dnes je 21.7.2024

Input:

Ověření shody kotoučové pily na palivové dřevo

17.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.6.5 Ověření shody kotoučové pily na palivové dřevo

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Název zařízení

provedení …………….

___________________________________________________

OVĚŘENÍ SHODY

provedení strojního zařízení s požadavky

ČSN EN 1870-6:2002

Bezpečnost dřevozpracujících strojů -
Kotoučové pily

Část 6 : Kotoučové pily na palivové dřevo a kombinované
kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové pily
s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

 

Požadavky


Podle ČSN EN 1870-6:2002 (49 6130) 

Požadavky
splněny?

 
  ano  ne  irel. 

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a/nebo opatření k odstranění nebezpečí a omezení rizika u kotoučových pil na palivové dřevo a kombinovaných kotoučových pil na palivové dřevo/stolových kotoučových pil s ručním zakládáním a/nebo odebíráním, dále uváděných jako „stroje“, konstruovaných k řezání masivního dřeva.

U kombinovaných kotoučových pil na palivové dřevo/štípacích strojů kulatiny zahrnuje tato evropská norma pouze kotoučovou pilu na palivové dřevo. Požadavky pro štípací část kulatiny tohoto stroje viz EN 609-1:1999 a EN 609-2:1999.

Tato evropská norma zahrnuje nebezpečí, relevantní pro tyto stroje, jak jsou uvedena v kapitole 4.

Tato evropská norma nezahrnuje nebezpečí týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC) u číslicově řízených strojů řízených počítačem (CNC).

Tato evropská norma neplatí pro:

 • stroje na řezání kulatiny, kde se při řezu obrobku pohybuje jednotka pily;

 • stroje, u nichž je možné naklonění pilového kotouče;

 • ruční obráběcí stroje na dřevo nebo pro jakékoliv přizpůsobení umožňující jejich používání různým způsobem, tj. například při upnutí na pracovní stůl;

 • stroje poháněné spalovacím motorem.

Tato evropská norma se vztahuje především na stroje, které jsou vyrobeny po datu vydání této evropské normy.

POZNÁMKA: Stroje zahrnuté touto evropskou normou jsou uvedeny pod A.1.1 a/nebo A.1.2 přílohy IV Směrnice pro strojní zařízení.

 
     

3 Termíny a definice

Pro účely této evropské normy platí následující termíny a definice:

 
     

3.1 Termíny

Různé typy kotoučových pil na palivové dřevo a kombinovaných kotoučových pil na palivové dřevo/stolových kotoučových pil a jejich hlavní částí jsou ilustrovány v obrázcích 1, 2, 3 a 4.

Obrázek 1

Příklad kotoučové pily na palivové dřevo s výkyvnou podávací kolébkou kulatiny

Legenda: 1 výkyvná podávací kolébka kulatiny, 2 ochranný kryt pilového kotouče, 3 rukojeť

Obrázek 2

Příklad kotoučové pily na palivové dřevo s posuvným stolem

Legenda:

1 posuvný stůl

2 přidržovací zařízení obrobku

3 ovládací rukojeť

4 pevný ochranný kryt nad stolem

5 pevný ochranný kryt pod stolem

Obrázek 3

Příklad kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové pily s výkyvnou podávací kolébkou kulatiny

 1. Kombinovaná kotoučová pila na palivové dřevo/stolová kotoučová pila s výkyvnou podávací kolébkou kulatiny v režimu stolové kotoučové pily

 2. Kombinovaná kotoučová pila na palivové dřevo/stolová kotoučová pila s výkyvnou podávací kolébkou kulatiny v režimu kotoučové pily na palivové dřevo

Legenda:

1 odklopený stůl stolové kotoučové pily

2 ochranný kryt pilového kotouče pod stolem

3 nastavitelný ochranný kryt pilového kotouče

4 pravítko pro rozřezávání

5 rukojeť

6 ochranný kryt pilového kotouče – řezání palivového dřeva

7 výkyvná podávací kolébka kulatiny

Obrázek 4

Příklad kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové pily s posuvným stolem

 1. Kombinovaná kotoučová pila na palivové dřevo/stolová kotoučová pila s posuvným stolem v režimu stolové kotoučové pily

 2. Kombinovaná kotoučová pila na palivové dřevo/stolová kotoučová pila s posuvným stolem v režimu kotoučové pily na palivové dřevo

Legenda:

1 nastavitelný ochranný kryt pilového kotouče

2 pravítko pro rozřezávání

3 stůl stolové kotoučové pily

4 přidržovací zařízení obrobku

5 ochranný kryt pilového kotouče s odsávacím nástavcem

6 nastavitelné rameno pro ochranný kryt pilového kotouče

7 rozvírací klín

8 pevný ochranný kryt pilového kotouče – při řezání kulatiny

 
     

3.2 Definice

 
     

3.2.1 Příčné řezání (cross-cutting): operace řezání napříč vláken dřevěných obrobků.

 
     

3.2.2 Kotoučová pila na palivové dřevo (circular sawing machine for firewood): kotoučová pila na příčné řezání kulatiny palivového dřeva s jedním pilovým kotoučem poháněným bud’ elektromotorem, nebo vývodovým hnacím hřídelem (PTO), která má ruční zakládání a/nebo odebírání; obrobek je přiváděn k pilovému kotouči ručně bud’:

 1. výkyvnou podávací kolébkou kulatiny (kotoučová pila na palivové dřevo s výkyvnou podávací kolébkou kulatiny – viz obrázek 1); nebo

 2. posuvným stolem s přidržovacím zařízením (kotoučová pila na palivové dřevo s posuvným stolem – viz obrázek 2).

