dnes je 21.7.2024

Input:

Nové vydání požadavků na systémy managementu kvality - norma ISO 9001:2008

17.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.10 Nové vydání požadavků na systémy managementu kvality - norma ISO 9001:2008

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Národní norma

V listopadu 2008 byla schválena nová verze mezinárodní normy ISO 9001 a následně byla schválena ve výboru CEN. Podle zásad CEN musí být do konce pololetí 2009 vydána i národní norma - ČSN EN ISO 9001:2009.

Změny

Odbornou a podnikatelskou veřejnost určitě zajímá, jaké změny tato nová verze přináší, zejména co budou muset upravovat ve svých podnikových dokumentech (příručka jakosti/kvality a ostatní technicko-organizační postupy), jež jsou součástí souboru řízené dokumentace.

Změny ve funkci systému managementu kvality

Z hlediska funkce systému managementu kvality a jejího prokazování se toho v nové normě moc nezměnilo. Veškeré změny jsou buď ryze formální, anebo jde o výstižnější formulaci již existujícího a uplatňovaného požadavku.

Z předmluvy zmizel odstavec pojednávající vazbu na dřívější normy ISO 9001, 9002, 9003 a s tím související vazby na moduly posuzovaní shody.

viz 3 Termíny a definice již není „převodní“ schéma dodavatel - organizace - zákazník.

Tím, co je hodno pozornosti, jsou následující dva momenty:

Řízení záznamů

  • V ustanoveních týkajících se řízení záznamů se zdůrazňuje fakt, že záznamy musí vést organizace především proto, že představují prostředek zpětné vazby, a proto požadavky na ně musí určovat management organizace, aby získával fakta nezbytná pro úspěšné řízení svého podnikání. „Záznamy požadované touto mezinárodní normou (viz 4.2.4)“ byly totiž často chápány tak, že norma klade nějaké zvláštní požadavky, a odtud pramenily časté stesky na „nadměrnou administrativní zátěž“ spojenou s udržováním certifikovaného systému managementu kvality. Tedy - norma opravdu nežádá nic, než prokázat, že organizace je řízena na základě faktů. Chce se věřit, že stejný požadavek má tým manažerů na svou vlastní práci. K tomu patří sběr dat (záznamy) a jejich analýza, aby mohla být přijímána odpovídající rozhodnutí. Takto pojaté záznamy snad nelze považovat za zbytečnou administrativu. Zjistí-li manažeři, že některé záznamy jsou skutečně zbytečné, pak je mají zrušit, požadavek normy určitě nebude narušen.

Řízení externích procesů

  • Podrobněji je pojednán vztah s dodavateli významných položek - řízení externích procesů. Dá se předpokládat, že vedení organizace, jež chce, aby byl jejich podnik členem elitního klubu důvěryhodných obchodních partnerů (o nic jiného se při certifikaci nejedná), dbá o to, aby schopnost dodržet závazky vůči zákazníkům nebyla oslabena nekvalitními subdodávkami. Tento požadavek je nutné řešit s uplatněním diferencovaného přístupu. Jde-li o

Nahrávám...
Nahrávám...