dnes je 14.8.2022

Input:

Oddíl 7.2 normy IATF 16949: Kompetence + vzor směrnice a matice kompetencí

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.11.2
Oddíl 7.2 normy IATF 16949: Kompetence + vzor směrnice a matice kompetencí

Ing. Pavla Blackmore

Podpora systému řízení kvality IATF 16949 - Kompetence

Oddíl 7.2: Kompetence

Norma ISO 9001:2015 definuje kompetenci jako “schopnost používat znalosti a dovednosti k dosažení zamýšlených výsledků“. Kompetenci nelze přímo přezkoumat. Lze ji identifikovat pouze zpětně, pohledem na způsob realizace dispozic, na současný způsob jednání a výkonu.

Dle IATF 16949 je třeba posoudit schopnosti osob, které provádějí procesy systému kvality, a to na základě požadavků na úkoly a případné nedostatky řešit školením personálu, externím zadáním nebo přeřazením.

Toto ustanovení se týká auditorů druhé strany (externích auditorů) a jeho účelem je zajistit, aby byli kompetentní a splňovali CSR pro kvalifikaci auditorů a prokázali minimální základní kompetence a porozumění: procesnímu přístupu k auditu v automobilovém průmyslu, včetně myšlení založeného na rizicích.

7.2.1 Kompetence – dodatek

Norma ukládá zavedení a udržování zdokumentovaného procesu pro identifikaci vzdělávacích potřeb, včetně povědomí a pro dosahování kompetence všech pracovníků provádějících činnosti ovlivňující shodu s požadavky na produkt a proces. Pracovníci provádějící specifické přidělené úkoly musí být kvalifikováni, jak je požadováno, se zvláštní pozorností na plnění požadavků zákazníka.

7.2.2 Kompetence – výcvik na pracovišti

Organizace musí poskytnout pracovníkům výcvik na pracovišti – který musí zahrnovat výcvik týkající se požadavků zákazníka – zaměřený na nové nebo změněné odpovědnosti ovlivňující shodu s požadavky na kvalitu, interní požadavky, požadavky zákonů a předpisů; výcvik musí zahrnovat i smluvní nebo agenturní pracovníky.

Úroveň požadovaných podrobností musí odpovídat:

- úrovni vzdělání, kterou pracovníci mají;

- složitost úkolu (úkolů), který (které) mají vykonávat v rámci své každodenní práci;

- osoby, jejichž práce může ovlivnit kvalitu, musí být informovány o důsledcích neshody s požadavky zákazníka (to je příklad rizikového myšlení).

7.2.3 Kompetence interních auditorů

Organizace musí mít dokumentovaný proces (procesy) pro ověření, zda jsou interní auditoři kompetentní, s přihlédnutím ke všem specifickým požadavkům zákazníka.

Další návod týkající se kompetencí auditorů je uveden v ISO 19011. Organizace musí udržovat seznam kvalifikovaných interních auditorů.

Auditoři systému managementu kvality, auditoři výrobních procesů a auditoři produktů musí být všichni schopni prokázat dále uvedené minimální kompetence:

a) pochopení procesního přístupu k auditování v automobilovém průmyslu, včetně zvažování rizik;

b) pochopení aplikovatelných specifických požadavků zákazníka;

c) pochopení aplikovatelných požadavků ISO 9001 a IATF 16949 týkajících se předmětu auditu;

d) pochopení aplikovatelných požadavků na klíčové nástroje týkající se předmětu auditu

e) pochopení, jak plánovat a provádět audit, jak připravovat zprávy z auditů a řešit zjištění z auditů.

Navíc musí auditoři výrobního procesu prokázat technické znalosti o příslušném výrobním procesu (procesech), který se má auditovat, včetně analýzy rizik procesu (např. PFMEA) a plánu kontroly a řízení.

Auditoři produktů musí prokázat kompetence týkající se pochopení požadavku na produkt a používání příslušných měřících a zkušebních zařízení pro ověřování shody produktu.

V případě, že je dosažení kvalifikace zajišťováno formou školení, musí organizace vést záznamy prokazující, že lektor výše uvedené požadavky plní.

Udržování a zlepšování kompetence interního auditora se musí prokázat:

f) provedením minimálního počtu auditu za rok stanovených organizací a

g) udržováním znalostí o příslušných požadavcích založených na interních změnách (jako je např. technologie procesu, technologie produktu) a na externích změnách (jako je

Nahrávám...
Nahrávám...