dnes je 19.7.2024

Input:

Nové přístupy řešení zásobovacích procesů

28.6.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.3 Nové přístupy řešení zásobovacích procesů

Zásobování synchronizované s výrobou - uplatnění just-in-time (JIT) v zásobování

Účelem uplatnění metody just-in-time byly úvahy, jak čelit změněným požadavkům odbytových trhů, jako je rostoucí tlak konkurence, stoupající počet variant výrobků při současném zkracování cyklu životnosti výrobků a velmi obtížné předvídatelnosti objednávkového chování zákazníků v rámci logistického řetězce. Cíl strategie just-in-time spočívá v tom, že se má vyrábět v co největším časovém souladu s poptávkou prostřednictvím zjednodušení a racionalizace vnitropodnikových a mimopodnikových informačních a hmotných toků a podle toho také pořizovat potřebné materiály prostřednictvím zásobování synchronizovaného s výrobou. Cílovým ideálním stavem je zde výroba bez udržování zásob (stockless production).

Just-in-time však znamená zásadně něco více než jen pouhou minimalizaci stavu zásob. Tato koncepce v sobě zahrnuje rovněž metody zjišťování jakosti, jakož i plánování výrobních a hmotných toků, zejména volbu dopravních prostředků, rozhodování o výběru umístění a vztahy s dodavateli. Na technologii just-in-time (JIT) pohlížíme jako na filozofii výroby. Ve skutečnosti nejde o konkrétní techniku. Tento přístup se zaměřuje především na identifikování a odstraňování ztrát, a to ve všech místech a fázích výrobního procesu. Ústředním prvkem řízení je koncepce neustálého zlepšování.

Implementace principů JIT

Implementace JIT do výroby obvykle přináší uplatnění principu tahu (pull system), tj. přizpůsobení výroby známé poptávce. Přínosy JIT jsou:

  • výrazné snížení zásob surovin,

  • snížení zásob ve výrobě i zásob hotových výrobků,

  • značné zkrácení doby toku materiálů,

  • snížení velikosti potřebných prostorů pro výrobní proces.

Zavedením JIT můžeme docílit největších zlepšení v oblasti kvality. Princip eliminace ztrát zahrnuje i dodavatele. Cílem je snižování ztrát a nákladů v rámci celého dodávkového řetězce. Pokud se rozhodneme, že již nebudeme udržovat zásoby surovin a že toto břemeno přesuneme na své dodavatele, bude výsledkem snížení celkových nákladů v dodávkovém řetězci, protože se udržují zásoby nižší hodnoty.

Problémy při zavádění JIT

Nejčastějším problémem implementace JIT je nedostatek spolupráce ze strany dodavatelů, a to obvykle z důvodu změn, které odběratel vyžaduje na systému dodávek. Kromě přechodu od tradiční metody kontroly kvality k zavedení statistického procesu kontroly se od dodavatele vyžaduje, aby vyráběl v množstvích, která se mohou lišit od jeho obvyklých výrobních sérií, aby tak byl schopen zajišťovat častější dodávky menších množství produktů v přesně stanovených časech. Obě strany, jak odběratel, tak i dodavatel, si musejí poskytnout navzájem přístup do hlavního plánovacího systému výroby, dílenských plánů výroby a systému plánování materiálových požadavků.

Rozdíly mezi tradičním přístupem k nákupu a nákupem v prostředí JIT

Následující tabulka ilustruje rozdíly mezi tradičním přístupem k zásobování a při aplikaci JIT.

Nákupní činnost  Tradiční přístup  Přístup v prostředí JIT 
Výběr dodavatele  Minimum jsou dva dodavatelé; ústředním kritériem výběru je cena  Často pouze jeden místní dodavatel; časté dodávky 
Podávání objednávek  Objednávka specifikuje dodací dobu a kvalitu  Roční rámcová objednávka; dodávky se realizují podle potřeby 
Změny objednávek  Dodací doba a kvalita se často na poslední chvíli mění  Dodací doba a kvalita je pevně daná; množství se podle potřeby upravují v rámci předem daných rozmezí 
Následná kontrola objednávek  Mnoho telefonátů - nutno řešit problémy s dodávkami  Málo problémů s dodávkami díky jasně stanoveným smlouvám; nedodržení kvality nebo dodacích lhůt se nepřipouští 
Kontrola dodaného zboží  Kontrola kvality i množství prakticky u všech dodávek  Počáteční namátkové kontroly; později nejsou kontroly nutné 
Hodnocení dodavatelů  Kvalitativní hodnocení; dodací odchylky do 10 % se tolerují  Odchylky se nepřipouštějí; cena je pevně daná a vychází z jasné kalkulace 
Fakturace  Platba po každé dodávce  Faktury se shromažďují a uhrazují se jednou za měsíc 

Zásobování v systému JIT a komunikace

Základem úspěchu v prostředí JIT je těsná a častá komunikace mezi kupujícím a dodavatelem. Dodavatelé disponují dlouhodobými plány výroby svých odběratelů. Zpravidla se to týká měsíců. Pro několik nejbližších týdnů však mají plány fixní charakter. Umožňuje to dodavateli, aby své suroviny zajišťoval v režimu bez zásob a mohl dodávat své produkty kupujícímu, aniž by se mu hromadily zásoby. Dodavatelé poskytují kupujícímu pravidelně, nejlépe denně, informace o vývoji, svých výrobních plánech a případných problémech. Je jasné, že vztahy dodavatel - odběratel musejí být založeny na vzájemné důvěře. Vztahy jsou podloženy dlouhodobými, exkluzivními smlouvami, ve kterých se výrobce zavazuje nakupovat určité produkty z

Nahrávám...
Nahrávám...