dnes je 23.2.2019
Input:

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 7 Podpora

11.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.130.5
Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci – 7 Podpora

Ing. Monika Becková

7 Podpora

Kapitola 7, stejně jako v případě revize ČSN EN ISO 14001:2016, představuje souhrn jednotlivých požadavků různých částí původního standardu OHSAS, týkajících se společného tématu (zdrojů potřebných pro plánování a realizaci veškerých činností v organizaci) do jedné společné kapitoly. Jak už sám název kapitoly 7 normy ISO 45001 napovídá, jedná se o podporu fungování SMBOZP. Jsme-li zvyklí na procesní přístup, můžeme říci, že tato část normy specifikuje podpůrné procesy (podprocesy, činnosti) pro příslušný systém managementu.

Kapitola 7 se skládá z 5 ucelených dílů, v nichž jsou částečně zahrnuty požadavky dřívějších článků obsažených v kapitolách 4.4.1 (Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc), 4.4.2 (Odborná způsobilost, výcvik a povědomí), 4.4.3.1 (Komunikace), 4.4.4 (Dokumentace), 4.4.5 (Řízení dokumentů) a 4.5.4 (Řízení záznamů).

Jsou tu ale i nové požadavky. A kapitola 7 obsahuje opět i změny některých termínů (např. „dokumentované informace”) a formulací.

Kapitola 7 má nyní následující části:

 • 7.1 Zdroje

 • 7.2 Kompetence

 • 7.3 Povědomí

 • 7.4 Komunikace

 • 7.5 Dokumentované informace

Změny jednotlivých požadavků normy jsou následující:

7.1 Zdroje

Tento článek obsahuje požadavky původně stanovené ve čl. 4.4 OHSAS (Implementace a provoz), konkrétně v odstavci 4.4.1 OHSAS (Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc).

Původně:

Vrcholové vedení musí prokazovat svou osobní angažovanost a aktivitu prostřednictvím (mj.) zajišťování dostupnosti zdrojů nezbytných pro vytvoření, implementování, udržování a zlepšování SMBOZP.

Nyní:

Organizace musí určit a poskytovat zdroje potřebné pro stanovení, zavádění, udržování a neustálé zlepšování SMBOZP.

Pozn.: Z formulace požadavku je zřejmé zdůraznění potřeby skutečně poskytnout dostatečné zdroje (všimněme si předchozí formulace - vedení musí zajistit dostupnost” zdrojů x nynější „organizace musí určit a poskytovat” potřebné zdroje). Norma ISO 45001 ve svém čl. 7.1 nic bližšího ohledně zdrojů nespecifikuje. V komentáři v informativní příloze ale najdeme příklady. Podle nich mezi zdroje potřebné pro SMBOZP patří:

 • budovy, zařízení, technické vybavení;

 • informační a komunikační technologie;

 • systémy havarijního záchytu.

Dodejme, že mezi zdroje patří i lidé a finance, v příloze A neuvedené.

7.2 Kompetence

Článek 7.2 rovněž není nový, naopak obsahuje některé požadavky původního čl. 4.4.2 OHSAS (Odborná způsobilost, výcvik a povědomí), které jsou nyní zčásti jinak formulované, nicméně původní obsah se nemění. Čl. 4.4.2 se rozdělil do dvou samostatných nových čl. 7.2 (Kompetence) a 7.3 (Povědomí).

Původně:

Organizace musí:

 • zajistit, aby osoby řízené organizací, vykonávající úkony, které mohou ovlivnit BOZP, byly způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností, a musí uchovávat s tím spojené záznamy;

 • určit potřeby výcviku související s riziky v oblasti BOZP a SMBOZP;

 • poskytovat výcvik (přijmout jiná opatření), aby byly tyto potřeby splněny;

 • hodnotit efektivnost výcviku a přijatých opatření;

 • uchovávat s tím spojené záznamy.

Nyní:

Organizace musí:

 • určit potřebné kompetence pracovníků, kteří ovlivňují nebo mohou ovlivňovat výkonnost v oblasti BOZP;

 • zajistit, aby tito pracovníci byli kompetentní (včetně schopnosti identifikovat nebezpečí) na základě vhodného vzdělání, výcviku a zkušeností;

 • připadá-li to v úvahu, přijímat opatření pro získání/udržení potřebných kompetencí a hodnotit efektivnost přijatých opatření;

 • uchovávat odpovídající dokumentované informace jako důkaz o kompetenci.

Poznámka na konci tohoto odstavce v normě dále upřesňuje, že použitelná opatření mohou zahrnovat například poskytování výcviku, mentorování, přeřazení (převedení) na jinou práci, přijetí kompetentních osob na přechodnou dobu atd.

Co je myšleno pojmem „kompetence”?

Definice pojmů:

Kompetence = schopnost využívat znalosti a dovednosti k dosažení zamýšlených výsledků; viz čl. 3.23 ISO 45001.

