dnes je 23.2.2019
Input:

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 5 Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníků

28.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.130.3
Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci – 5 Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníků

Ing. Monika Becková

5 Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníků

Kapitola 5 má čtyři části a specifikuje požadavky týkající se vůdčí role managementu, politiky systému managementu, nezbytnosti stanovit role, odpovědnosti a pravomoci v SMBOZP a problematiku projednání a spoluúčasti. Kapitola 5 částečně zahrnuje požadavky článků OHSAS 4.4.1 (Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc), 4.2 (Politika BOZP) a 4.4.3.2 (Spoluúčast a konzultace).

Kapitola 5 má nyní následující části:

 • 5.1 Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníků

 • 5.2 Politika BOZP

 • 5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace

 • 5.4 Projednání s pracovníky a jejich spoluúčast

5.1 Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníků  

Tento článek je v SMBOZP v podstatě nový, i když souvislosti jsou zřejmé v čl. OHSAS 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc. Vrcholové vedení podle něj napříště musí prokazovat svou „vůdčí úlohu” a závazek s ohledem na SMBOZP. Jsou PODSTATNĚ rozšířeny požadavky, které má tato oblast zahrnovat.

Původně:

Vrcholové vedení musí:

 • přijmout hlavní odpovědnost za BOZP a SMBOZP;

 • prokazovat svou osobní angažovanost a aktivitu prostřednictvím zajišťování dostupnosti zdrojů nezbytných pro vytvoření, implementování, udržování a zlepšování SMBOZP;

a dále:

 • všichni, kteří mají manažerskou odpovědnost, musí prokazovat osobní angažovanost a aktivitu k neustálému zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP.

Nyní:

Vrcholové vedení musí prokazovat svou vůdčí úlohu (dříve „hlavní odpovědnost”) a závazek s ohledem na SMBOZP:

 • přijetím celkové odpovědnosti a povinnosti týkající se:

  1. prevence pracovních úrazů a poškození zdraví,
  2. zajištění bezpečných a zdravých pracovišť;
 • zajištěním, že jsou stanoveny politika a cíle a že jsou v souladu se strategickým zaměřením organizace;

 • zajištěním integrace požadavků SMBOZP do podnikových procesů organizace;

 • zajištěním, že jsou k dispozici zdroje;

 • komunikováním o důležitosti efektivního SMBOZP a dosahování shody s požadavky na SMBOZP;

 • Zajištěním, aby SMBOZP dosahoval zamýšleného výstupu(ů);

 • Směrováním a podporováním osob, aby přispívaly k efektivnosti SMBOZP;

 • Zajištěním a podporou neustálého zlepšování;

 • Podporou ostatních relevantních manažerských rolí k prokázání jejich vůdčí úlohy v oblastech, za které odpovídají;

 • Rozvíjením, vedením, podporou vnitrofiremní kultury ve smyslu SMBOZP

 • Ochranou pracovníků před postihy při podávání zpráv o incidentech, nebezpečích, rizicích, příležitostech;

 • Zajištěním vytvoření procesů pro spoluúčast a projednání;

 • Podporou zřizování / fungování komisí pro BOZP.

Protože jde o poměrně významný posun oproti adekvátnímu požadavku OHSAS, zamysleme se, jak může být zajištěna vůdčí role a závazek vedení v tomto kontextu?

Viz následující příklady:

