dnes je 13.6.2024

Input:

Nový technický dokument CFCS 2002:2011

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.24
Nový technický dokument CFCS 2002:2011

Již v několika částech této příručky jsme informovali o oborových směrnicích, které se týkají systému řízení a požadavků na procesní řízení v jednotlivých oborech. Jedním z nich je také tzv. spotřebitelský řetězec lesních produktů, který se do této doby řídil technickým dokumentem CFCS 1004:2006, rev. 3. Tento dokument obsahující požadavky na certifikaci spotřebitelského řetězce byl poměrně nedávno nahrazen dokumentem CFCS 2002:2011.

Pozn.: Ve smyslu technického dokumentu CFCS 2002:2011 je spotřebitelským řetězcem lesních produktů myšlen celkový "proces nakládání s informacemi o původu lesních produktů, který umožňuje organizaci vydávat přesná a ověřitelná prohlášení o obsahu certifikované suroviny“. Jeho smyslem tedy není zajistit a prokázat kvalitu produktu spotřebiteli tak, jako tomu je v ISO 9001, ale zajistit a spravovat systém nakládání s informacemi takovým způsobem, aby na konci procesu výroby bylo možné podat důkazy původu suroviny - viz následující krátký komentář.

Systém PEFC

Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů založená na systému PEFC

Certifikační systém pro certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C; z angl. Chain of Custody) vznikl za účelem ochrany lesů. Jeho podstatou je ubezpečení konečného spotřebitele výrobcem, resp. zpracovatelem výrobků ze dřeva nebo lesních produktů, že materiál pro jejich výrobu byl získán v lesích pěstovaných trvale udržitelným způsobem a byl pořízen legálně. Toto ubezpečení se podává formou certifikátu vydaného nestranným akreditovaným certifikačním orgánem. Cílem celého systému je kromě zabezpečení trvale udržitelného rozvoje i zlepšení všech funkcí lesů a tím přispění k ochraně životního prostředí jako celku.

Technický dokument CFCS 2002:2011: "Spotřebitelský řetězec lesních produktů - požadavky“ obsahuje, jak už sám název napovídá, požadavky na spotřebitelský řetězec, které musí splnit organizace, aby její prohlášení nebo značky vztahující se k původu suroviny použité v produktech určených na prodej nebo zpracování byly uznány za hodnověrné a spolehlivé. Tento nový dokument se tak stává součástí českého systému certifikace lesů a nahrazuje původní dokument s označením "CFCS 1004:2006 Spotřebitelský řetězec lesních produktů - požadavky, revize 3“. Přechodné období pro aktualizaci stávajících certifikací je stanoveno do 26. listopadu 2011.

Český systém certifikace lesů, jehož cílem je zajištění trvale udržitelného hospodaření v českých a moravských lesích, vychází z tzv. modelu PEFC (z anglického "Programme of the Endorsement of Forest Certification Schemes“). Certifikát spotřebitelského řetězce, stejně tak jako např. certifikát systému managementu kvality, uděluje na základě posouzení shody s uvedenými požadavky CFCS tzv. třetí strana neboli certifikační orgán akreditovaný ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.) k posuzování shody a certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů. Akreditaci prokazuje takový certifikační orgán přílohou Osvědčení o akreditaci, ve které je vymezen aktuálně platný rozsah jeho akreditace, a to nejen normou/normativním dokumentem, jímž je v našem případě dokument CFCS, ale i obory, které může posuzovat (např. produkty lesnictví a související práce, dřevo upravené, vláknina, papír a výrobky z papíru včetně souvisejících prací, dřevěné uhlí, velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu v oblasti dřeva, výroba nábytku, truhlářské práce).

Ověřování původu dřeva

Certifikace spotřebitelských řetězců dřeva spočívá v ověřování původu dřeva u zpracovatelů i obchodníků a v průkazu původu dřeva z porostů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Vzhledem k tomu, že dřevo prochází přes řetězec těžebních, zpracovatelských, výrobních a obchodních, popřípadě zprostředkovatelských organizací, než se dostane ke konečnému zákazníkovi, je proto nezbytné po celou dobu sledovat tok suroviny takovým způsobem, aby byl původ dřeva jednoznačně a nezpochybnitelně prokazatelný.

K určení původu suroviny se používají dvě metody:

 • metoda fyzické separace,

 • metoda založená na procentickém podílu.

