dnes je 13.7.2024

Input:

Odborná způsobilost a certifikace personálu v oblasti BOZP - koordinátor (BOZP) na staveništi

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

20.2.4.2.1 Odborná způsobilost a certifikace personálu v oblasti BOZP - koordinátor (BOZP) na staveništi

V předchozí části této kapitoly jsme se věnovali pojmům odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost obecně, ale také ve vztahu ke konkrétním profesím resp. činnostem odborně způsobilých osob, jakož i rozsahu jejich způsobilosti a jejímu prokazování. Nyní se tedy budeme postupně věnovat dalších příkladům z této oblasti.

Koordinátor (BOZP) na staveništi

Kde a v jakých případech se můžeme v praxi setkat s tzv. koordinátorem na staveništi?

Obecně se s funkcí koordinátora ve smyslu BOZP setkáme samozřejmě v oblasti stavební výroby, tedy v rámci „provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování“ ve smyslu živnostenského zákona. Jedná se opět, tak jako v případě osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (BOZP) buď o vlastního zaměstnance, nebo externího pracovníka poskytujícího firmě služby v oblasti bezpečnosti práce (či jiné) na základě živnostenského oprávnění a příslušného dokladu odborné způsobilosti.

Právní souvislosti

Z jakého předpisu povinnost mít takového pracovníka vyplývá, pokud vůbec?

Povinnost ustanovit v určitých případech koordinátora BOZP na staveništi upravuje zákon č. 309/2006 Sb., v pl. zn., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to část třetí, která ustanovuje tzv. další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, v § 14, následujícím způsobem:

Odst. (1): „Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.“

Staveb, kde působí najednou zaměstnanci víc než jednoho zhotovitele, tedy více než jedné stavební firmy, je většina. Na všech ale není nutné koordinátora na staveništi určovat, protože se jedná většinou o stavby jednoduché. Pro takové stavby je proto v zákoně příslušné ustanovení.

Případy, kdy povinnost určit koordinátora nevzniká, jsou jasně vymezeny následujícím způsobem:

 • Při přípravě a realizaci staveb, u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb (koordinátor na stavbě tedy nemusí být určen, pokud celková předpokládaná doba trvání prací a činností nepřesáhne 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, a nebude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

 • Tato povinnost nevzniká ani při přípravě a realizaci staveb, které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí

 • Tato povinnost nevzniká konečně ani u staveb, které nevyžadující stavební povolení ani ohlášení podle zákona č. 183/2006 Sb. v pl. zn., stavební zákon

Pokud uvedené podmínky obrátíme, povinnost určit koordinátora na staveništi (resp. potřebný počet koordinátorů) platí pro zadavatele následujících staveb:

 • V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, a jedná se o stavbu vyžadující stavební povolení nebo ohlášení, a nejde o stavbu „svépomocí“.

NEBO

 • V případech, kdy při realizaci stavby celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, a jedná se o stavbu vyžadující stavební povolení nebo ohlášení, a nejde o stavbu „svépomocí“.

 

Pro tuto oblast platí následující pravidla:

 • Zadavatel stavby určuje koordinátora (formou písemného pověření, smluvních ujednání)

 • Zadavatel stavby (který je fyzickou osobou), pokud splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, může činnost koordinátora vykonávat sám (pak nemusí žádného určovat, ovšem s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace - tedy kromě případů, kdy je nezbytné určit více koordinátorů)

 • Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce.

Pozn.: zákon jasně nespecifikuje (a to ani zákon o bezpečnosti práce, ani stavební zákon), kdo je myšlen pod pojmem zadavatel. V praxi je zadavatelem myšlen investor, tedy stavebník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon).

Koordinátorem může být fyzická i právnická osoba, a to za následujících podmínek:

 • Koordinátorem může být určena fyzická osoba, pokud splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti

 • Činnost koordinátora může vykonávat právnická osoba, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou

 • Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby (tj. se stavbyvedoucím ve smyslu zákona 183/2006 Sb.)

Povinnosti zadavatele stavby

Shrneme-li povinnosti zadavatele vyplývající ze zákona o bezpečnosti práce, pak u výše uvedených vybraných staveb (stavby trvající více než 30 dní a 20 osob nebo 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu) je již v době projektování povinnost určit koordinátora BOZP pro přípravu stavby, který pro projektanta zpracuje tzv. „Plán BOZP na staveništi“. Ten je pak součástí projektové dokumentace. Pro realizaci stavby pak zadavatel stavby určuje koordinátora BOZP na staveništi pro realizaci (může být totožný s koordinátorem pro přípravu), který pak na stavbě samotné dbá a dohlíží na dodržování požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Další povinností zadavatele stavby je pak zaslání oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce dle místa stavby. Oznámení je nutno zaslat v termínu nejdéle 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli. Kopie tohoto oznámení se, podobně jako stavební povolení, vyvěšuje na viditelném místě u vstupu na stavbu.

A konečně další významnou povinností zadavatele stavby v této oblasti je, aby i u staveb či rekonstrukcí menšího rozsahu, kde se provádějí práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo zdraví (např. práce v ochranném pásmu energetických vedení, práce ve výšce nad 10 m, práce spojené s osazováním těžkých dílců, práce ve hlubokých výkopech ...) zajistil zpracování plánu BOZP na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést:

 • potřebná opatření z hlediska časové potřeby

 • potřebná opatření z hlediska způsobu provedení

 • musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby

Poznámka
Pozn.: Protože v praxi občas dochází k záměně či nepřesnostem v této oblasti, jako upřesňující poznámku doplňujeme příslušné ustanovení § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který se týká rovněž oblasti BOZP, ale v obecnější rovině. Tato část zákoníku práce totiž také používá pojem koordinace. Je třeba si ale uvědomit, že v tomto případě nejde o koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o bezpečnosti práce (viz předchozí text). Dále uvedené ustanovení platí obecně a nemá žádnou výjimku:

§ 101 odst. (3) ZP: „Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

§ 101 odst. (4) ZP: „Každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 3 je povinen.. zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele.“

V tomto případě pověřený zaměstnavatel buď sám, nebo prostřednictvím odborně způsobilé osoby, ale zde je myšlena odborná způsobilost v prevenci rizik (viz předchozí odstavce této kapitoly), koordinuje příslušná opatření. Ve smyslu uvedeného požadavku se navíc jedná o jakékoli pracoviště zaměstnavatele, ne pouze o staveniště.

Předpoklady odborné způsobilosti

Požadavky na odbornou způsobilost koordinátora stanovuje, jak už bylo výše zmíněno, opět zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Tento zákon v § 10 odst. 1 specifikuje následující požadavky.

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby - koordinátora na staveništi - je dle tohoto zákona:

 1. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou

 2. odborná praxe 3 nebo 1 rok (v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 3. doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti u akreditované fyzické nebo právnické osoby

Jak je vidět, obecně jde o tytéž předpoklady odborné způsobilosti, jako v případě odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (bezpečnostního technika), popsané v předchozích odstavcích. Nutno také opět podotknout, že až do konce přechodného období, které končí (dle zákona 309/06 Sb., v pl. zn., o bezpečnosti práce stanoveno na 5 let od nabytí účinnosti zákona, tedy od 1. ledna 2007) ke dni 1.1.2012, platí odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost získaná podle dosavadních právních předpisů.

Od 1. 1. 2012 ale bude nezbytným předpokladem způsobilosti koordinátora na staveništi zkouška OZO (z odborné způsobilosti osob) u akreditované fyzické nebo právnické osoby!

Požadavky na proces udělení, pozastavení nebo zrušení akreditace udělované fyzické nebo právnické osobě pro provádění zkoušek odborné způsobilosti prostřednictvím MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), dále zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti koordinátora, obsah a způsob zkoušky z odborné způsobilosti, její organizaci, průběh, hodnocení, jakož i obsah osvědčení jako dokladu o úspěšném vykonání uvedené zkoušky, stanovuje (stejně jako v předchozím případě odborně způsobilé osoby v prevenci rizik) nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Zkoušky z odborné způsobilosti

Pro představu uvádíme zkušební okruhy znalostí, ve kterých musí uchazeč u zkoušky z odborné způsobilosti koordinátora na stavbě prokázat tzv. „dostatečné“ znalosti. O tom, zda jsou dostatečné, rozhoduje dle zkušebního řádu akreditované fyzické nebo právnické osoby jmenovaná zkušební komise.

Tematické okruhy k ověření znalostí vycházejí z přílohy č. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Uchazeč musí prokázat v dostatečné míře:

 • znalost povinností

Nahrávám...
Nahrávám...