dnes je 19.7.2024

Input:

Ověření shody - zamezení neočekávanému spuštění

13.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.12 Ověření shody – zamezení neočekávanému spuštění

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Linka barvy dvojitá – LB2

______________________________________________

OVĚŘENÍ SHODY

provedení strojního zařízení s požadavky

ČSN EN 1037+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení –
-Zamezení neočekávanému spuštění

 

Požadavky
ČSN EN 1037+A1:2008 (Třídící znak 83 3220) 
Požadavky
splněny?
 
  ano  ne  irel. 
Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z června 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami . Vypuštěný text je zobrazen takto vypuštěný text, opravený nebo text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Norma obsahuje nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. 
     
1 Předmět normy

Tato norma určuje podstatná bezpečnostní opatření zaměřená na zamezení neočekávaného spuštění stroje (viz 3.2), umožňující bezpečný zásah osob v nebezpečném prostoru (viz příloha A).

Tato norma je určena k zamezení neočekávaného spuštění všemi druhy zdrojů energie, tj.:
– přívodem energie, např. elektrické, hydraulické, pneumatické;
– nahromaděnou energií, např. gravitací, stlačenými pružinami;
– vnějšími vlivy, např. větrem. 
     
3 Definice

Pro účely této normy jsou použity definice uvedené v ENV 1070 „Bezpečnost strojních zařízení – Terminologie“ spolu s následujícími definicemi. 
     
3.1 Spuštění (spuštění stroje)

Změna stroje nebo některé jeho části z klidového stavu do pohybu.

POZNÁMKA – Definice obsahuje také jiné funkce než pohyb, např. zapnutí laseru. 
     
3.2 Neočekávané (neúmyslné) spuštění

Jakékoli spuštění zapříčiněné:
– zapnutím, které je výsledkem poruchy nebo vnějších vlivů působících na řídicí systém;
– zapnutím vzniklým nevhodným působením na ovládač pro spuštění nebo na jiné části stroje, např. čidlo nebo silový řídicí prvek;
– obnovením přívodu energie po jejím přerušení;
– vnějšími/vnitřními vlivy (gravitací, větrem, samozápaly u spalovacího motoru...) působícími na části stroje.

POZNÁMKA – Automatické spuštění normálního provozu strojního zařízení není bráno jako neúmyslné spuštění, ale může být považováno za neočekávané z pohledu obsluhy. V takovém případě lze zamezit úrazům použitím bezpečnostních ochranných opatření (viz kapitola 4 EN 292-2:1991). 
     
3.3 Odpojení a uvolnění energie

Postup, který spočívá ve všech čtyřech následujících činnostech:
a) odpojení (rozpojení, oddělení) stroje (nebo určitých částí stroje) od všech přívodů energie;
b) uzamknutí (nebo jiné zabezpečení), pokud je to nezbytné (například u velkých strojů nebo zařízení), všech samostatných jednotek v poloze odpojení;
c) uvolnění nebo zadržení (zachycení) každé nahromaděné energie, která může vést ke vzniku rizika;

POZNÁMKA – Energie může být nahromaděna například:
– v mechanických částech pokračujících v pohybu vlivem setrvačnosti;
– v mechanických částech uváděných do pohybu vlivem gravitace;
– v kondenzátorech, zásobnících;
– v tlakových médiích;
– v pružinách.


d) ověření prostředků bezpečných pracovních postupů, aby činnosti uvedené pod body a), b) a c) přinášely požadovaný účinek. Samostatná jednotka (např. válec, motor, ventil, filtr) složená z jedné nebo několika částí, která je konstruována jako funkční část fluidního zařízení. 
     
4 Všeobecně       
4.1 Odpojení a rozptýlení energie

Stroje musí být vybaveny zařízeními určenými k odpojení a uvolnění energie (viz čl. 5), zvláště z hlediska rozsáhlejší údržby, práce na silových obvodech a vyřazení z provozu (viz podstatné bezpečnostní požadavky uvedené v čl. 1.6.3 přílohy A EN 292-2:1991). 


■ 
   
4.2 Jiná opatření k zamezení neočekávaného (neúmyslného) spuštění

Pokud použité odpojení nebo uvolnění energie není vhodné (např. při častých zásazích v nebezpečném prostoru), konstruktér musí provést, podle stanovené rizikovosti (viz prEN 1050) jiná opatření (viz. kapitola 6) k zamezení neočekávaného spuštění. Mají být použita i další vhodná opatření jako je signalizace a/nebo výstraha (viz příloha B).

POZNÁMKA 1 – Příklady činností, které mohou vyžadovat přítomnost osob v nebezpečných prostorech, jsou uvedeny v příloze A.

POZNÁMKA 2 - V souladu s 5.7.1 EN 292-1:1991 má konstruktér určit všechny možné alternativy v provozním režimu stroje a potřebu přítomnosti osob v nebezpečných prostorech. Mají být uskutečněna vhodná bezpečnostní opatření, která zamezí obsluze používat rizikové režimy provozu a rizikovému zásahu do způsobu práce, vyvolané technickými nedostatky při používání stroje (viz také 3.12 "Předpokládané použití stroje" EN 292-1:1991). 
   

■ 
5 Zařízení k odpojení a uvolnění energie       
5.1 Zařízení k odpojení od přívodu energie       
5.1.1 Vypínací zařízení musí:
– zabezpečit spolehlivé odpojení (rozpojení, oddělení),
– mít spolehlivou mechanickou vazbu mezi ručním ovládačem a vypínacím prvkem (prvky),
– být vybaveno jasným a jednoznačným označením polohy vypínacího zařízení, která odpovídá příslušné poloze jeho ručního ovládače.

POZNÁMKA 1 – U elektrických zařízení musí rozpojení přívodu splňovat požadavek 5.3 „Hlavní vypínač“ EN 60204-1.

POZNÁMKA 2 – Systém vidlice a zásuvka (pro elektrické přívody) nebo jejich pneumatické, hydraulické nebo mechanické ekvivalenty, jsou příkladem vypínacích zařízení, kterými je možné dosáhnout zřejmého a spolehlivého rozpojení v přívodu silového obvodu. Pro kombinaci vidlice/zásuvka viz 5.3.2d) EN 60204-1:1992

POZNÁMKA 3 – Pro hydraulická a pneumatická zařízení viz také 5.1.6 EN 982 a 5.1.6 EN 983. 
■  
   
5.1.2 Umístění a počet vypínacích zařízení mají být určeny podle uspořádání stroje s ohledem na potřebu přítomnosti osob v nebezpečném prostoru a podle stanovené rizikovosti.

Každé vypínací zařízení musí být snadno rozlišitelné (např. trvanlivým označením) podle toho, který stroj nebo jeho část má být vypnuta.

POZNÁMKA – Pro elektrické zařízení strojního zařízení viz také 5.4 „Vypínací přístroje zabraňující neočekávanému spuštění stroje“ EN 60204-1:1992. 


■ 
   
5.1.3 Pokud má zůstat určitý obvod, během vypnutí stroje, připojen ke svému přívodu energie, aby např. nedošlo k uvolnění částí, musí být provedena, kromě informačních sdělovačů nebo místního osvětlení, speciální opatření, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy.

POZNÁMKA – Taková opatření zahrnují ohrazení, které může být otevřeno pouze klíčem nebo speciálním nástrojem, výstražné tabulky a/nebo výstražnou světelnou signalizaci. 
    ■ 
5.2 Uzamykatelná (zabezpečovací) zařízení

U vypínacích zařízení musí být možnost uzamknutí nebo zabezpečení jiným způsobem, ve vypnuté poloze.

POZNÁMKA 1 – Uzamykatelná zařízení nejsou nezbytná, pokud je použito kombinace vidlice/zásuvka a pokud může být vidlice pod bezprostřední kontrolou osob nacházejících se v nebezpečném prostoru.

POZNÁMKA 2 – Uzamykatelná zařízení zahrnují:
– snadné použití jednoho nebo více visacích zámků;
– blokovací zařízení s přepínacím klíčem (viz příloha E EN 1088), kdy je jeden zámek použit k uzamknutí (zabezpečení) vypínacího zařízení;
– uzamykatelné kryty nebo ohrazení.
 


■ 
   
Uzamykatelná zařízení nejsou požadována tam, kde přepnutí nemůže ohrozit osoby.  ■ 
5.3 Zařízení pro uvolnění nebo zadržení (zachycení) nahromaděné energie       
5.3.1 Všeobecně       
5.3.1.1 Zařízení pro uvolnění nebo zadržení (zachycení) nahromaděné energie musí být součástí stroje tam, kde nahromaděná energie může vyvolat riziko.

POZNÁMKA – Takovým zařízením se rozumí např. brzdy, určené k absorpci kinetické energie pohyblivých částí, odporníky a příslušné obvody k vybití elektrických kondenzátorů, ventily nebo podobná zařízení ke snížení tlaku fluidních zásobníků (viz 5.1.6 EN 982 a 5.1.6 EN 983). 
    ■ 
5.3.1.2 Pokud by uvolnění nahromaděné energie vedlo k přílišnému omezení funkčnosti stroje, musí být zabudována další zařízení ke spolehlivému zadržení nebo zachycení zbytkové nahromaděné energie.      ■ 
5.3.1.3 Zařízení k uvolnění nebo zadržení (zachycení) energie mají být volena a uspořádána tak, aby:
– uvolnění nebo zadržení (zachycení) vyplynulo z vypnutí stroje (nebo jeho částí) od přívodu energie;
– uvolněním energie nevznikaly rizikové situace. 
   