 
     

3.2.3 Kombinovaná kotoučová pila na palivové dřevo/stolová kotoučová pila (dual-purpose circular sawing machine for firewood/lcircular saw bench): kombinovaný stroj, který je používán bud’jako:

 1. kotoučová pila na příčné řezání kulatiny palivového dřeva s výkyvnou podávací kolébkou kulatiny (viz obrázek 3b)) a stolová kotoučová pila; je-li používán jako kotoučová pila na palivové dřevo, je stůl kotoučové pily odklopen k zadnímu konci stroje (viz obrázek 3a)); nebo

 2. kotoučová pila na příčné řezání kulatiny palivového dřeva s posuvným stolem (viz obrázek 4b)) a stolová kotoučová pila; je-li používán jako stolová kotoučová pila, je posuvný stůl zajištěn ve své poloze (viz obrázek 4a)).

 
     

3.2.4 Stacionární stroj (stationary machine): stroj konstruovaný k ustavení na podlahu nebo připevněný k podlaze nebo jiné části konstrukce stavby, který je při používání nepohyblivý.

 
     

3.2.5 Mobilní stroj (transportable machine): stroj umístěný na podlaze, který je při používání stacionární a je vybaven zařízením, obvykle koly, které dovolují jeho pohyb mezi pracovními místy.

 
     

3.2.6 Pohon stroje (machine actuator): silový mechanismus uskutečňující chod stroje.

 
     

3.2.7 Ruční posuv (hand feed): ruční držení a/nebo vedení obrobku (nebo prvku stroje, na kterém je nástroj); ruční posuv zahrnuje používání ručně ovládaného vozíku, na který je obrobek ukládán nebo upínán (a používání demontovatelného přídavného strojního posouvacího zařízení).

POZNÁMKA: Věty uvedené v závorkách neplatí pro tento stroj.

 
     

3.2.8 Bezpečnostní příslušenství (safety appliance): přídavné zařízení, které není součástí stroje, ale které napomáhá obsluze v bezpečném posuvu obrobku, např. jak je ilustrováno v obrázku 5.

Obrázek 5

Příklady pracovní a posouvací pomůcky

Obrázek 5a)

Příklad posouvací pomůcky

Obrázek 5b)

Příklad pracovní pomůcky

 
     

3.2.9 Vymrštění (ejection): neočekávaný pohyb obrobku, jeho částí nebo částí stroje ze stroje během obrábění.

 
     

3.2.10 Doba doběhu (run-down time): doba, která uplyne od aktivace ovládacího zařízení pro zastavení do úplného zastavení vřetena.

 
     

3.2.11 Potvrzení (confirmation): prohlášení, prodejní literatura, prospekty nebo jiné dokumenty, kde výrobce (nebo dodavatel) deklaruje bud’ vlastnosti materiálu nebo výrobku, nebo jejich shodu s příslušnou normou.

 
     

4 Seznam významných nebezpečí

Tato nebezpečí jsou uvedena v tabulce 1 ČSN EN 1870-6:2002.

 
     

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření

Návod ke snižování rizika konstrukcí viz kapitolu 3 EN 292-2:1991/A1:1995, a kromě toho dále:

 
     

5.1 Ovládače

 
     

5.1.1 Bezpečnost a spolehlivost řídicích systémů

Pro účely této evropské normy řídicí systém související s bezpečností znamená systém, zahrnující vše od počátečního ručního ovládání nebo detektoru polohy až ke vstupu konečného pohonu nebo prvku, např. motoru. Bezpečnostní části řídicích systémů tohoto stroje (viz EN 954-1:1996) jsou části pro:

 • spouštění (viz 5.1.3);

 • normální zastavení (viz 5.1.4); – nouzové zastavení (5.1.5);

 • blokování (viz 5.1.3); – upínání (5.2.8);

 • brzdící systém (viz 5.1.4, 5.1.5 a 5.2.4).

Pokud není v této evropské normě stanoveno jinak, musí být tyto řídicí systémy navrženy a vyrobeny minimálně podle kategorie 1, jak je určeno v EN 954-1:1996.

Pro účely této evropské normy „osvědčené součásti a zásady“ znamenají:

 1. elektrické součásti, pokud splňují příslušné normy včetně norem následujících:

  1. EN 60947-5-1:1997 (oddíl 3) pro řídicí spínače s pozitivním (nuceným) rozpojením, používané jako mechanicky ovládané detektory polohy pro ochranné kryty s blokováním a pro relé používaná v pomocných obvodech;

  2. EN 60947-4-1 pro elektromechanické stykače a motorové spouštěče používané v hlavních obvodech;

  3. HD 22.1 S3 pro pryžové kabely;

  4. HD 21.1 S3 pro kabely izolované PVC, pokud jsou tyto kabely navíc chráněny proti mechanickému poškození polohou (např. uvnitř stojanů);

 2. zásady týkající se elektrických zařízení, pokud splňují první čtyři opatření uvedená v 9.4.2.1 EN 60204-1:1992; obvody musí být bud „kontaktně spojeny“, nebo jestliže jsou v bezpečnostních řídicích systémech použity elektronické součásti, je požadavek „osvědčených součástí“ splněn, jestliže jsou v souladu s 9.4.2.2 (tj. zálohování s křížovou kontrolou) nebo 9.4.2.3 (tj. použití různých funkčních principů a různých typů součástí) EN 60204-1:1992;

 3. mechanické součásti, pokud například pracují v pozitivním (nuceném) režimu v souladu s 3.5 EN 292-2:1991/A1:1995;

 4. mechanicky ovládané detektory polohy ochranných krytů, pokud jsou ovládány pozitivním (nuceným) způsobem a jejich uspořádání/upevnění a konstrukce/montáž vačky je v souladu s požadavky 5.2 a 5.3 EN 1088:1995.