Čl. normy ISO 45001 Požadavek Příklad realizace
5.1 a) Celková odpovědnost a povinnosti týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví, zajištění bezpečných a zdravých pracovišť Pracovní náplně managementu, přidělování dostatečných zdrojů, vedení jde příkladem svou každodenní činností
5.1 b) Stanovení politiky a cíle Politika a cíle nejsou formální, jsou viditelné, srozumitelné
5.1 c) Integrace požadavků SMBOZP do podnikových procesů Procesní mapa, určení vlastníků, vstupů, výstupů, ukazatelů, kritérií atd.
5.1 d) Zajištění, že jsou k dispozici zdroje Výdaje, investice do BOZP jsou součástí budgetu, plán rozvoje personálu, infrastruktury
5.1 e) Komunikování o důležitosti efektivního SMBOZP Informační systém, bulletin, porady, školení, nástěnky
5.1 f) Zajištění, aby SMBOZP dosahoval zamýšleného výstupu Hodnocení souladu, kontroly
5.1 g) Směrování a podporování osob, aby přispívaly k efektivnosti SMBOZP Komunikace, školení, motivační systém
5.1 h) Zajištění a podpora neustálého zlepšování Průzkumy, SWOT analýza, dotazníky spokojenosti zaměstnanců, systém zjišťování a analýzy rizik SMBOZP
5.1 i) Podpora ostatních relevantních manažerských rolí Komunikace, vedení veřejně deklaruje jejich podporu, motivační systém
5.1 j) Rozvíjení, vedení, podpora vnitrofiremní kultury Vedení jde příkladem svou každodenní činností, finanční prostředky na rozvoj, péče o každodenní úklid, pořádek na pracovišti, chování zaměstnanců, etický kodex
5.1 k) Ochrana pracovníků před postihy při podávání zpráv o incidentech Podpora fungování role zástupce zaměstnanců nebo rady zaměstnanců, schránky důvěry
5.1 l) Zajištění vytvoření procesů pro spoluúčast a projednání Jednací řád, podpora fungování role zástupce zaměstnanců nebo rady zaměstnanců, vytvoření procesu komunikace, porady a setkání se zaměstnanci
5.1 m) Podpora zřizování / fungování komisí pro BOZP Status a jednací řád komise pro vyšetřování pracovních úrazů, rada zaměstnanců, škodní komise apod.

5.2 Politika BOZP 

Tento článek obsahuje vesměs požadavky původního (stejně nazvaného) článku OHSAS 4.2 Politika BOZP.

Původně:

Vrcholové vedení musí stanovit a schválit politiku BOZP organizace a zajistit, aby v rámci stanoveného rozsahu svého SMBOZP:

 • odpovídala povaze a rozsahu rizik;

 • obsahovala závazek k prevenci vzniku úrazů / poškození zdraví a k neustálému zlepšování;

 • obsahovala závazek (alespoň) k plnění relevantních požadavků právních předpisů a dalších požadavků;

 • poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů BOZP;

 • byla dokumentována, implementována, udržována, přezkoumávána;

 • byla dostupná zainteresovaným stranám a komunikována se všemi osobami řízenými organizací.

Nyní:

Vrcholové vedení musí vytvořit, zavést a udržovat politiku BOZP, která:

 • obsahuje závazek zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky (pozn.: zdravé zdravotní podmínky v tomto smyslu znamenají prevenci pracovních úrazů, poškození zdraví - pod jiným označením se skrývá v tomto případě obdobný požadavek OHSAS);

 • je vhodná pro účely, velikost, kontext organizace;

 • je vhodná pro charakter rizik a příležitostí v BOZP;

 • poskytuje rámec pro stanovování cílů;

 • obsahuje závazek plnit požadavky právních předpisů / jiné požadavky;

 • obsahuje závazek k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP;

 • obsahuje závazek k neustálému zlepšování SMBOZP;

 • obsahuje závazek týkající se projednání a spoluúčasti (s pracovníky nebo jejich zástupci).

Politika BOZP musí také být:

 • dostupná jako dokumentovaná informace;

 • komunikována v rámci organizace;

 • dostupná zainteresovaným stranám, pokud je to vhodné;

 • relevantní a vhodná.

Pozn.: Politika BOZP představuje soubor zásad stanovených jako tzv. „závazky” (vedení se touto politikou zavazuje k něčemu, resp. veřejně prohlašuje, že se zavázalo zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky prostřednictvím konkrétních hledisek). Tyto konkrétní závazky se mají vztahovat ke kontextu organizace, a mají být koordinovány (nejlépe integrovány) s ostatními firemními politikami.

5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace  

Tento článek obsahuje částečně požadavky původního čl. OHSAS 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc.

Původně (zkráceně):

 • Vrcholové vedení musí prokazovat svou osobní angažovanost a aktivitu prostřednictvím stanovování úloh, přidělování odpovědností, povinností a delegování pravomocí pro efektivní management BOZP; úlohy, odpovědnosti, povinnosti, pravomoci musí být dokumentovány a musí být o nich komunikováno.

 • Organizace musí jmenovat člena (členy) vrcholového vedení, se stanovenými úlohami a pravomocemi, se zvláštní odpovědností za BOZP…; všechny osoby musí být informovány, kdo je představitelem vrcholového vedení (pozn.: tento samostatný požadavek je nyní vypuštěn).

 • Organizace musí zajistit, aby osoby na pracovištích, které řídí, přijaly odpovědnost za aspekty BOZP, včetně dodržování požadavků kladených na organizaci z hlediska BOZP.

Nyní:

Vrcholové vedení musí zajistit, aby:

 • byly na všech úrovních přiděleny a sděleny odpovědnosti a pravomoci pro relevantní role v rámci SMBOZP;

 • byly udržovány jako dokumentované informace.

Pracovníci musí přijmout odpovědnosti za aspekty SMBOZP, které řídí. To platí pro všechny funkce a úrovně. „Přijetí” odpovědnosti má dvě úrovně: formální – lze zajistit podpisem pracovní náplně, podpisem pověření (viz následující příklad), a morální – lze zajistit pouze dostatečnou motivací, komunikací, příkladem – pracovníci musí skutečně stát za svou rolí, odpovědností, organizací a být s ní ztotožněni.

Příklad:

Pověření zaměstnance odpovědného za elektrická zařízení a spotřebiče Související kapitoly:ČSN ISO 45001:2018 čl. 5.3
Datum vydání: 1.9.2019 Počet stran: 1
1. Zdůvodnění: Vzhledem k požadavkům § 102 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dále nař. vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, § 3, odst. 3, písm. b), a § 3, odst. 4, písm. b), a ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních, pověřuji zaměstnance odpovědného za elektrická zařízení a spotřebiče:Pan Jaroslav Odpovědný – vedoucí dílny údržby2. ÚkolyZaměstnanec pověřený v bodě 1. odpovídá na svém pracovišti, které řídí nebo spravuje, za:
 • to, že elektrická zařízení a spotřebiče jsou kontrolovány, udržovány a provozovány podle platných právních předpisů a technických norem,

 • to, že elektrická zařízení a spotřebiče jsou revidovány ve stanovených termínech dle platných technických norem,

 • přenesení kompetencí vedoucímu práce (zástupci dodavatelské organizace) k údržbě, opravám, montáži atd. elektrických zařízení, spotřebičů a instalací tak, aby stanovená technická nebo organizační opatření zajistila bezpečnost a zdraví osob,

 • stanovení, které činnosti může konkrétní osoba vykonávat, a to s ohledem na možná elektrická rizika,

 • omezení přístupu osobám ke všem místům, kde se vyskytuje elektrické riziko,

 • zajištění kvalifikace a proškolení zaměstnanců obsluhujících elektrická zařízení a spotřebiče.

3. Závěrečná ustanovení Plnění úkolů bude kontrolováno při provádění vnitřních auditů a jiných kontrol (zejména v oblasti kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).Rozdělovník: 1x pracovník1x organizace
Zpracoval: Schválil:
Pověření přijímám dne: datum a podpis zaměstnance

Vrcholové vedení musí dále přidělit odpovědnost a pravomoc pro:

 • zajišťování, že SMBOZP odpovídá požadavkům normy;

 • předkládání zpráv vrcholovému vedení o výkonnosti

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz