dnes je 16.7.2024

Input:

Obecné povinnosti plynoucí ze zákona o odpadech

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1.1 Obecné povinnosti plynoucí ze zákona o odpadech

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Prvotní původce odpadů je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

S odpady lze podle zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou určena a schválena k nakládání s odpady. Při nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, jež je provozovatelem takovéhoto zařízení, popř. příslušná obec. To neplatí pro předávání nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, analýzám pro účely stanovení skutečných vlastností a splnění požadavků pro převzetí odpadů do zařízení, pro účely vědy a výzkumu nebo jiné účely, které se nepovažují za nakládáním s odpady.

Prvotní původce odpadů je povinen si zjistit, zda osoba, jíž předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba neprokáže příslušným oprávněním (souhlasem příslušného krajského úřadu nebo MŽP), nesmí jí být odpad předán.

Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku je zakázáno.

Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály je zakázáno. Míšení odpadů je přípustné pouze ve výjimečných případech, a to se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami a je prováděno zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů provozovaným na základě příslušného souhlasu.

Pokud v rámci nakládání s odpady došlo ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato povinnost se nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas krajského úřadu.

V zařízeních, jež nejsou podle zákona o odpadech určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny další zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, stejně jako i právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení.

Souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady, stanovení doby trvání a podmínky péče a vyjádření se nevydávají podle zákona o odpadech, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Povinnosti původců odpadů

Původce odpadů je povinen:

 1. odpady zařazovat podle druhů a kategorií;

 2. zajistit přednostní využití odpadů;

 3. odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem a platnými prováděcími právními předpisy, může převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí na základě vydaného souhlasu, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby;

 4. ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností;

 5. shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií;

 6. zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem;

 7. vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci; tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem;

 8. umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit veškerou související dokumentaci s nakládáním s odpady a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady;

 9. vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy;

 10. v případě splnění stanovených podmínek ustanovit odpadového hospodáře;

 11. platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a ve stanoveném rozsahu.

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích.

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce.

Zařazování odpadů

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li:

 1. uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v samostatném prováděcím právním předpise (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění);

 2. smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným (příloha č. 5 zákona);

 3. smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpisu (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění).

Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když není uveden v Seznamu nebezpečných odpadů.

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas v souvislosti s provozováním zařízení pro nakládání s odpady. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá samostatnému souhlasu.

Nebezpečné

Nahrávám...
Nahrávám...