Zařízení časové prodlevy používaná v kontaktně spojených bezpečnostních řídicích obvodech mohou být kategorie B podle požadavků EN 954-1:1996, pokud je zařízení časové prodlevy konstruováno alespoň pro jeden milion sepnutí.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat a prohlídkou stroje; u elektrických součástí požadovaným potvrzením od výrobce součásti, které odpovídá relevantním normám.

 
     

5.1.2 Umístění ovládačů

Ovládače pro spouštění a zastavení požadované 5.1.3 a 5.1.4 této evropské normy musí být umístěny následovně:

 1. u kotoučových pil na palivové dřevo s výkyvnou podávací kolébkou kulatiny na stojanu stroje v maximální vzdálenosti 800 mm, měřeno od přední hrany výkyvné podávací kolébky kulatiny v její klidové poloze, a nejméně 600 mm od podlahy (viz obrázek 6);

 2. u kotoučových pil na palivové dřevo s posuvným stolem na přední straně stojanu stroje (v klidové poloze) nebo na podélných stranách v maximální vzdálenosti 800 mm od přední hrany posuvného stolu v jeho výchozí poloze a alespoň 50 mm pod hranou stolu a nejméně 600 mm od podlahy (viz obrázek 7);

 3. u strojů s vývodovým hnacím hřídelem (PTO) mohou být ovládače pro spouštění a zastavení vnějšího pohonu stroje (např. traktoru) brány jako ovládače spouštění a zastavení stroje;

 4. u kombinovaných kotoučových pil na palivové dřevo/stolových kotoučových pil s vývodovým hnacím hřídelem (PTO) musí být ovládač normálního zastavení umístěn v místě obsluhy stolové kotoučové pily.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením a prohlídkou stroje.

Obrázek 6

Umístění ovládačů u kotoučové pily na palivové dřevo s výkyvnou podávací kolébkou kulatiny

Legenda: A vyznačený prostor udává umístění ovládačů.

Obrázek 7

Umístění ovládačů u kotoučové pily na palivové dřevo s posuvným stolem

Legenda: A vyznačený prostor udává umístění ovládačů.

 
     

5.1.3 Spouštění

Pro stroje s elektrickým pohonem viz 9.2.5.2 EN 60204-1:1992 a dále:

Pro účely této evropské normy je dosaženo „ochranné polohy a funkčnosti všech ochranných zařízení“ blokováním popsaným v 5.2.7 a „provoz“ znamená otáčení vřetena pily.

Výjimky popsané v 9.2.5.2 EN 60204-1:1992 nejsou relevantní.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.1.4 Normální zastavení

Stroje s elektrickým pohonem musí být vybaveny ovládačem normálního zastavení, který je-li ovládán, musí odpojit energii od všech pohonů stroje a spustit brzdu, je-li k dispozici.

Je-li stroj vybaven mechanickou brzdou, musí být ovládání zastavení v kategorii 0 podle požadavků 9.2.2 EN 60204-1:1992.

Je-li stroj vybaven elektrickou brzdou, musí být ovládání zastavení v kategorii 1 podle požadavků 9.2.2 EN 60204-1:1992. Je-li iniciováno, musí být posloupnost zastavení následující:

 1. přeruší se dodávka energie ke všem pohonům stroje a spustí se brzda;

 2. po ukončení brzdění se přeruší dodávka energie k brzdě.

Posloupnost zastavení musí být splněna na úrovni řídicích obvodů. Je-li použito zařízení časové prodlevy (časové relé), musí být doba prodlevy alespoň stejná, jako je maximální doba doběhu. Doba prodlevy musí být bud’ stálá (fixní), nebo musí být zařízení pro nastavení časové prodlevy zaplombováno.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.1.5 Nouzové zastavení

Viz EN 418 a dále:

Stroje s elektrickým pohonem s více než jedním pohonem stroje nebo tam, kde je provedeno opatření pro použití více než jednoho pohonu, musí být vybaveny ovládacím systémem nouzového zastavení, který musí splňovat požadavky 9.2.5.4 a 10.7 EN 60204-1:1992.

Je-li stroj vybaven mechanickou brzdou, musí být toto ovládání zastavení v kategorii 0 podle požadavků 9.2.2 EN 60204-1:1992.

Je-li stroj vybaven elektrickou brzdou, musí být toto ovládání zastavení v kategorii 1 podle požadavků 9.2.2 EN 60204-1:1992. Je-li iniciováno, musí být posloupnost zastavení následující:

 1. přeruší se dodávka energie ke všem pohonům stroje a spustí se brzda;

 2. po ukončení brzdění se dodávka přívod energie k brzdě.

Posloupnost zastavení musí být splněna na úrovni řídicích obvodů. Je-li použito zařízení časové prodlevy (časové relé), musí být doba prodlevy alespoň stejná, jako je maximální doba doběhu. Doba prodlevy musí být bud’ stálá (fixní), nebo musí být zařízení pro nastavení časové prodlevy zaplombováno.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.1.6 Porucha dodávky energie

U elektricky poháněných strojů musí být po přerušení dodávky energie a jejím opětovném obnovení zamezeno automatickému opětovnému spuštění podle 7.5 odstavce 1 a 3 EN 60204-1:1992.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.1.8 Porucha řídicích obvodů

Viz 5.1.1.

 
     

5.2 Ochrana proti mechanickým nebezpečím

 
     

5.2.1 Stabilita

U strojů vybavených výkyvnou podávací kolébku kulatiny musí být výkyvná podávací kolébka kulatiny odolná v souladu s požadavky přílohy A.1.

U kombinovaných kotoučových pil na palivové dřevo/stolových kotoučových pil musí být odolnost stolu stolové pily proti krutu v souladu s požadavky přílohy A.2.

Stroje vybavené výkyvnou podávací kolébkou kulatiny musí odpovídat požadavkům přílohy A.3. Mobilní stroje musí mít prostředky k zajištění jejich stability při řezání. Těmito prostředky jsou například:

 1. kombinace kol a opěr (stabilizátorů); nebo

 2. zařízení k zvednutí kol od podlahy; nebo

 3. jistící zařízení pro alespoň jedno kolo zamezující jeho pootočení; nebo

 4. jistící zařízení k zajištění, aby kola byla kolmá k rovině řezu.

Podpěry (stabilizátory) nebo kola musí mít takovou nosnou plochu, která přenáší na podlahu maximální tlak 400 kPa.

U mobilních strojů s koly opatřenými pneumatikami smí být k zajištění stability použity pouze prostředky uvedené pod body a) a b) uvedené výše.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou, funkčním přezkoušením a relevantními zkouškami uvedenými v příloze A.

 
     

5.2.2 Riziko roztržení při provozu

Ochranné kryty pro pilový kotouč musí být vyrobeny z:

 1. oceli s pevností v tahu nejméně 350 N/mm2 a tloušťkou stěny alespoň 1,5 mm;

 2. lehké slitiny s vlastnostmi podle požadavků tabulky 2:

  Tabulka 2

  Tloušťka a pevnosti lehké slitiny ochranného krytu nástroje

  Pevnost v tahu
  N/mm2  
  Minimální tloušťka
  mm 
  180 
  240 
  300 
 3. polykarbonátu s tloušťkou stěny alespoň 3 mm nebo jiného plastu s takovou tloušťkou stěny, aby rázová pevnost byla stejná nebo lepší než polykarbonátu při tloušťce 3 mm;

 4. litiny s pevností v tahu alespoň 200 N/mm2 a tloušťkou stěny alespoň 5 mm.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením, prohlídkou na stroji a pro pevnost v tahu potvrzením od výrobce materiálu.

 
     

5.2.3 Konstrukce držáku nástroje a nástroje

5.2.3.1 Zajištění vřetena

Pokud je nezbytné při výměně nástroje zajistit vřeteno v klidové poloze, musí být vřeteno opatřeno zařízením k jeho zajištění, což může být provedeno např. dvěma klíči nebo zajišťovacím čepem zasunutým do vřetena. Tento čep musí mít minimální průměr 8 mm a musí být vyroben z oceli s pevností v tahu alespoň 350 N/mm2.

Zajišťovací čepy musí zamezit otáčení vřetena, jestliže je nepozorností zapnut motor pohonu vřetena.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou, měřením, potvrzením od výrobce oceli pro čep a funkčním přezkoušením stroje; druhou možností je na strojích se zajišťovacím čepem provést následující zkoušku: po spuštění motoru pohonu vřetena, které je opatřeno zajišťovacím čepem, musí zůstat vřeteno v klidové poloze.

 
     

5.2.3.2 Upínací zařízení pilového kotouče

Kotoučová pila musí být opatřena přírubami pilového kotouče (nebo přírubou v případě pilových kotoučů, které jsou upevněny zapuštěnými šrouby).

Dosedací upínací plocha přírub na vnější části příruby, kromě příruby u pilových kotoučů upevněných zapuštěnými šrouby, musí mít šířku alespoň 5 mm a musí být směrem ke středu odlehčena (mezikruží) (viz obrázek 8).

Obrázek 8 – Detail příruby pilového kotouče

Je-li stroj opatřen dvěma přírubami, musí být oba vnější průměry přírub v toleranci +1 mm.

Průměr přírub pily musí být podle tabulky 3.

Tabulka 3

Minimální vnější průměr příruby

Maximální průměr pilového kotouče,
pro který je stroj konstruován
D
mm 
Minimální vnější průměr příruby


mm 
D ≤ 600  0,2 × D 
600 <D ≤ 800  125 
D ≥ 800  150 

Musí být provedena opatření k zajištění, aby nedošlo k uvolnění pilového kotouče při spouštění, otáčení, doběhu nebo brzdění, např. použitím tvarového spojení mezi vřetenem a pilovým kotoučem nebo použitím tvarového spojení mezi přední přírubou a vřetenem pily.

Vřetena pily musí být vyrobena v tolerancích uvedených v příloze B.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením, prohlídkou a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.2.4 Brzdění

5.2.4.1 Všeobecně

Pokud je doba nebrzděného doběhu u elektricky poháněných strojů delší než 10 s, musí být vřeteno pily opatřeno automatickou brzdou.

Doba brzděného doběhu musí být kratší než 10 s.

Elektrické brzdění protiproudem nesmí být použito.

