dnes je 13.7.2024

Input:

Nové vydání normy ISO/IEC 17021:2011

20.4.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.22 Nové vydání normy ISO/IEC 17021:2011

Revize ISO/IEC 17021:2011

Mezinárodní organizace pro standardizaci (viz např. www.iso.org) vydala k datu 31. 1. 2011 první revizi mezinárodní normy. Tato norma je známá v ČR pod názvem ČSN EN ISO/IEC 17021:2007: „Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu“. Cílem druhého vydání této normy je zejména upřesnit stávající požadavky na proces posuzování systémů managementu včetně požadavků na odbornou způsobilost auditorů certifikačních orgánů. Výsledkem by pak mělo být zvýšení důvěryhodnosti certifikátů systémů managementu certifikačními orgány vydávaných.

Jak už bylo poznamenáno v předchozím čl. 2/2.21, původní záměr vydat k dosud platné normě ISO/IEC 17021:2006 druhou část v podobě ISO/IEC 17021-2 nebyl realizován a změny byly zapracovány přímo do revize ISO/IEC 17021.

Česká verze je zatím v rozpracované podobě, překlad do češtiny by měl vyjít do 6 měsíců od zveřejnění mezinárodní normy, tj. nejpozději do 31. 7. 2011. Přechodné období, které mají certifikační orgány k zapracování příslušných změn z tohoto druhého vydání normy k dispozici, je stanoveno podle doporučení IAF (International Accreditation Forum) na 24 měsíců od data zveřejnění anglického originálu (a tedy skončí k datu 31. 1. 2013).

Účel revize

Jak už bylo řečeno, druhé vydání normy ISO/IEC 17021 má přinést zvýšení důvěryhodnosti celého systému certifikací systémů managementu a v konečném důsledku i certifikátů prokazujících shodu systémů managementu s příslušnými požadavky stanovenými normami a normativními dokumenty pro tuto oblast; jako příklad můžeme uvést patrně nejznámější systémovou normu - ISO 9001. (Ani sebelépe propracované druhé vydání normy ovšem neřeší trvalý problém vyplývající ze stále mnohdy využívané tzv. „neakreditované“ certifikace, kdy certifikát vydává buď certifikační orgán mimo rozsah svojí akreditace, nebo společnost, která vůbec žádnou akreditaci nemá, neměla a patrně mít nikdy nebude, a tudíž nemusí v podstatě žádné požadavky z jakékoli normy vyplývající dodržovat.)

Pro koho je určena norma ISO/IEC 17021 a proč byla revidována?

Norma stanovuje, jak už bylo řečeno, požadavky na certifikační orgány provádějící certifikaci systémů managementu organizací ve státním i soukromém sektoru. Je nutno poznamenat, že pro akreditované certifikační orgány je tato norma závazná a certifikační orgán musí jejich naplňování pravidelně obhajovat při akreditacích i dozorových návštěvách národního akreditačního orgánu.

Obsah normy

  • Předmět normy (kapitola 1; norma obsahuje principy a požadavky na proces posuzování shody a certifikace systémů managementu)

  • Citované normativní dokumenty (kapitola 2; norma používá termíny a definice vycházející mj. z norem ISO 9000: „Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník“ a ISO/IEC 17000: „Posuzování shody - Slovník a základní principy“)

  • Termíny a definice (kapitola 3; zahrnuje např. definice pojmů, jako je nestrannost, poradenství, auditor, průvodce, pozorovatel)

  • Principy (kapitola 4; norma definuje šest principů, jejichž dodržování má vzbuzovat a hlavně zajišťovat důvěryhodnost celého procesu; jsou to nestrannost, odborná způsobilost, odpovědnost, otevřenost, důvěrnost a reakce na stížnosti)

  • Obecné požadavky (kapitola 5; zahrnuje např. management nestrannosti, požadavky na záruky a financování)

  • Požadavky na strukturu (kapitola 6; zahrnuje např. požadavky na organizační strukturu certifikačního orgánu a jeho vrcholové vedení)

  • Požadavky na zdroje (kapitola 7; zahrnuje zejména požadavky na odbornou způsobilost managementu, všech pracovníků administrativní síly nevyjímaje, auditorů, technických expertů, požadavky na outsourcing)

  • Požadavky na informace (kapitola 8; zahrnuje např. požadavky na obsah certifikačních dokumentů, jako jsou zejména certifikáty prokazující shodu s příslušnými požadavky norem a normativních dokumentů, dále požadavky na způsob používání certifikátů a certifikačních značek, tj. odkazů na certifikaci)

  • Požadavky na proces (kapitola 9; definuje požadavky na program a plán auditu, zahrnuje určení doby trvání auditu, vzorkování pracovišť, komunikaci, provádění auditů na místě, pořádání úvodního a závěrečného jednání, obsah zprávy z auditu, první a druhý stupeň auditu, způsob provádění dozorových činností i speciálních auditů)

  • Požadavky na systém managementu (kapitola 10; definuje dvě možnosti zavedení systému managementu v rámci certifikačního orgánu - systém managementu vycházející z požadavků normy ISO 9001 a obecný systém managementu vycházející z požadavků specifikovaných kapitolou 10.3 normy ISO/IEC 17021)

Vzhledem k tomu, že norma obsahuje principy a požadavky na, zjednodušeně řečeno, kvalitu procesu posuzování shody a certifikaci systémů managementu, může být i pro klienty certifikačních orgánů, tedy samotné certifikované společnosti, přínosem o existenci této normy vědět a v případě potřeby mít možnost do ní nahlédnout.

Požadavky na odbornou způsobilost auditorů podle normy ISO/IEC 17021

Odborná způsobilost auditorů

Mezi klíčové aspekty mající vliv na důvěryhodnost auditů a kvalitu celého procesu certifikace patří bezesporu odborná způsobilost

Nahrávám...
Nahrávám...