dnes je 16.6.2024

Input:

Plánování realizace produktu - čl. 7.1. normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.8.1
Plánování realizace produktu - čl. 7.1. normy ISO 9001:2008

Požadavkem tohoto článku normy je, aby organizace plánovala a vytvářela procesy potřebné pro realizaci produktu. Podle okolností, které se týkají zejména druhu poskytovaného produktu, musí organizace určovat v rámci tohoto plánování:

 • cíle kvality týkající se konkrétního produktu,

 • požadavky na produkt,

 • potřebu vytvářet procesy a dokumenty,

 • potřebné zdroje pro realizaci (lidské, materiální, informační),

 • kritéria pro přijetí produktu,

 • požadované činnosti pro ověřování, validaci, monitorování, měření, kontrolu a zkoušení specifické pro produkt,

 • záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky (tyto záznamy patří k povinným záznamům o kvalitě).

Stanovovat cíle kvality samostatně pro konkrétní výrobek či službu není povinné, záleží vždy na povaze konkrétního produktu. Obecně je samozřejmě vždy cílem poskytovat produkty kvalitní (nebereme v úvahu firmy, resp. jejich majitele, jejichž cílem je zákazníka podvést, či dokonce okrást).

Jako příklad typu výroby, kdy je stanovení cíle kvality na výrobek vhodné, ne-li přímo nezbytné, můžeme použít výrobu v oblasti stanovených výrobků, kde je (zjednodušeně řečeno) povinnou součástí procesu výroby, resp. jeho zakončení, zkoušení a/nebo certifikace výrobku, případně určitého typu (typové řady) výrobku. Na základě výsledků takových zkoušek pak výrobce (či dovozce do EU) stanovuje shodu výrobku s příslušnými požadavky nařízení vlády a příslušných technických norem. Za cíl kvality bychom pak mohli považovat požadavek splnění všech relevantních požadavků (které se týkají především bezpečnosti).

Poznámka: Právním předpisem, který upravuje požadavky v této oblasti, je zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, včetně souvisejících prováděcích předpisů (viz např. kap. 20 této příručky).

Pokud není nutné stanovovat samostatně cíle kvality pro produkt, může být popsána tato skutečnost např. v Příručce kvality následujícím způsobem:

Popis způsobu plánování realizace produktu:

 
Příručka kvality
ČSN EN ISO 9001:2009

Kapitola 7: Realizace produktu
Vydání: 1/2010
Změna: -
Účinnost: 1. 12. 2010

1. Plánování realizace produktu

 1. 1.1 Organizace plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu - výrobků a jejich dílů pro automobilový průmysl z plastu a kovů. Procesy potřebné pro realizaci produktu jsou plánovány a rozvíjeny formou:
  • stanovení cílů kvality,

  • vytvořením jednotlivých procesů a potřebných dokumentů včetně poskytnutí zdrojů,

  • ověřováním, monitorováním, kontrolou a zkoušením

  • udržováním záznamů o kvalitě jako důkazu splnění požadavků na shodu se specifikovanými požadavky.

Procesy realizace produktů v rozsahu uvedeném výše probíhají podle schémat uvedených v mapě procesů v příloze Příručky kvality, případně podle postupových diagramů uvedených v přílohách dokumentů II. a III. vrstvy (směrnice, pracovní postupy).

 1. 1.2 Vzhledem k tomu, že procesy související s realizací produktu jsou zavedené a opakované, dané zadáním zákazníka, technickými normami a relevantními právními předpisy, nestanovují se obvykle v rámci plánování realizace cíle kvality samostatně vždy pro jednotlivé zakázky.
 2. 1.3 Je uplatňována zejména forma plánování zakázky v následujícím obecném rozsahu:
       
  posouzení rozsahu, ceny, technické a technologické náročnosti,
  při analýze
  poptávky
  posouzení požadavků na produkt z hlediska QMS,
  posouzení vzorku, výkresu dodaného zákazníkem,
  návrh postupu realizace (technologický postup), při zpracování
  nabídky
  upřesnění rozsahu a podmínek realizace (termín, platební podmínky),
  přezkoumání, případně zajištění doplnění návrhu dokumentace (zákazníkem, vlastním návrhem - projektem),
  při přípravě
  realizace
  analýza požadavků na zdroje (lidské, technické - technologie i zařízení),
  analýza požadavků na subdodavatele (externí zdroje, nákup služeb a produktů),
  zpracování harmonogramu, plánu kontrol, zkoušek, přejímek - technická příprava výroby.

K dalším příkladům (kromě stanovování cílů kvality na produkt) v oblasti plánování realizace můžou patřit např. plány kvality zakázek, plány kvality zkoušek, kontrolní a zkušební plány, směrnice pro plánování výroby, směrnice pro průběh zakázky apod.

Plán kvality zakázek: Proces plánování výroby je orientován podle jednotlivých zakázek navazujících na jednotlivé smlouvy se zákazníkem, přičemž výstupem plánování je konkrétní plán kvality zakázky, který specifikuje potřebné procesy a zdroje, které se mají použít. Současně jsou stanoveny požadavky na monitorování výrobku a plán kvality slouží jako podklad a záznam o kontrolách a zkouškách.

Plán kvality zkoušek: Proces plánování poskytování služeb zkušební laboratoře je orientován podle jednotlivých nabízených zkoušek, přičemž výstupem plánování je typový plán kvality zkoušky, který specifikuje potřebné procesy a zdroje, které se mají použít. Pokud je požadavek zákazníka

Nahrávám...
Nahrávám...