Ověření: Pro stanovení doby nebrzděného doběhu a doby brzděného doběhu, je-li to relevantní, viz níže uvedenou příslušnou zkoušku.

 
     

5.2.4.2 Podmínky všech zkoušek

 1. jednotka vřetena musí být seřízena v souladu s instrukcemi výrobce (např. napnutí řemenů);

 2. při volbě frekvence otáčení a pilového kotouče musí zvolené podmínky odpovídat největší kinetické energii, pro kterou je stroj konstruován;

 3. před začátkem zkoušky se zahřeje jednotka vřetena chodem bez zatížení po dobu nejméně 15 minut;

 4. ověří se, zda je skutečná frekvence otáčení vřetena v rozmezí 10 % určené frekvence otáčení;

 5. jestliže se zkouší jednotka s ručním spouštěním hvězda/trojúhelník, musí být při spouštění stroje postupováno podle instrukcí výrobce;

 6. otáčkoměr musí mít přesnost alespoň 1 % celého rozsahu stupnice;

 7. zařízení pro měření doby musí mít přesnost alespoň 0,1 s.

 
     

5.2.4.3 Zkoušky

 
     

5.2.4.3.1 Doba nebrzděného doběhu

Doba nebrzděného doběhu musí být měřena následovně:

 1. přeruší se dodávka energie k motoru pohonu vřetena a měří se doba nebrzděného doběhu;

 2. opětovně se spustí motor pohonu vřetena a vyčká se, až dosáhne určené frekvence otáčení;

 3. kroky uvedené pod a) a b) se opakují ještě dvakrát.

Doba nebrzděného doběhu stroje je průměrem těchto tří měření.

 
     

5.2.4.3.2 Doba brzděného doběhu

Doba brzděného doběhu musí být měřena následovně:

 1. přeruší se dodávka energie k motoru pohonu vřetena a měří se doba brzděného doběhu;

 2. stroj se ponechá jednu minutu v zastaveném stavu;

 3. opětovně se spustí motor pohonu vřetena a nechá se v chodu bez zatížení po dobu jedné minuty;

 4. kroky uvedené pod a) až c) se opakují ještě devětkrát.

Doba brzděného doběhu stroje je průměrem těchto deseti měření.

 
     

5.2.5 Zařízení snižující možnost nebo účinek vymrštění

Každá kombinovaná kotoučová pila na palivové dřevo/stolová kotoučová pila musí být dodána s rozvíracím klínem/rozvíracími klíny, který odpovídá rozsahu pilových kotoučů, které jsou předpokládány pro používání se strojem tak, jak je uvedeno v návodu k používání.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, návodu k používání a prohlídkou stroje.

Rozvírací klín a jeho instalace musí splňovat následující požadavky:

 1. Rozvírací klíny musí být vyrobeny z oceli s minimální pevností v tahu 580 N/mm2 nebo ze srovnatelného materiálu, musí mít rovné plochy (rovinnost 0,1 mm na 100 mm) a musí mít tloušťku mezi tloušťkou pilového kotouče a šířkou řezu (šířkou ozubení) (viz obrázek 9).

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením a potvrzením o mezi pevnosti od výrobců oceli.

NÁRODNÍ POZNÁMKA: Podle ČSN ISO 31-5 (01 1300) Veličiny a jednotky je nutno používat místo termínu „otáčky“ nový termín „frekvence otáčení.

Obrázek 9

Tloušťka rozvíracího klínu ve vztahu k rozměrům pilového kotouče

Legenda:

e tloušťka rozvíracího klínu

B šířka řezu

b tloušťka pilového kotouče

 1. b) Náběžná hrana rozvíracího klínu musí být k „navedení“ materiálu zkosena (viz obrázek 10) a rozvírací klín musí mít v celé pracovní délce stejnou tloušťku (0,05 mm).

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou a měřením.

Obrázek 10

Sražení náběžné hrany rozvíracího klínu

 1. c) Rozvírací klín musí být svisle přestavitelný tak, aby jeho vrchol dosahoval k vrcholu pilového kotouče nebo aby byl výše než nejvyšší bod (vrchol) na obvodu pilového kotouče, pokud je seřízen podle požadavků této evropské normy (viz obrázek 11).

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou a měřením.

Obrázek 11

Výškové nastavení rozvíracího klínu

 1. Rozvírací klín musí být navržen tak, aby po jeho instalaci a nastavení byla nejmenší vzdálenost od pilového kotouče 3 mm a největší pak 8 mm, měřeno v radiálním směru k ose vřetena pily (viz obrázek 12).

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou a měřením.

Obrázek 12

Mezní polohy nastavení pro konstrukci rozvíracího klínu

Legenda:

1 rozvírací klín

2 pilový kotouč

 1. Přední a zadní tvar rozvíracího klínu musí tvořit souvislé křivky nebo přímky, bez jakýchkoliv lomů, které by jej mohly zeslabit (například viz obrázek 13).

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a prohlídkou.

Obrázek 13

Tvar rozvíracího klínu

Legenda:

1 příklad přijatelného tvaru rozvíracího klínu

2 příklad nepřijatelného tvaru rozvíracího klínu

 1. Zařízení pro upevnění rozvíracího klínu musí být provedeno tak, aby byla relativní poloha rozvíracího klínu a pevné příruby pilového kotouče v souladu s tolerancí, která je uvedena v obrázku 14; relativní poloha rozvíracího klínu a pevné příruby pilového kotouče musí zůstat zachována i při zdvihání, sjíždění a naklonění pilového kotouče.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou, měřením a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

Obrázek 14

Poloha rozvíracího klínu ve vztahu k pevné upínací přírubě

Legenda:

1 pevná upínací příruba

2 rozvírací klín

3 maximální tolerance 0,2 mm

 1. Zařízení pro upevnění rozvíracího klínu musí být provedeno tak, aby byla zajištěna jeho stabilita v souladu s požadavky uvedenými v příloze C.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a provedením zkoušky podle přílohy C.