Je to tedy v podstatě obdoba původní „způsobilosti” na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností. Tento pojem může mít v praxi ale i další významy, které s tím souvisí, a to:

 • -> rozsah působnosti oprávnění svěřených právní normou jednotlivci nebo organizaci (např. oprávnění pro provádění revizí vyhrazených technických zařízení);
 • -> příslušnost po odborné nebo věcné stránce;
 • -> funkční nebo služební pravomoc (danou např. formálním pověřením nebo jmenováním).

Pracovní kompetence pak může být definována jako úspěšné vykonávání pracovní pozice a role.

V případě ISO 45001 jde zejména o schopnost využívat znalosti a dovednosti k identifikování nebezpečí, řešení rizik a v širším kontextu řešení funkčního SMBOZP.

Dochází zde k posunu požadavků ze stávajícího „osoby …. vykonávající úkony, které mohou ovlivnit BOZP” na „pracovníci, kteří ovlivňují …. výkonnost v oblasti BOZP”. Pod pojmem „pracovníci” můžeme spatřovat nejen pouze zaměstnance ve smyslu zákoníku práce, ale i externí spolupracovníky či pracovníky dodavatelů.

Příklad:

Příklady pracovníků, kteří ovlivňují nebo mohou ovlivňovat výkonnost v oblasti BOZP

Legenda: HPP – hlavní pracovní poměr, DPP - dohoda o provedení práce, DPČ - dohoda o pracovní činnosti, ŽL – živnostenský list

Pozn.: Z výše uvedeného je vidět, že požadavky v oblasti kompetencí personálu se v podstatě obsahově nezměnily. Další původní část čl. 4.4.2 OHSAS týkající se dostatečného povědomí včetně poučení o potenciálních následcích činností je součástí následujícího (nového) čl. 7.3 (viz komentář dále).

Více je konkretizována oblast nutného povědomí osob, jak je zřejmé z následujícího čl. 7.3.

7.3 Povědomí

Nový článek 7.3 obsahuje částečně požadavky původního čl. 4.4.2 OHSAS (Odborná způsobilost, výcvik a povědomí).

Původně (zkráceně):

Organizace musí vytvořit, implementovat ….. postupy k zajištění toho, aby osoby, které při práci řídí, měly povědomí o:

 • skutečných nebo potenciálních důsledcích pracovních činností/jejich chování na BOZP;

 • přínosech zlepšené osobní výkonnosti v rámci BOZP;

 • jejich úlohách, odpovědnostech a důležitosti za dosažení shody s politikou, postupy …včetně požadavků na havarijní připravenost;

 • potenciálních důsledcích nedodržení stanovených postupů.

Postupy výcviku musí brát v úvahu různé úrovně odpovědnosti, schopnosti, jazykových schopností, gramotnosti, jakož i rizika (pozn.: v čl. 7.3 ISO 45001 není uvedeno, ale vyplývá z příslušného ustanovení zákoníku práce).

Nyní:

Pracovníci musí nabýt povědomí o:

 • politice a cílech BOZP;

 • svém přínosu k efektivnosti SMBOZP včetně přínosů zlepšené výkonnosti v oblasti BOZP;

 • důsledcích a potenciálních následcích nesplnění požadavků SMBOZP,

 • incidentech a výsledcích vyšetřování, které se jich týkají (pozn.: NOVÉ, navazuje na čl. 5.4 projednání a spoluúčast, vyplývá též z příslušného ustanovení zákoníku práce);

 • určených nebezpečích, rizicích v BOZP a opatřeních, která se jich týkají (pozn.: NOVÉ, navazuje na čl. 5.4 projednání a spoluúčast, vyplývá též z příslušného ustanovení zákoníku práce);

 • schopnosti vymanit se z pracovních situacích, které považují za ohrožující včetně opatření na jejich ochranu před nepřiměřenými důsledky (pozn.: NOVÉ, vyplývá též z příslušného ustanovení zákoníku práce).

Požadavek „nabytí povědomí” se týká nejen zaměstnanců, ale i návštěvníků, pracovníků dodavatelů, dočasných pracovníků atd. To je změna oproti předchozí verzi, kdy šlo o osoby, které organizace řídí při práci.

S tím opět souvisí některá ustanovení z. č. 262/2006 Sb., v pl. zn., zákoníku práce, takže nejde o nic převratně nového v podmínkách českých firem, ale požadavky ISO 45001 jsou s nimi nyní více v souladu:

§ 101 odst. (5): „Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.”

- tedy i na „pracovníky” ve smyslu ISO 45001

§ 103 odst. (1): „Zaměstnavatel je povinen:….

g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních”

- tím by mohli nabýt zaměstnanci jiného zaměstnavatele příslušného povědomí

§ 103 odst. (2): „Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci”.

tím by mohli nabýt zaměstnanci příslušného povědomí

Informace i školení vždy musí být pro zaměstnance (pracovníky) srozumitelná!

Pozn.: Jedná se sice o nový článek, ale jeho obsah byl znám již z OHSAS, který rovněž požadoval, aby příslušný okruh osob znal a chápal smysl politiky a celého SMBOZP organizace. Na tom se nic nemění ani s ISO 45001.

