dnes je 23.2.2019
Input:

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 6 Plánování

4.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.130.4
Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci – 6 Plánování

Ing. Monika Becková

6 Plánování

Kapitola 6 se skládá ze dvou částí, v nichž jsou jednak obsaženy požadavky dřívějších článků OHSAS 4.3.1 (Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení), 4.3.2 (Požadavky právních předpisů a jiné požadavky), 4.3.3 (Cíle a programy), a jednak obsahují nové požadavky na opatření pro řešení rizik a příležitostí.

Nová kapitola 6 normy ISO 45001 řeší v první části rizika, příležitosti, požadavky předpisů, a ve druhé části cíle BOZP. A přináší opět změny některých formulací (např. dokumentované informace).

Kapitola 6 má nyní následující části:

 • 6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitosti

 • 6.2 Cíle BOZP a plánování jejich dosažení

6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí

OHSAS obsahoval pouze opatření týkající se rizik BOZP. Nová ISO 45001 je rozšiřuje jednak o opatření pro řešení „jiných” rizik, a dále o „příležitosti”.

Nyní je tedy v ISO 45001 požadováno následující:

6.1.1 Obecně

Tento článek je v SMBOZP v podstatě nový, i když souvislosti jsou v čl. OHSAS 4.3.1 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení, zejména pokud jde o management změny. Je PODSTATNĚ rozšířena oblast požadavků, které má tato oblast obecně zahrnovat.

Původně:

Odpovídající článek OHSAS neobsahoval.

Nyní:

Při plánování SMBOZP musí organizace zvážit:

 • externí a interní záležitosti (viz čl. 4.1 normy); 

 • požadavky zainteresovaných stran (viz čl. 4.2 normy);

 • rozsah SMBOZP (viz čl. 4.3 normy);

a určit rizika a příležitosti, které je třeba řešit, aby se:

 • prokázalo, že SMBOZP je schopen dosahovat zamýšlených výstupů;

 • předešlo nežádoucím účinkům nebo se zmírnily,

 • dosáhlo neustálého zlepšování.

Musí se přitom vzít v úvahu:

 • Nebezpečí (viz dále čl. 6.1.2.1 normy);

 • Rizika v oblasti BOZP a jiná rizika (viz dále čl. 6.1.2.2 normy);

 • Příležitosti v oblasti BOZP a jiné příležitosti (viz dále čl. 6.1.2.3 normy);

 • Požadavky právních předpisů a jiné požadavky (viz dále čl. 6.1.3 normy).

POZOR – nyní máme: „RIZIKA V OBLASTI BOZP” a „JINÁ RIZIKA”.

Matematicky vyjádřeno platí:

RIZIKA = „RIZIKA V OBLASTI BOZP” + „JINÁ RIZIKA”

Analogicky

PŘÍLEŽITOSTI = „PŘÍLEŽITOSTI V OBLASTI BOZP” + „JINÉ PŘÍLEŽITOSTI”

Aby bylo zcela zřejmé, co je třeba vzít v úvahu při určování rizik a příležitostí, uspořádali jsme jednotlivé oblasti do přehledné tabulky:

Co dále platí?

 • Není předepsána žádná metodika (v každém případě by měla vždy odpovídat kontextu organizace);

 • Minimální požadavky jsou obsahem zejména čl. 6.1 normy;

 • Organizace může přístup k řízení rizik zvolit i rozsáhlejší formou založenou na souboru norem určených pro management rizik (viz např. ČSN ISO 31000:2018: Management rizik - směrnice; ČSN EN 31010:2011: Management rizik – techniky posuzování rizik);

 • Určená rizika a příležitosti jsou vstupem pro plánování opatření a stanovování cílů a programů;

 • Opatření musí být vždy úměrná potenciálnímu dopadu.

Rozšířený přístup k riziku na systémové úrovni je, společně s uvědoměním si kontextu organizace, jednou z klíčových změn v ISO 45001:2018 oproti OHSAS. Jak už bylo řečeno, není předepsána žádná metodika. Proces by měl ale v každém případě zahrnovat tyto minimální etapy:

 1. Identifikace nebezpečí;
 2. Analýza a hodnocení „jiných” rizik a „jiných” příležitostí v souvislosti s kontextem organizace na systémové úrovni;
 3. Analýza a hodnocení rizik v BOZP a příležitostí v BOZP (stanovení míry rizika v závislosti na pravděpodobnosti výskytu a závažnosti následků);
 4. Naplánování opatření k eliminaci nebo snížení rizika, stanovení priorit (plán opatření);
 5. Realizace plánu opatření;
 6. Kontrola účinnosti opatření;
 7. Poučení se ze zkušeností (neustálé zlepšování);
 8. Aktualizace a „management změny”.

Co je v této části normy beze změny?

Je to management změny, který zahrnoval i OHSAS ve čl. 4.3.1, a to, pokud se týká plánování. Tato část se v podstatě nezměnila (pozn.: o managementu změn, pokud jde o jejich zavádění a řízení v provozu, hovoří ještě čl. 8.1.3 ISO 45001).

Původně:

Pro management změny musí organizace před zavedením změn:

 • Identifikovat nebezpečí a rizika v BOZP spojená se změnami v organizaci, SMBOZP nebo v jejích činnostech;

 • Výsledky zvažovat pro provoz.

Nyní:

Organizace musí:

 • určit rizika a příležitosti související se změnami (tedy v souladu s předchozím komentářem „rizika v oblasti BOZP” a „jiná rizika” / „příležitosti v oblasti BOZP” a „jiné příležitosti);

 • pokud jde o změny plánované, posouzení provést ještě před jejich zavedením.

Je to rovněž požadavek udržovat dokumentované informace týkající se:

 • Rizik a příležitostí,

 • Procesu(ů) potřebných pro určování a řešení rizik a příležitostí.

Je tedy třeba popsat metodiku a udržovat vlastní registry nebezpečí, rizik, příležitostí.

Pozn.: Na rozdíl od ISO 9001:2015, která sice rovněž požadavek na určování rizik obsahuje, ale v jejím obdobném čl. 6.1.1 není stanovena povinnost dokumentovaných informací, v rámci SMBOZP (stejně jako v EMS) je dokumentace týkající se rizik a příležitostí povinná.

6.1.2 Identifikace nebezpečí a posuzování rizik a příležitostí

Tento článek víceméně obsahuje požadavky článku 4.3.1 OHSAS (Identifikace nebezpečí a posuzování rizik a příležitostí). Požadavky jsou ale v některých částech přepracovány, doplněny, a celá část je více strukturována, a to do následujících částí:

4) Posuzování příležitostí – NOVÉ

5) Určování požadavků předpisů Původní čl. 4.3.2 OHSAS

6.1.2.1 Identifikace nebezpečí

Tento článek je přepracovaným původním čl. 4.3.1 OHSAS, a to části týkající se, jak název napovídá, identifikace nebezpečí.

Původně (zkráceně):

Organizace musí:

 • vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro průběžnou identifikaci nebezpečí…….;

 • tyto postupy musí brát v úvahu:

  1. běžné a mimořádné činnosti;
  2. činnosti všech osob, které mají přístup na pracoviště;
  3. lidské chování, způsobilosti a další lidské faktory;
  4. identifikovaná nebezpečí mimo pracoviště;
  5. nebezpečí v okolí pracoviště způsobená prací na pracovišti organizace;
  6. infrastrukturu, vybavení a materiály;
  7. změny nebo navrhované změny v organizaci;
  8. úpravy SMBOZP, včetně dočasných změn;
  9. jakékoliv požadavky právních předpisů;
  10. návrh pracovišť, procesů, zařízení, strojů/vybavení, provozních postupů atd.

Nyní:

Organizace musí:

 • vytvořit, zavést a udržovat průběžný a proaktivní proces(y) pro identifikaci nebezpečí;

 • Proces identifikace nebezpečí musí brát v úvahu:

  1. Jak je práce organizována, sociální faktory vč. pracovní zátěže, pracovní doby, diskriminace, leadership, firemní kulturu (nový požadavek, který by se mohl zařadit zčásti pod stresové situace);
  2. Rutinní (tzn. zaběhané dovednosti dané dlouhou zkušeností) a nerutinní (nezvyklé, mimořádné, nové, příležitostné) činnosti a situace, včetně:
   • Infrastruktury, materiálů, fyzických podmínek

   • Návrhu, vývoje, výroby, montáže, údržby (tato část by měla zahrnovat všechny procesy, činnosti v organizaci);

   • Lidských faktorů;

   • Způsobu provádění práce;

  3. Dřívější relevantní incidenty včetně havárií a jejich příčin (nový požadavek);
  4. Potenciální havarijní situace (nový požadavek);
  5. Osoby včetně zvážení:
   • Osob, které mají přístup na pracoviště, a jejich činností (to zahrnuje pracovníky, subdodavatele, návštěvy apod.);

   • Osob v blízkosti pracoviště, které mohou být ovlivněny (např. kolemjdoucí, sousedé);

   • Pracovníků na místě, které organizace přímo neřídí;

  6. Jiné záležitosti včetně zvážení:
   • Návrhu pracovních prostorů, procesů, instalací, postupů;

   • Situací v blízkosti pracoviště vyvolaných pracovními činnostmi organizace;

   • Situací, které organizace neřídí, ale vyskytují se v okolí a mohou způsobit úraz a poškození zdraví;

  7. Aktuální nebo navrhované změny v organizaci, procesech, činnostech, SMBOZP;
  8. Změny znalostí a informací týkající se nebezpečí.

Jak už bylo řečeno výše, není předepsána žádná metodika, v praxi se běžně používají:

 • Prohlídka

 • Pozorování

 • Rozhovory s pracovníky

 • Využití checklistů

 • Využití SW aplikací – knihovny / databáze nebezpečí

Jaké jsou další zdroje informací?

 • Zákonné požadavky

 • Technické normy

 • Návody výrobců

 • Informace o používaných zařízeních

 • Bezpečnostní listy

 • Vnitřní předpisy

 • Pracovní postupy

 • Časové snímky pracovní zátěže

 • Měření

 • Informace o předchozích incidentech

 • Statistiky, dostupné odborné informace

 • Zprávy z kontrol, auditů, ročních prověrek

Výsledek má pokrývat nevyhnutelná nebezpečí a nebezpečí, která lze rozumně předvídat. Tato část se týká pouze BOZP (nemá tedy část nebezpečí BOZP a „jiná” nebezpečí).

6.1.2.2 Posuzování rizik v oblasti BOZP a jiných rizik z hlediska SMBOZP

Tento článek je přepracovaným původním čl. 4.3.1 OHSAS, a to jeho druhé části týkající se, jak název napovídá, posuzování rizik. Zde už je tato oblast rozšířena o „jiná” rizika.

Původně (zkráceně):

Organizace musí:

 • vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro …….. posuzování rizika ……;

a dále:

Metodika organizace pro … hodnocení rizik musí:

 • být stanovena s ohledem na její předmět, povahu a načasování tak, aby byl zajištěn spíše proaktivní než reaktivní přístup

 • přiměřeně umožnit identifikování rizik, stanovování priorit, dokumentování rizik a aplikování opatření.

Nyní:

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat proces(y) pro:

 • Posuzování rizik v oblasti BOZP na základě identifikovaných nebezpečí (viz předchozí komentář ke čl. 6.1.2.1 ISO 45001) a při zohlednění stávajícího způsobu řízení (stávajících opatření k prevenci apod.);

 • Určování a posuzování jiných rizik vztahujících se k SMBOZP (NOVÉ).

Metodika organizace a kritéria pro posuzování rizik musí být stanoveny s ohledem na jejich:

 • rozsah;

 • charakter;

 • načasování;

aby byl zajištěn spíše proaktivní než reaktivní přístup a používaly se systematicky.

O metodice a kritériích musí být (stejně jako dosud, ať už dle OHSAS, nebo ve smyslu zákoníku práce) vedeny dokumentované informace.