 1. Rozvírací klín musí bud’ vyhovovat zkouškám boční stability, uvedeným v příloze D, nebo musí být šířka rozvíracího klínu, na každé straně upínací drážky, v prostoru upevnění navržena podle následujícího vztahu:

kde Dmax je maximální průměr pilového kotouče, pro který je stroj konstruován.

X a Y musí být měřeny uprostřed upínací drážky rozvíracího klínu v prostoru upnutí (viz obrázek 15).

Ověření: Pokud je to vhodné provedením zkoušky podle přílohy D nebo kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou a měřením.

Obrázek 15

Šířka rozvíracího klínu u upínací drážky

Legenda:

1 prostor upevnění

2 měřicí bod

 1. Rozvírací klín musí být udržován ve své poloze vodícími prvky, např. vodícími čepy (viz obrázek 16); upínací drážka v rozvíracím klínu nesmí být širší než vodicí prvky o více než 0,5 mm.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou a měřením.

Obrázek 16

Příklad upínacího zařízení rozvíracího klínu

 1. Jestliže je nezbytná výměna rozvíracího klínu při použití různých průměrů pilového kotouče, musí být upínací drážka rozvíracího klínu dole otevřená.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a prohlídkou.

 
     

5.2.6 Podpěry a vedení obrobku

 
     

5.2.6.1 Kotoučové pily na palivové dřevo s výkyvnou podávací kolébkou kulatiny

Stroj musí být vybaven výkyvnou podávací kolébkou kulatiny, která splňuje následující požadavky:

 1. dvě části podpěry obrobku musí mít úhel od 70° do 90° (viz obrázek 17);

 2. podpěra obrobku musí být konstruována tak, že je vyloučeno pootáčení obrobku při řezání (např. musí mít zářezy, ozuby nebo svěrku) (viz obrázek 17);

Obrázek 17

Detail podpěry obrobku výkyvné podávací kolébky kulatiny

Legenda: 1 zářezy, ozuby nebo svěrka

 1. v klidové poloze musí být minimální vzdálenost podpěry obrobku od obvodu největšího pilového kotouče, pro který je stroj konstruován, 50 mm (viz obrázek 18);

Obrázek 18

Detail výkyvné podávací kolébky kulatiny

Legenda:

1 maximální průměr pilového kotouče 3 obrobek

2 koncové dorazy 4 rukojeť

 1. výkyvná podávací kolébka kulatiny musí mít na přední straně rukojeť umístěnou tak, že její vzdálenost k nejbližšímu bodu pilového kotouče je alespoň 120 mm, je-li výkyvná podávací kolébka kulatiny v závěrečné koncové řezné poloze (viz obrázek 19); vzdálenost mezi rukojetí a rovinou řezu musí být 50 mm (viz obrázek 20);

Obrázek 19

Poloha rukojeti ve vztahu k pilovému kotouči

Legenda:

1 maximální průměr pilového kotouče 3 obrobek

2 koncové dorazy 4 rukojeť

Obrázek 20

Detail výkyvné podávací kolébky kulatiny

Legenda:

1 rukojeť

2 rovina řezu

 1. délka výkyvné podávací kolébky kulatiny na pření straně musí být 500 mm od roviny řezu (viz obrázek 20);

 2. pohyb výkyvné podávací kolébky kulatiny k pilovému kotouči musí být omezen koncovým dorazem (dorazy) (viz obrázek 19) tak, že největší pilový kotouč, pro který je stroj konstruován, nemůže přijít do kontaktu s ochranným krytem požadovaným ve třetím odstavci 5.2.7.1;

 3. výkyvná podávací kolébka kulatiny se musí automaticky vracet do své klidové polohy; klidová poloha nesmí být nastavitelná bez pomoci nářadí.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou, měřením a relevantním funkčním přezkoušením na stroji; pro odstavec b) zkouškou uvedenou v příloze E.

 
     

5.2.6.2 Kotoučové pily na palivové dřevo s posuvným stolem

Na přední straně musí být stroj opatřen rukojetí pro obsluhu a tato rukojeť nesmí být v rovině řezu pilového kotouče, pokud není rukojeť součástí přidržovacího zařízení obrobku, jak je ilustrováno na obrázku 28. Stroj musí být vybaven posuvným stolem, který splňuje následující požadavky:

 1. šířka stolu u zakládací strany musí být alespoň 500 mm od roviny řezu (viz obrázek 21);

Obrázek 21

Detail opěrné zarážky obrobku a stolu (kotoučové pily na palivové dřevo s posuvným stolem)

Legenda:

1 pilový kotouč

2 opěrné zarážky obrobku

3 vyložení průchozí mezery stolu A> 80 % maximální výšky řezu

 1. vzdálenost mezi přední hranou stolu a nejpřednějším zubem největšího pilového kotouče, pro který je stroj konstruován, musí být alespoň 200 mm, je-li stůl v zadní poloze;

 2. posuvný stůl musí být spojen se svým vedením takovým způsobem, že nemůže být zdvižen bez pomoci nářadí;

