dnes je 16.6.2024

Input:

Pevné instalace dle směrnice o EMC 2004/108/ES

9.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.4
Pevné instalace dle směrnice o EMC 2004/108/ES

Dr. Ing. Rostislav Suchánek

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Pevná instalace je definována jako určitá sestava několika druhů přístrojů, případně prostředků, jež jsou zkompletovány, instalovány a určeny k trvalému používání na předem daném místě.

Pevné instalace nepodléhají v důsledku svých vlastností nutnosti volného pohybu uvnitř Společenství. Proto nepodléhají požadavkům na označení CE, ES prohlášení o shodě nebo na formální posouzení EMC před uvedením do provozu. Pevné instalace však musejí splňovat požadavky na ochranu a další specifické požadavky, které se na ně vztahují podle přílohy I směrnice o EMC. Směrnice o EMC ale předepisuje opatření umožňující příslušným orgánům vyřizovat stížnosti týkající se rušení vyvolaného pevnými instalacemi.

Pevná instalace může být sestavena zabudováním několika přístrojů včetně specifických přístrojů popsaných v článku 13(1) a jiných prostředků, na něž se směrnice o EMC nevztahuje. Aby se splnily požadavky na ochranu a dokumentaci, je doporučeno specifikovat EMC charakteristiky všech těchto prostředků v technické dokumentaci. Většina přístrojů, jež jsou součástí pevné instalace, by měla podléhat všem ustanovením, která se podle směrnice o EMC, vztahují na přístroje. Za určitých podmínek existuje možnost výjimky podrobně popsané v článku 13.1 směrnice o EMC.

Základní požadavky na pevné instalace stanoví, že musejí být instalovány s ohledem na správné technické postupy a informace poskytované jednotlivými výrobci ohledně určeného použití součástek, z nichž pevná instalace sestává. Tím jsou doplněny ty požadavky na ochranu, které jsou identicky vyjádřeny pro pevné instalace i pro přístroje.

Oba základní požadavky na použití součástek a na správné technické postupy mohou být shrnuty takto:

Určené použití součástek

Musejí být vzaty v úvahu všechny instrukce ohledně EMC dané výrobcem pro všechny součástkové části použité v pevné instalaci. To se vztahuje na každou část, ať již jsou těmito částmi velké stroje, přístroje, komponenty nepodléhající směrnici o EMC, specifické přístroje pro pevné instalace a podobně.

Pevná instalace je instalována na předem určeném místě, proto by návody k používání měly zajistit, že součástky jsou instalovány v tomto konkrétním místě. Tyto instrukce se mohou například týkat:

  • specifického, zvláště elektromagnetického, prostředí;

  • požadovaného použití přídavných pomocných zařízení (ochranná zařízení, filtry);

  • specifikací a délek kabelů požadovaných pro vnější spoje;

  • podmínek pro používání;

  • jakýchkoli zvláštních opatření s ohledem na EMC (ekvipotenciální uzemnění).

Správný technický postup

Správný technický postup zmiňovaný v 2. odstavci přílohy I směrnice o EMC znamená praktiky, které jsou dobré pro účely EMC v konkrétním daném místě. Správný technický postup zahrnuje vhodné technické způsoby beroucí v úvahu uznané normy a předpisy vztahující se na konkrétní pevnou instalaci.

Informace o správném technickém postupu v kontextu instalace jsou dostupné v několika rukovětích, kurzech a technických zprávách. Například některé technické zprávy publikované normalizačními orgány se zabývají návody na instalaci a zmírněním následků z hlediska EMC. Správné technické postupy, zvláště v oblasti EMC, se stále vyvíjejí. I když je zde potřeba mít ohled na aktuální úroveň technických znalostí, nevyplývá z toho nutně, že jsou vhodné pro všechny instalace.

Protože normy pro instalace nemohou pokrývat všechny specifické místní podmínky, je nutné si uvědomit některé základní principy při snaze prokázat správné technické postupy:

  • vyzařování: podniknout patřičné kroky ke zmírnění následků od zdroje rušení návrhem respektujícím EMC, například přidáním filtrů nebo absorpčních zařízení;

  • vazba a vyzařování: podniknout patřičné kroky s ohledem na vzdálenosti, ekvipotenciální uzemnění, volbu kabelů, stínění;

  • odolnost: podniknout patřičné kroky pro zajištění, že citlivá zařízení jsou chráněna proti různým

Nahrávám...
Nahrávám...