Pozn.: posuzování rizik v oblasti BOZP navazuje logicky na předchozí krok identifikace nebezpečí v oblasti BOZP. Jako takové se nezměnilo. Nově ale přibyla povinnost určovat a posuzovat „jiná” rizika vztahujících se k systému managementu. Co s tím?

Nabízí se dvě možnosti:

 1. Stávající způsob posuzování rozšířit o „jiná” rizika (např., pokud máme tabulku = registr rizik s využitím bodové metody, tak přidat další řádky týkající se systémových / „jiných” rizik).
 2. Zpracovat druhou analýzu, tj. posouzení „jiných” rizik na systémové úrovni, samostatně.

Druhá možnost se jeví podle dosavadních zkušeností jako výhodnější. Jednak lze použít jinou metodiku než pro rizika v oblasti BOZP, a jednak nevznikne problém při dokladování dokumentace k analýze rizik ve smyslu zákoníku práce kontrolním orgánům.

Příklady:

 1. Posuzování rizik v oblasti BOZP:

Používají se různé metodiky, například:

 • Kvalitativní (slovní popis – jednoduchý provoz)

 • Kvantitativní (číselné údaje pravděpodobnosti – např. počet incidentů/100 tisíc cyklů apod.)

Volba metodiky se neodvíjí od velikosti a složitosti organizace, jako spíše jejích činností a s nimi souvisejících nebezpečí. Organizace, byť veliká, která realizuje činnosti spojené obvykle s malou mírou rizika (např. typu kancelářských prací), si vystačí s jednoduchou metodikou formou jednoduchého slovního popisu, zatímco pro byť menší organizaci, která ale provádí rizikové činnosti spojené s výskytem vysoké míry rizika (typickým příkladem je chemický průmysl, stavebnictví, zdravotnictví apod.), bude daleko vhodnější sofistikovaná metoda typu FMEA nebo HAZOP.

V našem krátkém příkladu je použit pro jednoduchost výpočet míry rizika: MR= P x Z

Kde:

MR= Míra rizika

P = pravděpodobnost výskytu nebezpečné události související s prací nebo expozice v rozmezí 1 / prakticky nemožný, nepravděpodobný po 5 / častý

Z = závažnost následků, kterými je pracovní úraz nebo poškození zdraví v rozmezí 1 / zanedbatelné až 5 / velmi vážné

Příklad rozdělení rizik (opatření musí být vždy úměrná potenciálnímu dopadu):

 • 1-14: mírné riziko (je třeba zvážit opatření)

 • 15-19: akceptovatelné (je třeba opatření realizovat do ½ roku)

 • 20-25: neakceptovatelné (je třeba opatření realizovat co nejdříve)

 • Posuzování „jiných” rizik:

V našem krátkém příkladu je použit pro srovnání stejný způsob výpočtu míry rizika: MR= P x Z

Kde:

MR= Míra rizika

P=Pravděpodobnost výskytu

Z=Závažnost následků

Stejně dobře může ale posloužit např. využití checklistů, rozhovory s pracovníky, SWOT analýza, brainstorming, metoda FMEA (viz ČSN EN 60812).

Pozn.: Pokud organizace implementuje požadavky ISO 45001 v rámci integrovaného systému řízení např. spolu s ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, může posouzení „jiných” rizik s výhodou provést jako integrované, neboť uvedené normy obsahují analogický požadavek.

6.1.2.3 Posuzování příležitostí v oblasti BOZP a jiných příležitostí z hlediska SMBOZP

Tento článek je nový, v OHSAS nebyl.

Nyní platí:

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat proces(y) pro posuzování:

 • Příležitostí v oblasti BOZP s cílem:

  1. Zvýšit výkonnost v oblasti BOZP při zohlednění plánovaných změn a
   • přizpůsobit práci, organizaci práce a pracovní prostředí pracovníkům;

   • odstranit nebezpečí, snížit rizika v oblasti BOZP;

 • Jiných příležitostí s cílem zlepšit systém managementu.

Jsou zde dvě samostatné (i když související) oblasti:

a) Příležitosti v oblasti BOZP -

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz