dnes je 3.12.2022

Input:

Optimální využití jednorázových dřevěných palet a jiných dřevěných obalů

16.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.147
Optimální využití jednorázových dřevěných palet a jiných dřevěných obalů

Ing. Monika Becková

Optimální využití jednorázových dřevěných palet a jiných dřevěných obalů: existuje vůbec?

V současné době, kdy je řada firem okolnostmi nucena hledat úsporná opatření a výhodná ekonomická řešení ve všech oblastech svého podnikání, se jejich pozornost zaměřuje čím dál více také do oblasti obalů včetně odpadů z nich, což je logickým důsledkem stále stoupajících cen. Optimalizace odpadového hospodářství může vést ke zhodnocení odpadů a dosažení finančních úspor v environmentální oblasti. Je ale potřeba nejprve provést podrobnou analýzu a důkladně zvážit jednotlivé alternativy řešení, a to i s ohledem na platnou právní úpravu, abychom snad případné úspory později nemuseli použít na úhradu sankcí.

Jednou z velice frekventovaných oblastí je možnost využití jednorázových dřevěných palet, které jsou ve firmách na přepravu a uskladnění různých materiálů využívané snad nejčastěji, případně jiných jednorázových dřevěných obalů. Snad každá druhá výrobní firma jich shromažďuje na dvoře stále více a zabývá se otázkou, kam s nimi? Jaké jsou tedy vůbec možnosti? Dále jsou uvedeny postupy, které firmy v praxi často používají, aniž jsou si vědomy rizik s tím souvisejících.

Teoretická možnost první: Bezplatné poskytnutí zaměstnancům neboli dar:

V případě palety by se jednalo o nepeněžní (věcnou) formu, která může být osvobozena od daně v souladu s § 6 odst. 9 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (tzn., že by nebyla zdanitelnou součástí "mzdy" dotyčného zaměstnance). Z pohledu zaměstnavatele se jedná o daňově neuznatelný výdaj podle § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Podmínka osvobození příjmu zaměstnance od daně z příjmů je stanovena takto:

  • "hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních potřeb (podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb), u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance."

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, je sice určena organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím, v našem případě je ale relevantní i pro jiné zaměstnavatele, zejména pro podnikatelské subjekty. Problematiku darů zaměstnancům řeší § 14 zmíněné vyhlášky, odst. (1).  "Z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary:

  1. za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
  2. při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů; do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr,
  3. při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku,
  4. při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně."

Předpokladem je vyčíslit hodnotu takové vyřazené palety. Pozor na omezení daru do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance.


Teoretická možnost druhá: Poskytnutí zaměstnancům za "malou" úplatu neboli prodej:

Předpokladem je opět vyčíslit hodnotu vyřazené palety. Další postup je oproti předchozímu relativně jednodušší, je ale otázkou, jaká bude zůstatková hodnota palety tak, aby byla transakce přijatelná pro zaměstnance a nebylo zde riziko pozdějšího rozporování z důvodů snižování hodnoty majetku zaměstnavatele odprodejem za neadekvátní hodnotu.

Musíme si také uvědomit, k čemu by zaměstnanci darované nebo prodané palety použili. Palety jsou často chemicky ošetřeny například prostředky na ochranu před škůdci, a při spalování za nízkých teplot pak může docházet k nadměrné produkci škodlivých látek, které mohou být v mnoha případech i životu nebezpečné.

Teoretická možnost třetí: Prodej jiné organizaci v rámci obchodního vztahu neboli výkup palet:

Obvyklé řešení je v tomto případě prodej tzv. "režijního materiálu", "nadbytečného materiálu z výroby" či jiná podobná formulace. Zdánlivě jednoduché, pokud najdeme partnera pro takovou transakci neboli kupce. Některé firmy nabízejí dokonce odvoz zdarma při větším počtu palet. Zpravidla se ale jedná o firmy, které nemají potřebné oprávnění pro nakládání s odpady ("oprávněná" osoba).

Ve všech třech uvedených případech se jedná o proces, který odporuje zákonným normám a může být postižen velmi vysokými pokutami ze strany MŽP a dalších orgánů. Jde o to, že jednorázová paleta po

Nahrávám...
Nahrávám...