Standard spotřebitelského řetězce lesních produktů je koncipován tak, aby bylo možné jeho zavedení v organizacích v rámci stávajících systémů managementu kvality dle ISO 9001 a/nebo systému environmentálního managementu dle ISO 14001. Má-li např. organizace zavedený (a certifikovaný) systém managementu kvality, může jej využít a pouze doplnit o specifické požadavky CFCS. Návaznost je zde i na směrnici ISO 19011:2002 ve smyslu provádění interních auditů stejně jako v uvedených systémech managementu.

Je také zajímavé, že mezinárodní dokument spotřebitelského řetězce lesních produktů je již součástí mnohostranných dohod mezi akreditačními orgány sdruženými v IAF (International Accreditation Forum) nebo EA (European Co-operation for Accreditation). Certifikáty vydávané akreditovanými certifikačními orgány v různých zemích jsou tak i v této oblasti rovnocenné a mezinárodně uznávané.

Struktura a obsah

Struktura a obsah technického dokumentu CFCS 2002:2011

 1. Předmět normy

 2. Normativní odkazy

 3. Termíny a definice - uvádí definice pojmů jako je např. certifikovaná surovina, certifikovaný produkt, spotřebitelský řetězec lesních produktů, kontroverzní zdroje, původ suroviny.

 4. Požadavky na proces spotřebitelského řetězce - metoda fyzické separace

 5. Požadavky na proces spotřebitelského řetězce - metoda procentuálního podílu

 6. Minimální požadavky na systém řízení - kapitola stanovuje všeobecné požadavky, práva a povinnosti jak všeobecné, tak vztahující se přímo ke spotřebitelskému řetězci, dále požadavky na dokumentaci, potřebné zdroje i kontrolní činnosti.

Příloha 1: Specifikace PEFC prohlášení "PEFC certifikováno“
Příloha 2: PEFC systém náležité péče na zamezení suroviny z kontroverzních zdrojů
Příloha 3: Zavedení dokumentu spotřebitelského řetězce ve vícemístných organizacích
Příloha 4: Sociální, zdravotní a bezpečnostní požadavky v rámci spotřebitelského řetězce

Porovnejme si ještě ve stručnosti metodu fyzické separace a metodu procentuálního podílu.

Fyzická separace

Metoda fyzické separace (čl. 4 technického dokumentu CFCS 2002)

=> pro oddělené suroviny

Tato metoda je vhodná pro takové organizace, jejichž certifikovaná surovina (či produkty) není smíchána s jinými surovinami (produkty), případně dá-li se surovina (produkty) v průběhu celého procesu jednoznačně identifikovat. Jedná se o proces, v rámci něhož je zajišťováno, aby byly jednotlivé suroviny a/nebo produkty různého původu ukládány odděleně takovým způsobem, který zabezpečí jednoznačnou prokazatelnost původu použité nebo dodané suroviny či produktů odběrateli.

Pozn.: V podstatě jde o analogický požadavek známý z normy ISO 9001, kterým je identifikace a zpětná sledovatelnost produktů (čl. 7.5.3 normy ISO 9001:2008).

Tento článek obsahuje:

 • Popis všeobecných požadavků na fyzickou separaci.

 • Způsob identifikace původu certifikované suroviny/produktů.

 • Způsob identifikace na úrovni dodávky (vstupu) - provádí se dokumentem, který musí ke každé dodávce obsahovat údaje např. o dodavateli, množství, původu.

 • Způsob identifikace na úrovni dodavatele - provádí se porovnáním skutečného stavu s kritérii stanovenými na dodavatele včetně např. požadovaného certifikátu dodavatele.

 • Možné druhy separace certifikované suroviny/produktů - provádí se buď jako fyzická separace v rámci výroby a skladovacích prostor, nebo fyzická separace v rámci času, případně pomocí jasné identifikace certifikované suroviny a produktů v průběhu procesu.

 • Prodej a informování o certifikovaných produktech - zásadou je, že v okamžiku prodeje nebo předávání certifikovaných produktů odběrateli musí organizace zabezpečit pro odběratele nejlépe kopii certifikátu spotřebitelského řetězce.

 • Požadavky na dokumentaci vztahující se k prodávaným nebo předávaným produktům; průvodní dokumentace vztahující se ke každé dodávce certifikovaných produktů musí obsahovat minimálně následující informace:

  • identifikaci odběratele,

  • identifikaci dodavatele,

  • identifikaci výrobků,

  • specifikaci dodávaných množství výrobků,

  • časové údaje o dodávce,

  • formální prohlášení o původu suroviny,

  • kopii certifikátu (případně jinou informaci o certifikaci).

 • Způsob používání loga a značek.

Metoda procentuálního podílu

Metoda procentuálního podílu (čl. 5

Nahrávám...
Nahrávám...