 3. pohyb posuvného stolu musí být omezen v obou smyslech koncovými dorazy;

 4. pohyb posuvného stolu dopředu (do řezu) smí být možný pouze tehdy, byl-li iniciován pohyb upínacího zařízení;

 5. posuvný stůl se musí automaticky vracet do své výchozí polohy;

 6. pokud je posuvný stůl veden na svém vedení válečky s průměrem 20 mm, musí být přístup k těmto válečkům zamezen pevnými ochrannými kryty;

 7. posuvný stůl musí být vybaven na obou stranách roviny řezu svislými opěrnými zarážkami, jejichž minimální výška je 80 % maximální výšky řezu, pro kterou je stroj konstruován, a minimální tloušťka musí být 3 mm (viz obrázek 21);

 8. šířka průchozí mezery pro pilový kotouč v posuvném stolu nesmí být pro pilové kotouče o průměru 500 mm větší než 12 mm a pro pilové kotouče o průměru > 500 mm 16 mm;

 9. průchozí mezera stolu musí být vyložena, např. polypropylenem, polyethylenem nebo jiným plastem s podobnými vlastnostmi, lehkou slitinou, dřevem nebo mosazí; vyložení musí být vyměnitelné a upevněno tak, že nesmí, v případě dotyku s pilovým kotoučem, dojít k uvolnění.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou, měřením a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.2.6.3 Kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové pily

 
     

5.2.6.3.1 Všeobecně

Při používání kombinované kotoučové pily na palivové dřevo s výkyvnou podávací kolébkou kulatiny/stolové kotoučové pily v režimu řezání palivového dřeva musí být splněny požadavky 5.2.6.1.

Při používání kombinované kotoučové pily na palivové dřevo s posuvným stolem/stolové kotoučové pily v režimu řezání palivového dřeva musí být splněny požadavky 5.2.6.2.

 
     

5.2.6.3.2 Stůl stolové kotoučové pily

Rozměry stolu stolové kotoučové pily musí splňovat požadavky přílohy F.

U kombinované kotoučové pily na palivové dřevo s výkyvnou podávací kolébkou kulatiny/stolové kotoučové pily musí být stůl odklopný k zadnímu konci stroje a musí být umožněno zajištění stolu v této poloze mechanickým zařízením bez použití nářadí.

U kombinované kotoučové pily na palivové dřevo s posuvným stolem/stolové kotoučové pily musí být pro používání v režimu stolové kotoučové pily umožněno zajištění polohy stolu mechanickým zařízením, nevyžadujícím k uvolnění nářadí.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou, měřením a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.2.6.3.3 Podélné pravítko (pro rozřezávání)

Kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové pily musí být opatřeny podélným pravítkem (pro rozřezávání), které je nastavitelné v pravém úhlu k pilovému kotouči alespoň v celé šířce stolu na jedné straně pilového kotouče.

Část pravítka, která slouží k vedení obrobku, musí:

 1. být vyrobena, je-li možný dotyk s pilovým kotoučem, z plastů, lehké slitiny nebo dřeva;

 2. být nastavitelná rovnoběžně s pilovým kotoučem tak, že zadní konec pravítka dosahuje nejdále k přední hraně rozvíracího klínu a nejblíže k místu řezu prvního zubu největšího pilového kotouče, pro který je stroj, za předpokladu nastavení na maximální výšku řezu, určen;

 3. mít dvě vodicí plochy, z nichž jedna, s vyšší vodicí plochou, je určena pro vysoké řezy (viz obrázek 22a)) a druhá, s nižší vodicí plochou, je určena pro nízké řezy (viz obrázek 22b)); minimální výška pravítka pro vysoké řezy musí být 90 mm a pro nízké řezy od 5 mm do 15 mm;

 4. být navržena tak, aby při nastavení pravítka pro nízké řezy mohl být ochranný kryt pilového kotouče spuštěn na minimální výšku vodicí části pravítka, která vede obrobek.

Veškerá nastavení polohy pravítka musí být možná bez pomoci nářadí.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou, měřením a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

Obrázek 22

Dvě polohy pravítka

 1. Pravítko v poloze pro vysoké řezy

 2. Pravítko v poloze pro nízké řezy

Legenda: 1 pravítko, 2 pilový kotouč

 
     

5.2.6.3.4 Pravítko pro příčné řezání (pro přeřezávání)

Pokud je kombinovaná kotoučová pily na palivové dřevo/stolová kotoučová pila opatřena pravítkem pro příčné řezání, musí jeho vedení (upevnění) zajistit, že pravítko pro příčné řezání nemůže být při používání vytaženo ze své polohy nebo nemůže vypadnout (viz obrázek 23).

Pokud pravítko pro příčné řezání zasahuje až pod ochranný kryt pilového kotouče, nesmí být zasahující výška této části pravítka větší než 15 mm.

Pokud je část pravítka, která slouží k vedení obrobku, podélně nastavitelná a je-li možnost dotyku mezi pravítkem a pilovým kotoučem, musí být tato část pravítka vyrobena z lehké slitiny, plastu nebo dřeva.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou, měřením a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

Obrázek 23

Příklady tvarů drážek k uložení pravítka pro příčné řezání

Legenda: 1 přijatelná konstrukce, 2 nepřijatelná konstrukce

 
     

5.2.7 Zamezení přístupu k pohybujícím se částem

 
     

5.2.7.1 Bezpečnostní ochrana pilového kotouče u kotoučových pil na palivové dřevo s výkyvnou podávací kolébkou kulatiny

Přístup k nepracovní části pilového kotouče, tj. k prostoru, který není nutný pro řezání největšího obrobku, pro který je stroj konstruován (viz obrázek 24), musí být zamezen pevným ochranným krytem, který musí uzavírat obvod (vnější průměr) pilového kotouče a zakrývat zuby pilového kotouče. Šířka otvoru ochranného krytu nesmí být větší než „a“ (a ≤ 40 mm). Vzdálenost mezi hranou otvoru a patou zubů pilového kotouče musí být ≥ „á“ (viz obrázek 25a)). Tento ochranný kryt musí také zakrývat příruby pilového kotouče a matici vřetena pily.

Přístup k pracovní části pilového kotouče, tj. k prostoru, který je nutný pro řezání největšího obrobku, pro který je stroj konstruován (viz obrázek 24), musí být v klidové poloze výkyvné podávací kolébky zamezen ochranným krytem na obou stranách pilového kotouče, který dosahuje 50 mm za obvod (vnější průměr) pilového kotouče, a zakrývá tak ozubení pilového kotouče a přesahuje patu zubů alespoň o vzdálenost „a“. Vzdálenost mezi dvěma bočními stěnami nesmí být větší než „a“ (a ≤ 40 mm) a na vnějším obvodu musí být zmenšena vyměnitelnými vložkami na 16 mm (viz obrázek 25 b)). Tento ochranný kryt musí být bud’ součástí výkyvné podávací kolébky kulatiny a pohybovat se s touto kolébkou, nebo musí být nuceně spojen s pohybem výkyvné podávací kolébky kulatiny.

Část výkyvné podávací kolébky na straně obsluhy musí být zcela uzavřena, tj. nesmí zde být drátěná oka, a tato část musí mít na obou stranách od roviny řezu šířku alespoň 150 mm a musí mít minimální výšku H ≤ 40 % pilové kotouče o maximálním průměru, pro který je stroj konstruován (viz obrázek 26).

Šířka průchozí mezery ve výkyvné podávací kolébce nesmí být u strojů s maximálním průměrem pilového kotouče ≤ 500 mm větší než 12 mm a u strojů s maximálním průměrem pilového kotouče > 500 mm větší než 16 mm. Vyložení průchozí mezery musí být provedeno z lehké slitiny, plastu nebo dřeva.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou, měřením a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

Obrázek 24

Kotoučová pila na palivové dřevo s výkyvnou podávací

kolébkou kulatiny

Pracovní/nepracovní prostory pilového kotouče

Legenda:

 1. pracovní prostor pilového kotouče

 2. nepracovní prostor pilového kotouče

Obrázek 25

Detail ochranného krytu pilového kotouče u kotoučových pil
na palivové dřevo s výkyvnou podávací kolébkou kulatiny

 1. Detail ochranného krytu pilového kotouče, kde není pilový kotouč zapojen do řezání (nepracovní část pilového kotouče)

  Legenda: 1 pilový kotouč, 2 ochranný kryt pilového kotouče

 2. Detail ochranného krytu pilového kotouče, kde je pilový kotouč zapojen do řezání (pracovní část pilového kotouče)

  Legenda: 1 pilový kotouč, 2 ochranný kryt pilového kotouče, 3 vyměnitelné vložky

Obrázek 26

Detail ochranného krytu na přední straně výkyvné podávací kolébky kulatiny

Legenda: 1 rovina řezu 2 minimální výška ochranného krytu na přední straně výkyvné podávací kolébky kulatiny

3 obrobek

 
     

5.2.7.2 Bezpečnostní ochrana pilového kotouče u kotoučových pil na palivové dřevo s posuvným stolem

Pokud je posuvný stůl v zakládací poloze, musí být zamezen přístup k části pilového kotouče nad stolem pevným ochranným krytem připevněným ke stolu, neuvažuje-li se přední otvor. Šířka tohoto předního otvoru nesmí být větší než „á“ (a ≤ 40 mm), kde „á“ je vzdálenost mezi nejpřednějším zubem největšího pilového kotouče, pro který je stroj konstruován, a přední hranou (čelem) ochranného krytu (viz obrázek 27).

Obrázek 27

Detail pevného ochranného krytu nad posuvným stolem

Legenda: 1 řezný zdvih (pohyb)

Přidržovací zařízení obrobku požadované v 5.2.8 musí být vybaveno ochrannou zábranou/ochrannou překážkou (ochranným zařízením), která zamezuje přímému přístupu k pilovému kotouči ze strany obsluhy přes celou výšku přidržovacího zařízení, a toto ochranné zařízení musí mít na obou stranách od roviny řezu minimální šířku 50 mm (viz obrázek 28).

Obrázek 28

Detail přidržovacího zařízení obrobku

Legenda: 1 přidržovací zařízení obrobku 2 ochranná zábrana/ochranná překážka (ochranné zařízení) 3 rovina řezu 4 rukojeť 5 horní klidová poloha X 6 řezný zdvih (pohyb)

Přístup k pilovému kotouči pod stolem musí být zamezen pevným ochranným krytem. Pokud je stroj opatřen přístupovými dvířky, musí být tato dvířka opatřena blokováním spojeným s motorem pohonu pilového kotouče.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou, měřením a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.2.7.3 Bezpečnostní ochrana pilového kotouče u kombinovaných kotoučových pil na palivové dřevo/stolových kotoučových pil

 
     
Nahrávám...
Nahrávám...