K dalším nástrojům nabytí dostatečného povědomí ohledně účelu a role pracovníků při plnění jejich závazků v oblasti BOZP patří kromě výše zmiňovaného školení i jiné možnosti (např. efektivní komunikace, která je obsahem hned následujícího článku).

7.4 Komunikace

V případě nového článku 7.4 se jedná o upřesnění původních požadavků čl. 4.4.3 OHSAS (Komunikace, spoluúčast a konzultace), resp. jeho části - čl. 4.4.3.1 OHSAS (Komunikace). Tato část požadavků je nyní mnohem podrobnější a obsahuje přesněji specifikované požadavky na interní a externí komunikaci ve třech samostatných odstavcích.

Původně (zkráceně):

Ve vztahu ke svému SMBOZP musí organizace vytvořit, uplatňovat …. postupy pro:

 • interní komunikaci mezi různými úrovněmi a funkcemi;

 • komunikaci se smluvními partnery a jinými návštěvníky;

 • přijímání, dokumentování a odezvu na významné podněty od externích zainteresovaných stran.

Nyní:

7.4.1 Obecně (NOVÉ, PODSTATNĚ rozpracovaný výše uvedený čl. 4.4.3.1) OHSAS):

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat proces pro interní a externí komunikaci týkající se SMBOZP včetně toho:

Organizace dále musí:

 • při zvažování potřeb komunikace brát v úvahu aspekty rozmanitosti jako je jazyk, kultura, gramotnost…. (pozn.: tato část byla v podstatě v posledním odstavci čl. 4.4.2 OHSAS z hlediska srozumitelnosti postupů výcviku);

 • při vytváření procesů komunikace:

  1. zohlednit názory zainteresovaných stran (NOVĚ formulovaný zobecněný požadavek);
  2. brát v úvahu příslušné požadavky právních předpisů / jiné požadavky (NOVÝ požadavek);
  3. zajistit integritu / spolehlivost informací (NOVÝ požadavek);
 • reagovat na relevantní sdělení (ROZŠÍŘENÝ požadavek, dříve se týkal jen významných podnětů od externích zainteresovaných stran);

 • uchovávat dokumentované informace jako důkaz o svých sděleních, je-li to vhodné (pozn.: ROZŠÍŘENÝ požadavek, dříve se týkal jen významných podnětů od externích zainteresovaných stran).

Pozn.: Tato obecná část týkající se komunikace je v podstatě nová. Je patrné, že důraz je kladen jednak na upřesnění procesu komunikace (stanovení pravidel „o čem – kdy – s kým – jak - kdo”), jednak na nutnost zohlednění požadavků právních a jiných předpisů a pravdivost sdělovaných informací, které by měly mít dostatečnou vypovídací hodnotu a důvěryhodnost.

Co znamená termín komunikace?

Jedná se o proces, který organizace provádí k poskytování a získávání informací a k vedení dialogu se zainteresovanými stranami v příslušné oblasti. Jinými slovy, je to činnost opakovaná, neustálá, obousměrná, případně více směrná, účastní-li se více zainteresovaných stran. Tento proces se má držet následujících zásad:

 • Transparentnost

 • Přiměřenost

 • Důvěryhodnost

 • Schopnost reakce

 • Srozumitelnost

Vhodnými nástroji komunikace pak mohou být:

 • Internet, intranet, informační systém

 • Nástěnky, vývěsky

 • Tištěné materiály

 • Dopisy

 • Rozhlas, televize

 • Veřejné akce, setkání

 • Osobní komunikace

 • Průzkumy

 • Dny otevřených dveří v organizaci

 • Spolupráce s dodavateli

 • Výměna rizik

 • Atd.

Vždy je důležité definovat cíl (čeho má být komunikací dosaženo) a cílovou skupinu (jakou zainteresovanou stranu chci oslovit). K tomu jsou důležité další dva upřesňující odstavce tohoto článku – interní a externí komunikace.

7.4.2 Interní komunikace (NOVÉ)

Organizace musí:

 • interně sdělovat informace týkající se SMBOZP různým úrovním a funkcím v organizaci, včetně změn SMBOZP, je-li to vhodné;

 • zajistit, aby proces komunikace umožňoval pracovníkům přispívat k neustálému zlepšování.

7.4.3 Externí komunikace (NOVÉ)  

Organizace musí externě sdělovat informace týkající se SMBOZP, jak je stanoveno jejím procesem komunikace, a brát v úvahu příslušné požadavky právních předpisů / jiné požadavky.

Pozn.: přečteme-li si předchozí odstavce podrobně, je jasné, že základem je vytvořit, zavést a udržovat proces komunikace, nejlépe formou přesně definovaných postupů, pravidel, odpovědností a pravomocí.

Upřesnění procesu komunikace lze provést např. formou obecných pravidel (postupu) komunikace ve vnitřním předpisu organizace (viz následující příklad jeho části); nebo konkrétních pravidel týkající se postupu výměny rizik v BOZP apod.

1. Účel vydání

Účelem této směrnice je upravit způsob a pravidla vnitřní a vnější

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz