dnes je 15.4.2024

Input:

Norma ISO 9001:2008 vyšla 13. 11. 2008, přechodné období již probíhá

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.8
Norma ISO 9001:2008 vyšla 13. 11. 2008, přechodné období již probíhá

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

4. vydání normy ISO 9001

V průběhu roku 2008 jsme již čtenáře v předchozích aktualitách upozorňovali na připravované 4. vydání (ed. 4) normy ISO 9001, které ruší a nahrazuje třetí vydání z roku 2000 (ISO 9001:2000). Nyní tedy byla tato (v pořadí již třetí) revize vydána, a to konkrétně dne 13. 11. 2008. V souladu s předchozí informací můžeme říci, že ISO 9001:2008 skutečně nezavádí žádné nové požadavky.

Cíl revize

Zapracováním některých mezitím vydaných schválených výkladů technické normalizační komise a na základě osmi let zkušeností s celosvětovou implementací normy (ze zdrojů ČNI byl dosud vydán dle požadavků normy ISO 9001 přibližně jeden milion certifikátů shody ve 170 zemích světa) 3. revize pouze vyjasňuje stávající požadavky ISO 9001:2000. Dalším cílem je zvýšit soulad s ISO 14001:2004 (nová norma uvádí, že při jejím vytváření byl pečlivě zvážen obsah ISO 14001:2004 za účelem zvýšení kompatibility).

Konkrétním dopadům těchto změn na zavedené a uplatňované systémy managementu se budeme podrobně věnovat v dalších částech příručky. Nyní pouze přinášíme informaci o odsouhlaseném implementačním plánu ve vztahu k již vydaným certifikátům, případně k možnosti nadále certifikovat systémy managementu kvality dle normy ISO 9001:2000.

V přechodném období tedy platí následující zásady:

Zásady platné v přechodném období

  • Akreditovaná certifikace (tedy certifikát udělený akreditovaným certifikačním orgánem v rozsahu jeho osvědčení o akreditaci včetně přílohy) podle ISO 9001:2008 nesmí být prováděna před vydáním mezinárodní normy ISO 9001:2008. Tato norma již vyšla, nicméně většina certifikačních orgánů vzhledem ke krátkému času od zveřejnění revize dosud akreditaci (tzv. "přeposouzení“) dle normy ISO 9001:2008 u příslušného národního akreditačního orgánu (v ČR je to ČIA) neobhájila, a tudíž v takovém případě prozatím nemůže vydávat akreditované certifikáty dle nové normy.

  • Certifikáty o shodě s ISO 9001:2008 a národními normami, které ISO 9001:2008 přejímají (v ČR to bude ČSN EN ISO 9001:2009 ) smí být udělovány až po vydání těchto národních norem a po běžném dohledovém nebo recertifikačním auditu. Předpokládané vydání revidované normy ČSN EN ISO 9001 je naplánováno na první čtvrtletí 2009, v současnosti probíhá připomínkové řízení k návrhu překladu normy, k dispozici je zatím pouze komentované znění FDIS v českém jazyce.

  • S ohledem na ustanovení normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2007: Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu, kap. 8.6"Výměna informací mezi certifikačním orgánem a jeho zákazníky“, odst. 8.6.2 "Oznámení certifikačních orgánů o změnách“, musí certifikační orgány "poskytovat svým zákazníkům oznámení o všech změnách týkajících se certifikace“. V nejbližší době, pokud už tak neučinily, tedy certifikační orgány musí dát

Nahrávám...
Nahrávám...