■ 
5.3.1.4 Nezbytné nutné postupy k uvolnění nebo zadržení (zachycení) energie musí být popsány v návodu k obsluze stroje nebo uvedeny jako výstrahy na samotném stroji.      ■ 
5.3.2 Mechanické prvky

Pokud mohou mechanické prvky vést ke vzniku rizikové situace
– vlivem jejich hmotnosti nebo polohy (např. nevyváženosti nebo v jakékoliv situaci, kde by mohlo dojít vlivem účinků gravitace k pohybu), nebo
– jako výsledek působení pružiny na tyto prvky (jakákoliv pružina),
– musí být možné přijmout opatření vedoucí ke snížení energie (např. snížení polohy nebo odlehčení pružiny) buď obvyklým ručním ovládačem stroje, nebo zařízením speciálně navrženým a určeným (označeným) pro tuto funkci.

Pokud nemohou být mechanické prvky uvedeny do bezpečného stavu, musí být zabezpečeny mechanickými brzdami nebo mechanickými zajišťovacími zařízeními (viz 3.23.6 EN 292-1:1991) 
   

■ 
5.3.3 Uzamykatelná nebo zabezpečovací zařízení pro zadržovací (zachycovací) zařízení

Zařízení pro zadržení (zachycení) energie musí být, kdykoli je to nezbytné, uzpůsobena pro uzamknutí v zadržovací poloze nebo zabezpečena jiným způsobem. 
   


■ 
5.4 Ověření       
5.4.1 Všeobecně

Stroj, jeho odpojení a zařízení pro uvolnění energie musí být navrženy, voleny a uspořádány tak, aby bylo umožněno spolehlivé ověření účinnosti odpojení a uvolnění energie.

Opatření k ověření účinnosti odpojení a uvolnění energie, nesmí vést ke snížení jejich účinnosti. 

■ 
   
5.4.2 Opatření k ověření odpojení

Odpojení od jakéhokoliv přívodu energie musí být buď jednoznačně zřejmé (zřejmé přerušení silových přívodních obvodů), nebo musí být jednoznačně označena poloha ručního ovládání (ovládače) odpojovacího zařízení.

POZNÁMKA – Viz také 5.1.1 vztahující se k mechanické vazbě mezi odpojovacím prvkem a ručním ovládačem. 


■ 
   
5.4.3 Opatření k ověření uvolnění nebo zadržení (zachycení) energie       
5.4.3.1 Vestavěná zařízení (taková, jako je manometr) nebo zkušební místa musí být uzpůsobena k ověření absence energie v částech stroje, ve/na kterých jsou zásahy zamýšleny provádět.      ■ 
5.4.3.2 Návod k používání (viz 5.5 EN 292-2:1991) musí poskytovat přesný návod na bezpečný postup ověření.      ■ 
5.4.3.3 Pokud může být montážní celek odstraněn nebo rozebrán a obsahuje-li nahromaděnou energii (např. stlačené pružiny), musí být opatřen tabulkami varujícími před riziky nahromaděné energie.      ■ 
6 Opatření určená k zamezení neočekávaného spuštění – jiná než odpojení a uvolnění energie       
6.1 Návrh strategie

Ve všech případech, kdy odpojení a uvolnění energie není pro všechny zásahy vhodné, musí konstruktér rozhodnout v souladu se stanovenou rizikovostí o opatřeních (podle dále uvedených podkladů), která berou v úvahu nezbytnost zamezení neočekávaného spuštění:
– opatření (jako součást konstrukce, volby a umístění) k zamezení náhodného zapnutí vnějšími nebo vnitřními vlivy v jakékoli části stroje (viz 6.2),
– opatření závisející na systému konstrukce/stavby navržená k zamezení náhodného zapnutí vedoucího k neočekávanému spuštění (viz 6.3),
– opatření navržená k automatickému zastavení rizikové části stroje před rizikovou situací, jejíž příčinou může být neočekávané spuštění této části (viz 6.4).

Zvolená opatření nesmí být uvažována jako možná náhradní opatření k odpojení a uvolnění energie uvedená v kapitole 5.

POZNÁMKA – Zvolená opatření budou ve většině případů kombinací různých opatření popsaných v tomto článku. 


■ 
   
6.2 Opatření určená k zamezení náhodného zapnutí       
Nahrávám...
Nahrávám...