizace samotné. V této souvislosti lze uvažovat o následujících případech:

 • Požadavky mohou vyplynout z právních předpisů a jim srovnatelných jiných požadavků, jako jsou aplikovatelné zákony a předpisy, technické normy upravující problematiku BOZP, rozhodnutí, povolení úřadů pověřených zákonodárnými orgány – v těchto případech se jedná o „závazný” požadavek (jako příklad můžeme uvést třeba podmínky schválení provozu / zkušebního provozu orgánem dozoru, rozhodnutí Krajské hygienické stanice apod.);

 • Požadavky mohou dále vyplynout z dobrovolných závazků, jako jsou smluvní vztahy, různé programy, např. v oblasti rozvoje společenské odpovědnosti, které zahrnují i sociální oblast apod. V těchto případech smí organizace rozhodnout, zda je přijme; pokud ano – jedná se opět o závazný požadavek při plánování SMBOZP (jako příklad můžeme uvést smlouvu o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kterou se organizace zavazuje k určitým standardům i v oblasti sociální);

 • Požadavky nejsou vůči organizaci ani závazné, ani relevantní – nejedná se o právní nebo jiný požadavek.

Pozn.: v této části normy také není výslovně požadovaná dokumentovaná informace, organizace musí „pouze” určit zainteresované strany a jejich požadavky. Vezmeme-li v úvahu, že na základě identifikovaných zainteresovaných stran a jejich relevantních požadavků se má určovat rozsah SMBOZP a mají se plánovat opatření přijatá pro řešení rizik a příležitostí, bude možná vhodné identifikovat relevantní zainteresované strany a jejich požadavky dokumentovaným způsobem.

Příklad:

Registr zainteresovaných stran

Název zainteresované strany Role / produkty/ služby/ činnosti Předpokládané zájmy / požadavky Existence závazných povinností organizace
Vlastníci Zřízení organizace, vize, mise, strategie, politika, cíle Zisk, prosperita, bezproblémový chod ANO (vyplývá ze společenské smlouvy)
Zaměstnanci Pracovní poměr Nediskriminační přístup, bezpečné podmínky, rozvoj, spravedlivé odměňování, informovanost, spoluúčast, komunikace, konzultace, zapojení, rozvoj ANO (vyplývá z právních předpisů – např. z. č. 262/2006 Sb., a pracovněprávního vztahu, popřípadě z Kolektivní smlouvy)
Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz